Forskrifter om gjennomføringen av bestemmelsene i yrkesskadetrygdlovens § 57 om automatisk regulering av ytelsene etter loven.

DatoFOR-1980-05-16-8
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1980 325
Ikrafttredelse01.01.1980
Sist endretFOR-1982-02-17-383
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1958-12-12-10-§57
Kunngjort
KorttittelForskrift om regulering av yrkesskadetrygd

Fastsatt av Sosialdepartementet 16. mai 1980 i medhold av § 57 nr. 4 i lov av 12. desember 1958 nr. 10 om yrkesskadetrygd. Endret ved Sosialdepartementets vedtak 16 feb 1982.

§ 1.Ytelser som nevnt i yrkesskadetrygdens § 57 nr. 1 forhøyes med 5,92 pst. med virkning fra 1. januar 1980.
§ 2.Det fastsettes et forholdstall - med to desimaler - mellom ytelser forhøyet etter § 1 og folketrygdens grunnbeløp pr. 1. januar 1980. Forholdstallet benyttes til å beregne de nye stønadsbeløpene ved senere endringer i grunnbeløpet.

Dersom uføregraden i en stønadssak endres, fastsettes et nytt forholdstall som skal gi uttrykk for forholdet mellom den nye ytelsen og grunnbeløpet på det tidspunkt endringen skjer.

§ 3.(Opphevet ved forskrift av 16. februar 1982 nr. 383.)
§ 4.Trygdet arbeidsinntekt beregnet etter yrkesskadetrygdlovens § 57 nr. 3 avrundes ned til nærmeste hele kronebeløp som er delelig med hundre.

Ved fastsettingen av fradrag etter yrkesskadetrygdlovens §§ 12 nr. 3 annet til femte ledd og 19 nr. 1 annet til fjerde ledd skal beregningen av den tilleggspensjon som svarer til trygdet arbeidsinntekt skje ved hjelp av et poengtall. Poengtallet framkommer ved at trygdet arbeidsinntekt fratrekkes grunnbeløpet og deretter divideres med grunnbeløpet. Poengtallet pr. 1. januar 1980 i den enkelte stønadssak skal benyttes også ved framtidige justeringer av fradragene som følge av endringer i grunnbeløpet.

§ 5.Disse forskrifter trer i kraft og gis virkning fra 1. januar 1980.