Forskrift om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt.

DatoFOR-1980-05-23-4
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 1980 s 355
Ikrafttredelse29.05.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forJan Mayen
HjemmelLOV-1976-12-17-91-§1.
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiskerisone ved Jan Mayen

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 23. mai 1980. Fremmet av Utenriksdepartementet.

1

Med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone opprettes en fiskerisone i havområdene ved Jan Mayen med virkning fra 29. mai 1980.

2

Yttergrensen for fiskerisonen skal trekkes i en avstand av 200 n. mil (en nautisk mil = 1.852 meter) fra de grunnlinjer som er fastsatt for Jan Mayen, likevel ikke ut over midtlinjen i forhold til Grønland eller ut over den linje som utgjør yttergrensen for Islands økonomiske sone, slik denne i dag er fastlagt i islandsk lov nr. 41 av 1. juni 1979.

3

Hvor fiskerisonen støter opp mot sonen utenfor Øst-Grønland skal delelinjen trekkes i samsvar med avtale.

4

Fiskeridepartementet gis fullmakt til, under hensyntagen til avtaler som måtte være sluttet med fremmed stat, å gi bestemmelser vedrørende forvaltningen av fiskerisonen med sikte på vern om fiskebestandene, begrensning av utenlandsk fiske og sikring av en rasjonell og forsvarlig utøvelse av fisket.

5

Fiskeridepartementet gis fullmakt til å gi forskrifter vedrørende håndhevelsen av bestemmelsene gitt for fiskerisonen.