Forskrift om faremeldinger, værtjeneste, nødmeldinger, livredningssignaler m.v.

DatoFOR-1980-05-27-1
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1980 s 359
Ikrafttredelse27.05.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§370 jf. LOV-1994-06-24-39-§512, jf. RFOR-1978-12-01
Kunngjort
KorttittelForskrift om faremeldinger m.v.

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i lov av 20. juli 1893 nr. 1 om sjøfarten § 323 (nå § 370), jfr. kgl. res. av 1. desember 1978.

§ 1.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

Konvensjonen: Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974.

§ 2.Anvendelse

Denne forskrift gjelder alle skip på alle reiser unntatt som bestemt i Regel 1 i kapittel V i konvensjonen.

§ 3.Faremeldinger, værtjeneste, nødmeldinger, livredningssignaler m.v.
1.Konvensjonens kapittel V om navigeringens sikkerhet, reglene 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 og 16, om faremeldinger, værtjeneste, nødmeldinger, livredningssignaler m.v., gjelder for alle skip som bestemt i § 2 i denne forskrift.
2.For Norges vedkommende sendes faremeldinger til Havnedirektøren i Oslo. Meldinger om minefarer sendes vedkommende Sjøforsvarskommando. Meteorologiske observasjoner sendes Meteorologisk institutt. Radiomeldinger sendes som bestemt i Radioreglementet.
3.Det henstilles til reder/skipsfører å sørge for at konvensjonens kap V regel 8(e) etterkommes.
§ 4.Avvik

Sjøfartsdirektoratet kan tillate avvik eller stille andre krav enn bestemt i denne forskrift når dette ikke er i strid med internasjonal overenskomst som Norge har sluttet seg til.

§ 5.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 § 339 nr. 2 hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves forskrift av 25. november 1964 om varsling av fare, om værmeldinger, nødhjelp til skip, samt om livredningssignaler m.m.