Forskrift om uførepensjon fra flere tjenestepensjonsordninger (samordningsforskrift 9).

DatoFOR-1979-10-01-4083
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.10.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§9
Kunngjort
KorttittelForskr. om uførepensjon, tjenestepensjonsordn.

Fastsatt av Sosialdepartementet 1. oktober 1979 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 9.

§ 1.Er minst en av uførepensjonene beregnet etter 100 prosent uføregrad, skal maksimal samlet pensjon etter samordningslovens § 7 nr. 1 første ledd bestemmes som 100 prosent uførepensjon for full tjenestetid i den pensjonsordning vedkommende sist ble medlem av.

Er ingen av pensjonene beregnet etter 100 prosent uføregrad, skal maksimal samlet pensjon reduseres i forhold til den høyeste uføregrad som forekommer.

§ 2.Ved anvendelse av samordningslovens § 7 nr. 1 annet ledd og § 7 nr. 2, skal de alternative maksima for samlet pensjon reduseres i forhold til den høyeste uføregrad som forekommer.
§ 3.Forskriften trer i kraft 1. oktober 1979.