Grunnregler for skoler til utdanning av vernepleiere (grunnregler i vernepleie)

DatoFOR-1980-06-17-8756
DepartementKunnskapsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse17.06.1980
Sist endretFOR-1989-02-15-191
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-06-19-58-§3
Kunngjort
KorttittelForskr. for utdanning av vernepleiere

Hjemmel: Fastsatt av Sosialdepartementet 17. juni 1980, med hjemmel i § 3 i forskrifter for godkjenning m.v. av vernepleiere, fastsatt ved kgl.res. av 9. desember 1977.
Endringer: Endret ved forskrift 15. februar 1989 nr. 191.

§ 1.Mål.

Skolens oppgave er å gi utdanning for arbeid som vernepleier blant barn, ungdom og voksne med funksjonsvansker av fysisk, psykisk og sosial karakter.

Skolen skal gi studentene den teoretiske og praktiske undervisning som til enhver tid svarer til de krav som stilles for å gi en best mulig omsorg.

Skolen skal i første rekke gi studentene innsikt i oppgavene under omsorgen for de psykisk utviklingshemmede og vernepleiernes plass i denne sammenheng, og stimulere dem til samarbeid med andre grupper i løsningen av disse oppgavene.

Skolen skal tilrettelegge undervisningen med sikte på å fremme studentenes utvikling til harmoniske, selvstendige og ansvarsbevisste personer.

§ 2.Styre.

Skolen skal ha eget styre som oppnevnes av skolens eier etter retningslinjer fastsatt av departementet.

Nærmere retningslinjer for styrets virksomhet gis av departementet (jfr. bilag 2).

§ 3.Lærere.

Skolen skal ha tilstrekkelig antall faste lærere. Nærmere retningslinjer om utdanningskrav for lærerne fastsettes av departementet.

I de fag hvor timelærere benyttes, bør det legges vekt på såvel fagkunnskap som pedagogisk innsikt.

Skolens rektor skal godkjennes av departementet.

§ 4.Lokaler.

Skolen må ha tidsmessige lokaler for undervisningen, med tilhørende kontorrom for skolens faste lærere m.v.

Planer for skolebygg må godkjennes av departementet.

§ 5.Undervisningsmateriell.

Skolen må ha tidsmessig utstyr for undervisningen. Departementet kan fastsette nærmere retningslinjer.

§ 6.Meldinger til departementet.

Grunnskolen skal innen 1. februar hvert år gi innberetning om sin virksomhet til departementet på fastsatt blankett.

For hvert nytt kull studenter som opptas, skal skolen sende departementet oppgave med nærmere opplysninger på fastsatt blankett.

For hvert kull studenter som uteksamineres, skal skolen likeledes sende departementet oppgave med nærmere opplysninger på fastsatt blankett.

§ 7.Undervisningsprogrammets lengde og fordeling.
1.Skoletiden er 3 år á 40 uker, tilsammen 120 undervisningsuker. Skoletiden fordeles på 6 semestre.

Høstsemesteret strekker seg fra medio august til ca. 20. desember (18 uker), vårsemesteret fra ca. 8. januar til medio juni (22 uker). Undervisningen tilrettelegges med integrert teoretisk og praktisk undervisning. Teoriundervisningen gis i teoriblokker og som sideløpende undervisning i praksisperiodene.

I samtlige semestre kan den praktisk-teoretiske perioden integreres med siste del av den teoretiske, slik at tiden delvis nyttes til praktiske studier og delvis forlenger den teoretiske blokken.

Det samlede timetall i skoleplanen er 3.680 timer. Den teoretiske undervisning har et timetall på 1.680 timer.

Praksis i aften- og natt-tjeneste bør inngå i noen av praksisperiodene, men ikke overskride 10 % av den praktiske undervisningstid i semesteret.

2.Fravær.

Studenter som har vært fraværende mer enn 20 % av undervisningstiden i faget, kan ikke avlegge eksamen uten skolestyrets samtykke. Styrets avgjørelse kan påklages etter vanlige regler.

§ 8.Opptaksvilkår.

Opptak til 3-årig vernepleierutdanning bygger på 3-årig utdanning fra videregående skole eller tilsvarende opplæring/praksis.

I 1980 og 1981 kan som en overgangsordning også søkere som har fylt 18 år og har 9-årig grunnskole eller tilsvarende utdanning bli tatt opp. Regler om tildeling av studieplasser gis av skolens styre inntil departementet har gitt nærmere retningslinjer for opptak.

Opptaksvilkår utover dette må godkjennes av departementet.

§ 9.Studiesosiale vilkår.

Undervisningen er gratis, men studenten betaler selv de øvrige omkostningene. De vareklær som er nødvendige for studentens praksis, stilles til rådighet.

§ 10.Rammeplan for utdanningen.

Undervisningen fordeler seg slik:

Praksisundervisning 2.000 timer
Teoretisk undervisning 1.680 timer
---------------
Sum 3.680 timer 

A. Teoretisk undervisning.

1.Vernepleie:  ca. 40 %

Vernepleie er et yrkesrettet metodefag som primært skal sette studentene i stand til å ivareta en helhetlig og kontinuerlig omsorgs- og opplæringsfunksjon i forhold til psykisk utviklingshemmede. Dette innebærer bl.a. at studentene blir dyktiggjorte til å imøtekomme klientens behov for opplæring/aktivisering, generell sykepleie, tilrettelegging av miljøet og koordinering av tiltak.

De andre fagområdene (støttefagene) forutsettes integrert i vernepleierfaget. Praksisundervisningen er en videreføring og utdyping av vernepleiefaget.

2.Medisinske fag:  ca. 20 %

Støttefag som bl.a. skal gi studentene grunnlag for å forstå årsaksforhold ved funksjonsvansker og forutsetninger for å kunne delta i forebyggende helsearbeid, medisinsk/medikamentell behandling og rehabilitering.

3.Pedagogikk og psykologi:  ca. 20 %

Støttefag som bl.a. skal gi studentene grunnlag for å forstå menneskets utvikling under ulike livsbetingelser, og forståelse for egne og andres atferd. Fagområdet skal videre gi forståelse for oppdragelsesprinsipper i vårt samfunn, og gi grunnlag for å kunne vurdere opplæringsbehov og midler for gjennomføring av tiltakene.

4.Samfunnsfag og lovgivning:  ca. 15 %

Støttefag som skal gi studentene forståelse for de systemer og den samfunnsmessige sammenheng de skal arbeide i. Dette innebærer bl.a. forståelse for og orientering om sosiologiske begreper og metode, helsepolitikk/helseplanlegging, forvaltning, administrasjon og helse/sosiallovgivning.

5.Til disposisjon:  ca. 5 % 

B. Praktisk undervisning.

1.Obligatoriske praksisområder.
a.Helsevern for psykisk utviklingshemmede (HVPU)
b.Omsorgen for psykisk utviklingshemmede

Hovedtyngden av praksis forutsettes gitt innen HVPU.

2.Valgfritt praksisområde.

Det valgfrie området kan utgjøre ca. 1/6 av praksistiden.

Ett av de ovennevnte praksisområder må gi praksis innen medisinsk (somatisk) behandling og pleie og utgjøre minst 1/6 av praksistiden.

C. Skoleplanens innhold, undervisningsmetoder.

I henhold til rammeplanen fastsettes det teoretiske og praktiske innhold i semestrene av den enkelte skole.

Skolens praktiske undervisningsområder fastsettes av skolens styre.

Veiledning gis av departementet (jfr. bilag 3).

Både den teoretiske og praktiske undervisning tilrettelegges slik at teori og praksis gjensidig belyser hverandre. Det bør nyttes undervisningsmetoder som tar sikte på å utvikle studentenes selvstendighet og samarbeidsevne. Det bør være forelesninger, demonstrasjoner, klinikker, seminar, gruppearbeid og ekskursjoner samt selvstudium hvor egenaktivitet stimuleres.

I tillegg til lærebøkene bør det tilrettelegges støttelitteratur og annet tidsmessig undervisningsmateriell.

Undervisningen bør gi studenten innsikt i de forskjellige problemer og arbeidsoppgaver hun/han vil møte som vernepleier.

§ 11.(Opphevet ved forskrift 15. februar 1989 nr. 191).
§ 12.Utvisning.

Utvisning fra skolen bør skje når en student har vist atferd som i vesentlig grad står i strid med faglige eller etiske krav til en vernepleier. Skolestyret skal ta standpunkt til utvisning etter uttalelse fra studentråd, lærerråd og rektor.

Brudd på ordensregler i internat kan ikke danne grunnlag for utvisning fra skolen, men kan føre til utvisning fra internatet. Vedtak om utvisning kan påklages etter vanlige regler.

§ 13.Prøveordninger.

Departementet kan etter søknad fra skolen gi samtykke til prøveordninger som er pedagogisk vel underbygget og som antas å være av verdi for vernepleierutdanningen.

§ 14.(Opphevet ved forskrift 15. februar 1989 nr. 191).
§ 15.Offentlig godkjenning som vernepleier.

Etter å ha gjennomgått vernepleierskolens program, herunder bestått alle prøver og eksamener, kan etter søknad Norgeoffentlig godkjenning som vernepleier meddeles i mehold til § 1 i lov av 14. juni 1974, nr. 47 om godkjenning m.v. av helsepersonell, jfr. kgl.res. av 9. desember 1977.

§ 16.Dispensasjon.

Departementet kan, når praktiske, pedagogiske eller andre spesielle hensyn foreligger, etter begrunnet søknad fra skolen, gjøre unntak fra ovennevnte bestemmelser.