Forskrift for sykepleielærerutdanningen.

DatoFOR-1979-11-01-8852
DepartementKunnskapsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1982-07-05-1118
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-06-19-58-§3, LOV-1970-06-19-58-§8
Kunngjort
KorttittelForskrift for sykepleielærerutdanningen

Godkjent av Sosialdepartementet i november 1979.

§ 1.Tittel

Eksamen fra sykepleielærerutdanningen ved Universitetet i Tromsø gir rett til tittelen sykepleierpedagog.

§ 2.Studiets oppbygging

Sykepleielærerutdanningen omfatter en teoretisk del og en praktisk del. Normal studietid er 2 år.

§ 3.Den teoretiske delen

Den teoretiske delen av studiet består av pedagogikk med fagmetodikk, sykepleiefaget samt et avsluttende skriftlig arbeid.

§ 4.Den praktiske delen

Den praktiske delen omfatter observasjoner, laborasjoner og undervisningsøvelser.

§ 5.Oppmeldingskravet

Før melding til eksamen må studentene tilfredsstillende ha gjennomgått de kurs og øvelser som kreves etter studieplanen.

§ 6.Eksamen

Eksamen i den teoretiske del av studiet består av:

a)skriftlig prøve i fagmetodikk
b)avsluttende skriftlig arbeid der sykepleiefag og pedagogikk/samfunnsfag er integrert
c)muntlig eksamen i tilknytning til punkt b) og pensum.

Eksamen under a) kan helt eller delvis erstattes av hjemmeeksamen og/eller semesteroppgave etter vedtak i Styret.

For å gå opp til eksamen kreves at studenten har fått godkjent

a)en semesteroppgave i pedagogikk/sykepleiefaget integrert,
b)en prøve i fysiologi - patofysiologi - biokjemi og
c)en prøve i forskningsmetodikk med statistikk.

Det arrangeres ikke eksamen i den praktiske del av studiet. Karakteren gis av en lærer ved sykepleielærerutdanningen i samråd med rektor ved øvingsskolen og rettleder. Karakteren fastsettes på grunnlag av observasjon av øvingsundervisningen i siste praksisperiode.

§ 7.Karakterskala

Ved eksamen nyttes normalt tallkarakterer fra og med 1.0 til og med 6.0 der 1.0 er beste karakter. Karakteren fastsettes med tiendedels nøyaktighet. Studenter som får dårligere karakter enn 4.0 har ikke bestått eksamen. For dem angis ingen tallverdi. Universitetsstyret kan bestemme at karakteren bestått/ikke bestått skal nyttes ved eksamener eller prøver når særlige grunner tilsier dette. Karakteren bestått/ikke bestått skal benyttes ved evalueringen av praksis.

§ 8.Vitnemål

På kandidatens vitnemålet føres karakteren for fagmetodikk, det avsluttende skriftlige arbeids tittel og karakter samt karakteren for praktisk undervisningsarbeid.

§ 9.Fritak

Universitetsstyret kan etter innstilling fra sykepleielærerutdanningen frita for eksamen eller prøve:

1.Når tilsvarende krav er oppfylt ved annen institusjon.
2.På grunnlag av eksamen eller prøve i velegnet fag utenfor fagkretsen avlagt ved universitet eller annen institusjon.

Styrets avgjørelse kan påklages til departementet.

§ 10.Ny prøve

Ny prøve vil bli avholdt i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for Universitetet i Tromsø.

Det er ikke adgang til å framstille seg til eksamen i samme fag i samme semester ved forskjellige institusjoner.

En student kan framstille seg til prøve uten at det influerer på tidligere godkjent oppgave.

§ 11.Opptakskrav

Opptakskravene fastsettes i eget reglement.