Forskrift om alders- og uførepensjon fra tjenestepensjonsordninger (samordningsforskrift 10).

DatoFOR-1979-10-01-4084
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.10.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§10
Kunngjort
KorttittelForskrift om alders- og uførepensjon

Fastsatt av Sosialdepartementet 1. oktober 1979 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 10.

§ 1.Er det av en eller annen grunn ikke tatt ut hel alderspensjon, skal begrepet pensjonsgrad i disse forskrifter bety den del av hel alderspensjon som er tatt ut. For uførepensjonens vedkommende skal pensjonsgrad bety det samme som uføregrad.
§ 2.Er minst en av pensjonene beregnet etter 100 prosent pensjonsgrad, skal maksimal samlet pensjon etter samordningslovens § 7 nr. 1 første ledd, bestemmes som pensjon for full tjenestetid etter 100 prosent pensjonsgrad i den pensjonsordning vedkommende sist ble medlem av.

Er ingen av pensjonene beregnet etter 100 prosent pensjonsgrad, skal maksimal samlet pensjon reduseres i forhold til den høyeste pensjonsgrad som forekommer.

§ 3.Ved anvendelse av samordningslovens § 7 nr. 1 annet ledd og § 7 nr. 2, skal de alternative maksima for samlet pensjon reduseres i forhold til den høyeste pensjonsgrad som forekommer.
§ 4.Overstiger summen av pensjonene det tillatte maksimum, skal det overskytende gå til fradrag i den tjenestepensjon som er tjent opp sist.
§ 5.Forskriften trer i kraft 1. oktober 1979. Tjenestepensjoner som pr. 1. oktober 1979 løper med høyere samlet beløp enn maksimum etter disse forskrifter, skal allikevel ikke settes ned.