Forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler.

DatoFOR-1980-06-27-9645
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse14.07.1980
Sist endretFOR-2004-01-15-214
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelATP-forskriften

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 27. juni 1980 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Fremmet av Sosialdepartementet. Jf. traktat av 1. september 1970 nr. 1 om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler og om det spesielle materiell som skal nyttes til slik transport (ATP). Endret 29 april 1988 nr. 312, 3 nov 1992 nr. 839, 15 jan 2004 nr. 214 (bl.a hjemmel).

§ 1.Ved transport av kjølte, fryste og dypfryste næringsmidler samt lett bedervelige næringsmidler som er angitt i bestemmelsene gitt i medhold av § 2, skal kun nyttes transportmateriell som er godkjent og merket ifølge traktat om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler (ATP) når:
a)næringsmiddelet innføres til Norge ved
-transport på vei eller jernbane
-sjøtransport som er kortere enn 150 km under forutsetning av at næringsmidlene uten omlasting transporteres i det materiell som benyttes for transport på land og at sjøtransporten skjer i tilknytning til forutgående og/eller etterfølgende transportetapper på land,
b)næringsmiddelet på samme måte utføres fra Norge for innførsel til land som har tiltrådt ATP-traktaten.
§ 2.Mattilsynet kan utferdige nærmere bestemmelser for gjennomføring av transporten.
0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 214.
§ 3.Transportmateriellet skal prøves og godkjennes av Mattilsynet eller den som har fått delegert slik myndighet.
0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 214.
§ 4.Finner godkjenningsmyndigheten at godkjent materiell ikke lenger oppfyller gjeldende krav, kan den tilbakekalle godkjenningen.
§ 5.Ved godkjenning av materiellet utsteder godkjenningsmyndigheten ATP-sertifikat som angitt i bestemmelsene gitt i medhold av § 2, jfr traktaten.
§ 6.Ved grensepassering skal gyldig ATP-sertifikat forevises tollvesenet.
§ 7.Kan gyldig ATP-sertifikat for transportmiddelet ikke forevises tollvesenet, er det forbudt for varemottakeren å iverksette lossing eller på annen måte forføye over varepartiet med mindre det lokale næringsmiddeltilsyn har undersøkt varene og gitt tillatelse til dette.
§ 8.Mattilsynet er klageinstans for de avgjørelser som treffes etter delegering jf. § 3.
0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 214.
§ 9.Disse forskrifter trer i kraft 14. juli 1980.

Til forskriftene skal bemerkes:

Traktat om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler og om det spesielle materiell som skal brukes til slik transport (ATP), undertegnet 1. september 1970, ble tiltrådt av Norge 14. juli 1979 med virkning fra 14. juli 1980.

Med henblikk på å oppfylle nevnte traktat har Sosialdepartementet ved kgl.res. av 27. juni 1980 utferdiget de nødvendige forskrifter i medhold av lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler m.v. § 1.

I medhold av forskriftenes § 2 har Sosialdepartementet gitt bestemmelser som er i overensstemmelse med ATP-konvensjonen. Disse bestemmelsene vil til enhver tid holdes ajour med ATP-konvensjonen. Bestemmelsene følger i vedlegg til disse forskriftene.

I. Prøving, godkjenning m.v.
1. For å oppnå godkjenning skal materiellet prøves etter bestemmelser gitt i medhold av § 2, jfr. traktaten.

Godkjenningen kan skje ved typegodkjenning.

2. Materiellet skal underkastes prøving ved den (de) av Mattilsynet utpekte myndighet(er)
-før det tas i bruk første gang
-minst en gang hvert sjette år
-når Mattilsynet ellers bestemmer det.
3. Søknad om godkjenning stiles til den myndighet som er utpekt til å forestå prøvingen. Med søknaden skal følge tegninger og andre opplysninger som institusjonen krever.
4. Det kan anvendes materiell som er registrert og godkjent i et annet land og er forsynt med dokumentasjon og merket i henhold til ATP-traktaten.
5.Mattilsynet kan tillate at materiell som er registrert i Norge blir prøvet av andre organer jf. forskriftenes § 3.
0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 214.
II. (Opphevet ved forskrift 15 jan 2004 nr. 214.)
III. Typegodkjenning m.v.
1. Typegodkjenning gjelder materiell som i konstruksjon og utførelse helt svarer til hverandre. Typegodkjenning kan gis på grunnlag av prøver foretatt på tilfeldig utvalgte enheter av samme produksjonsserie.
2. Typegodkjenning kan gis for inntil 100 enheter av samme produksjonsserie. En hver endring i konstruksjon eller utførelse skal meldes til prøvemyndigheten, som avgjør om ny fullstendig prøving og godkjenning skal foretas.
3. Nytt materiell som er framstilt i serieproduksjon kan godkjennes uten særskilt prøving når det svarer til det som er typegodkjent.

Med søknad om godkjenning skal følge bevitnelse fra fabrikanten om at materiellet er i samsvar med det som er typegodkjent samt opplysninger som spesifikasjoner og fabrikasjonsnummer.

Materiell fra slik produksjonsserie kan godkjennes for høyst 6 år.

Regler for tillatte avvik i serieproduksjon er gitt i bestemmelsene gitt i medhold av forskriftenes § 2, jfr. traktaten.

IV. Enkeltgodkjenning.
1. Materiell som ikke er gjenstand for typegodkjenning skal gjennomgå fullstendig utprøving før det kan godkjennes. Godkjenningen gjelder i høyst 6 år.
2. Materiell som er godkjent kan få godkjenningen forlenget etter forenklet prøve. Slik forlengelse kan vare inntil 3 år.

Prøvemyndigheten kan likevel når som helst i løpet av perioden kreve materiellet underkastet fullstendig prøve. Godkjenningen kan deretter forlenges inntil 6 år.

V. Tilsyn med produksjonen.
1. Prøvemyndigheten skal følge oppgitte typegodkjenninger ved hensiktsmessig kontroll i produksjonen eller ved stikkprøver for å overvåke at materiellet holder de angitte spesifikasjoner.
VI. Sertifikat, identifikasjonsmerker m.v.
1. Som bevis på at materiellet er godkjent, utsteder godkjenningsmyndighetene ATP-sertifikat, eller bekreftet kopi av samme. ATP-sertifikatet skal følge med under transport.
2. På godkjent materiell skal det være et merke som viser hvilken klasse materiellet hører til samt måned og år når ny prøving senest skal finne sted. Hva angår merkets utforming og plassering, vises til bestemmelsene gitt i medhold av § 2, jfr. traktaten. Materiellets identitet skal framgå av varig merking på selve materiellet.
3. ATP-sertifikat og merking som beskrevet ovenfor får bare benyttes så lenge sertifikatet er gyldig og bare til det materiell som sertifikatet gjelder for.
VII. Grense-passering m.v.
1. Ved tollundersøkelse av transport som omfattes av disse forskrifter, skal transportutøveren legge fram ATP-sertifikat og ellers gi tollvesenet slik assistanse som er nødvendig for rask og effektiv kontroll.
2. Kan gyldig ATP-sertifikat ikke framlegges, skal tollvesenet gi melding til det stedlige næringsmiddeltilsyn. Hvis det dreier seg om innførsel skal også varemottakeren underrettes.
3. Melding om at gyldig ATP-sertifikat mangler skal gis skriftlig på skjema, se bestemmelsene gitt i medhold av § 2, jfr. traktaten. Meldingen utstedes i to eksemplarer hvorav det ene gis til transportutøveren, og det andre sendes det stedlige næringsmiddeltilsyn. Hvis det dreier seg om innførsel, skal transportøren gi meldingen videre til varemottakeren.
4. Kan gyldig ATP-sertifikat for materiellet ikke framlegges, er det forbudt for varemottakeren å iverksette lossing eller på annen måte forføye over varepartiet med mindre det stedlige næringsmiddeltilsyn har undersøkt varene og gitt tillatelse til dette.
VIII. Kostnader.

Utgiftene i forbindelse med godkjenningen dekkes av søkeren.