Forskrift om samordningsfradrag for grunnpensjon fra folketrygden i tjenestepensjon for deltidsansatte m.v.

DatoFOR-1979-11-28-4066
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertRundskriv nr. 15 1990
Ikrafttredelse01.10.1979
Sist endretFOR-1995-04-07-364
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§28
Kunngjort
KorttittelForskrift om samordning, deltidsansatte m.v.

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 28. november 1979 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 28 nr. 3. Endret 7 april 1995 nr. 364.

§ 1.For pensjonister som har tjenestepensjon beregnet av deltidsstilling eller med pensjonsgrunnlag lavere enn lønnen i lønnstrinn 1, skal samordningsfradrag for grunnpensjon etter samordningslovens kapittel IV og V (ordinært fradrag) reduseres etter disse forskrifter.
0Endret ved forskrift 7 april 1995 nr. 364.
§ 2.Det reduserte samordningsfradrag skal bestemmes som så stor del av ordinært fradrag som stillingens arbeidstid utgjør av tilsvarende full stilling (deltidsforholdstallet).

Er pensjonsgrunnlaget lavere enn lønnen i lønnstrinn 1, skal det beregnes et alternativt deltidsforholdstall som den del pensjonsgrunnlaget utgjør av lønnen i lønnstrinn 1. Fradraget fastsettes så på grunnlag av det laveste forholdstall.

0Endret ved forskrift 7 april 1995 nr. 364.
§ 3.Er pensjonsgrunnlaget fastsatt ved gjennomsnittsberegning fordi pensjonen delvis er opptjent i full stilling og delvis i deltidsstilling (eventuelt med varierende deltid), skal deltidsforholdstallet etter § 2 første punktum fastsettes som den brøk pensjonsgrunnlaget utgjør av tilsvarende pensjonsgrunnlag for full stilling.
§ 4.Deltidsforholdstallet fastsettes ved tidspunktet for igangsetting av tjenestepensjon og endres ikke ved senere reguleringer. Blir pensjonsgrunnlaget i tjenestepensjonsordningen flyttet opp til et høyere lønnstrinn, skal det dog foretas ny beregning og eventuell korreksjon av deltidsforholdstallet.
§ 5.Disse forskrifter trer i kraft 1. oktober 1979. Fra samme tidspunkt oppheves forskrifter fastsatt i samordningsrundskriv nr. 11 annen del avsnitt V bokstav D (60%-regelen) for så vidt gjelder ytelser fra tjenestepensjonsordninger.

For tjenestepensjoner som pr. 1. oktober 1979 løper med et samordningsfradrag etter 60%-regelen som er lavere enn fradraget etter disse forskrifter, skal deltidsforholdstallet fastsettes slik at fradraget blir uendret.

Omregning etter forskrifter kan, med departementets samtykke, gjennomføres etter forenklede retningslinjer når pensjonsgrunnlaget er høyere enn lønnstrinn 1.

0Endret ved forskrift 7 april 1995 nr. 364.