Tillegg til forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler

DatoFOR-1980-08-28-9644
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1933-05-19-3-§1, FOR-1980-06-27-§2
Kunngjort
KorttittelTillegg til ATP-forskriften

Kapitteloversikt:

Gitt av Sosialdepartementet i medhold av forskrift av 27. juni 1980 nr. 9645 om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler med hjemmel i lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler m.v. § 1. Jfr. traktat av 1. september 1970 om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler og om det spesielle materiell som skal nyttes til slik transport (ATP).

Annex 1. Definisjoner og standardkrav for spesialmateriell1 for transport av lett bedervelige næringsmidler.

1.Isolert materiell. Materiell som har karosseri2 hvor vegger, dører, gulv og tak er isolert slik at varmegjennomgangen mellom karosseriets innside og utside er så begrenset at den samlede varmegjennomgangskoeffisient (K-verdi) plasserer materiellet i en av følgende to kategorier:
-IN = Normalisolert - K-verdi lik eller mindre enn 0,7 W/m²°C (0,6 Kcal/hm²°C)
-IR = Kraftigisolert - K-verdi lik eller mindre enn 0,4 W/m²°C (0,35 Kcal/hm²°C)

Definisjonen av K-verdi, som i enkelte land betegnes U-koeffisient, samt beskrivelse av hvordan den måles er gitt i appendix 2 til dette annex.

2.Materiell med kjøling. Isolert materiell som ved hjelp av en kuldekilde som ikke virker mekanisk eller ved «absorbsjon», (naturlig is - med eller uten salt, eutektiske elementer, tørris - med eller uten kontrollert sublimasjon, kondensert gass - med eller uten kontrollert fordamping) er i stand til, når temperaturen utenfor er +30°C, å oppnå og holde en innvendig temperatur i tomt karosseri som er
-høyst + 7°C for klasse A
-høyst -10°C for klasse B
-høyst -20°C for klasse C

ved riktig bruk av kjølemiddel og installasjoner. Materiellet skal ha ett eller flere rom, beholdere eller tanker for kjølemidlet.

Disse beholdere eller tanker skal

-kunne fylles eller etterfylles fra utsiden og
-ha tilstrekkelig kapasitet til at temperaturen kan senkes til den for klassen fastsatte verdi og holde den i ikke mindre enn 12 timer uten ytterligere tilførsel av kjølemiddel eller energi.

K-verdien for materiell i klasse B og C skal i alle tilfelle være lik eller mindre enn 0,4 W/m²°C (0,35 Kcal/hm²°C).

3.Materiell som har mekanisk kjøle-/fryseanlegg. Materiell som enten har eget kjøle-/fryseanlegg (kompressoraggregat, «absorbsjonsaggregat» e.l.) eller som har slikt utstyr felles med andre transportenheter. Anlegget skal være i stand til, når temperaturen utenfor er +30°C, å frembringe og holde en kontinuerlig innvendig temperatur i tomt karosseri som er
-For klasse A, B og C en hvilken som helst ønsket, praktisk talt konstant temperatur t; innenfor følgende verdier:

Klasse A +12°C til 0°C inklusive

Klasse B +12°C til -10°C inklusive

Klasse C +12°C til -20°C inklusive

-For klasse D, E og F en fastsatt, praktisk talt konstant temperatur t; innenfor følgende verdier

Klasse D ti lik eller mindre enn +2°C

Klasse E ti lik eller mindre enn -10°C

Klasse F ti lik eller mindre enn -20°C

K-verdien for materiell i klasse B, C, E og F skal i alle tilfelle være lik eller mindre enn 0,4 W/m²°C (0,35 Kcal/hm²°C).

4.Oppvarmet materiell. Isolert materiell som kan frembringe en temperatur innvendig i tomt karosseri på minst +12°C, og holde den praktisk talt konstant i minst 12 timer uten etterfylling når den gjennomsnittlige temperatur utenfor er som angitt nedenfor:

Klasse A. For bruk når gjennomsnittlig utetemperatur er -10°C

Klasse B. For bruk når gjennomsnittlig utetemperatur er -20°C

K-verdien for materiell i klasse B skal i alle tilfelle være lik eller mindre enn 0,4 W/m²°C (0,35 Kcal/hm²°C).

5.Overgangsbestemmelser. I en periode på 3 år etter den dato3 avtalen har trådt i kraft, kan materiell som er tatt i bruk på dette tidspunkt ha en varmegjennomgangskoeffisient (K-verdi) lik eller mindre enn
-0.9 W/m²°C (0,8 Kcal/hm²°C) når det gjelder isolert materiell i kategorien IN, materiell med kjøling i klasse A, alt materiell med mekanisk kjøle-/fryseanlegg samt oppvarmet materiell i klasse A
-0,6 W/m²°C (0,5 Kcal/hm²°C) når det gjelder materiell med kjøling i klasse B og C samt oppvarmet materiell i klasse B.

Videre kan, etter utløpet av den ovenfor nevnte 3-års periode og helt til materiellet tas ut av tjeneste for godt, K-verdien for materiell med mekanisk kjøle-/fryseanlegg i klassene B, C, E og F tillates å være lik eller mindre enn 0,7 W/m²°C (0,6 Kcal/hm²°C).

Disse overgangsbestemmelser skal ikke være til hinder for anvendelsen av eventuelle strengere forskrifter som visse stater måtte ha innført for materiell registrert på deres eget område.

1Vogner, lastebiler, tilhengere, semitrailere, containere og annet lignende materiell.
2Når det gjelder tankmateriell betyr «karosseri» her selve tanken.
321. november 1976.

Annex 1, Appendix 1. Bestemmelser om hvordan materiell som er isolert, har kjøling, mekanisk kjøle-/fryseanlegg eller oppvarming skal kontrolleres i henhold til standardkravene.

1.Med de unntak som følger av appendix 2 til dette annex, nummer 29 og 49, skal kontroll i henhold til standardkravene foretas ved prøvelaboratorium som er særlig utpekt eller godkjent av vedkommende myndighet i det land materiellet er registrert. Kontroll skal skje:
a)før materiellet tas i bruk,
b)periodisk, minst en gang hvert 6. år og
c)når som helst vedkommende myndighet forlanger det.
2.Nytt materiell som blir produsert i serie kan kontrolleres ved at det tas prøve av minst 1 % av materiellet som er produsert i samme serie. Materiell skal ikke regnes for å høre til samme serie med mindre følgende minstekrav er oppfylt:
a)hvis det dreier seg om isolert materiell, tillates også prøve, utført på materiell som har kjøling, mekanisk kjøle-/fryseanlegg eller oppvarming.
-isolasjonen skal være ens, spesielt skal materiellet og tykkelsen samt måten å isolere være identiske
-innvendig utstyr skal være identisk som på prøven, eller enklere
-antall dører, luker og andre åpninger skal være som på prøven, eller færre
-karosseriets innvendige overflate kan være høyst 20 % større eller mindre
b)hvis det dreier seg om materiell med kjøling, skal prøven likeledes være utført på materiell med kjøling.
-kravene under a) skal være oppfylt
-innvendige ventilasjonsinnretninger skal være ens
-kuldekilden skal være identisk, og
-kuldereserven pr. flateinnhold av den innvendige overflaten skal være lik med eller større enn på prøven.
c)hvis det dreier seg om materiell med mekanisk kjøle-/fryseanlegg skal prøven likeledes være utført på materiell av denne kategori.
-kravene under a) skal være oppfylt
-kjøle-/fryseanleggets kapasitet pr. flateenhet av den innvendige overflate skal være lik eller større enn på prøven.
d)hvis det dreier seg om oppvarmet materiell, tillates også prøve utført på isolert materiell.
-kravene under a) skal være oppfylt
-varmekilden skal være identisk
-varmeinnretningens kapasitet pr. flateenhet av den innvendige overflate skal være lik med eller større enn på prøven.
3.Metoder og prosedyrer for å kontrollere i henhold til standardkravene er beskrevet i appendix 2 til dette annex.
4.Vedkommende myndighet skal utstede sertifikat for at standardkravene er oppfylt. Sertifikatet skal se ut som vist i appendix 3 til dette annex. Når det gjelder veigående kjøretøy skal sertifikatet, eller en fotokopi av dette, være i kjøretøyet under transporten og vises når det forlanges av kontrollmyndighetene.

Dersom materiellet ikke kan henføres til en bestemt kategori eller klasse uten å anvende overgangsbestemmelsene i pkt. 5 i dette annex, skal sertifikatets gyldighet være begrenset til den tid som er fastsatt i disse overgangsbestemmelser.

5.Materiellet skal merkes med kjennetegn og opplysninger ifølge appendix 4 til dette annex. Når materiellet ikke lenger oppfyller standardkravene i dette annex, skal merkingen straks fjernes.

Annex 1, Appendix 2. Metoder og prosedyrer for å måle og kontrollere isolasjonens kapasitet samt effektiviteten av kjøle- og varmeinnretninger i spesialmateriell for transport av lett bedervelige næringsmidler.

A. Definisjoner og alminnelige prinsipper.

1.K-verdi. Den samlede varmegjennomgangskoeffisient (K-verdi, i noen land kalt U-koeffisient), som representerer kapasiteten for materiellets isolasjon, er definert ved følgende formel: 

K = W / S Δ Θ 

hvor W er varmekapasiteten som er nødvendig i et karosseri med gjennomsnittlig overflate S for å opprettholde en absolutt differanse Δ Θ mellom gjennomsnittlig temperatur på innsiden Θi og gjennomsnittlig temperatur på utsiden Θe ved stasjonær drift når den gjennomsnittlige temperatur på utsiden er konstant.

2.Karosseriets gjennomsnittlige overflate S er det geometriske middel av dets innvendige overflate Si og dets utvendige overflate Se 

S = √Si Se 

Når de to overflater, Si og Se skal bestemmes, skal det tas hensyn til egenheter ved karosseriets oppbygning og overflate, slik som avrundinger, hjulkasser o.l., og dette skal tilkjennegis under en egnet overskrift i den nedenfor foreskrevne prøverapport. Dog skal overflate dekket av bølgeplate regnes for å ha det areal som platen dekker og ikke platens utbredte areal.

3.For parallellepipedformede karosserier er den gjennomsnittlige innvendige temperatur (Θi) det aritmetiske middel av temperaturene målt i avstand 10 cm fra veggene i følgende 14 punkter:
a)De 8 innvendige hjørner i karosseriet
b)Midtpunktene av de 6 innvendige flater.

Har karosseriet ikke parallellepipedform, skal de 14 målepunkter være fordelt mest mulig tilfredsstillende ut fra karosseriets form.

4.For parallellepipedformede karosserier er den gjennomsnittlige utvendige temperatur (Θe) det aritmetiske middel av temperaturene målt i avstand 10 cm fra veggene i følgende 14 punkter:
a)De 8 utvendige hjørner på karosseriet
b)Midtpunktene av de 6 utvendige flater.

Har karosseriet ikke parallellepipedform, skal de 14 målepunkter være fordelt mest mulig tilfredsstillende ut fra karosseriets form.

5.Gjennomsnittstemperaturen i karosseriets vegger er det aritmetiske middel av den gjennomsnittlige utvendige temperatur og den gjennomsnittlige innvendige temperatur for karosseriet: 

e + Θi / 2) 

6.Stasjonær drift. Driften skal anses som stasjonær når begge disse betingelser er oppfylt:
-Gjennomsnittstemperaturen på utsiden og gjennomsnittstemperaturen på innsiden, målt over en periode på minst 12 timer, skal ikke variere mer enn ±0,5°C.
-Differansen mellom den gjennomsnittlige varmekapasitet, målt over en periode på minst 3 timer før og etter den foran omtalte periode på 12 timer, skal være mindre enn 3 %.

B. Materiellets isolasjonskapasitet. Prosedyre for måling av K-verdien.

(a) Materiell som ikke er tanker for flytende næringsmidler.
7.Isolasjonskapasitet skal måles ved stasjonær drift enten ved innvendig kjøling eller ved innvendig oppvarming. I begge tilfeller skal karosseriet anbringes i et isolert lokale.
8.Uansett hvilken av de to metoder som velges, skal gjennomsnittstemperaturen i det isolerte lokale gjennom hele prøven holdes jevn og konstant innenfor ±0,5°C og på et slikt nivå at temperaturdifferansen mellom innvendig i materiellet og lokalet ikke er lavere enn 20°C og at gjennomsnittstemperaturen i karosseriets vegger holdes på ca. +20°C.
9.Når den samlede varmegjennomgangskoeffisient (K-verdi) skal bestemmes ved innvendig kjøling, skal luftens duggpunkt i det isolerte lokale holdes på +25°C±2°C. Under prøven skal, uansett om innvendig kjøling eller innvendig oppvarming benyttes, luften bringes til å sirkulere hele tiden slik at lufthastigheten 10 cm fra veggene holdes mellom 1 og 2 m/s.
10.Når metoden med innvendig kjøling anvendes skal en eller flere varmevekslere anbringes inne i karosseriet. Disse varmevekslerne skal ha så stor overflate at dersom en væske hvis temperatur ikke er lavere enn 0°C (for å forhindre rimdannelse) sirkulerer gjennom dem, skal den innvendige temperatur holde seg under +10°C når stabil drift er etablert. Når metoden med innvendig oppvarming anvendes, skal det brukes elektriske varmeapparater (motstander og lignende). Varmevekslerne eller de elektriske varmeapparater skal ha luftvifte med tilstrekkelig kapasitet til å sørge for at den største temperaturdifferanse mellom to av de 14 målepunkter angitt i pkt. 3 i dette appendix, ikke overstiger 3°C når det er oppnådd stabil drift.
11.Temperaturmålere, beskyttet mot stråling, skal anbringes på innsiden og utsiden av karosseriet slik det er angitt i nummer 3 og 4 i dette appendix.
12.Innretninger for å utvikle og fordele kulde eller varme samt for å måle mengden av kulde eller varme som utveksles og av sirkulasjonsviftens varmeekvivalent skal settes i gang.
13.Når stabil drift er oppnådd skal største differanse mellom temperaturen på det varmeste og kaldeste sted utenpå karosseriet ikke overstige 2°C.
14.Gjennomsnittstemperaturen på innsiden og gjennomsnittstemperaturen på utsiden av karosseriet skal avleses minst 4 ganger pr. time.
15.Prøven skal fortsettes så lenge som det er nødvendig for å etablere stasjonær drift. (Se nummer 6 i dette appendix). Dersom ikke alle verdier blir automatisk avlest og registrert, skal prøven fortsette i minst 8 timer sammenhengende for å sikre at driften er stabil samt foreta endelige avlesninger.
(b) Tanker for flytende næringsmiddel.
16.Nedenstående metode gjelder bare tankmateriell med ett rom, eller tankmateriell med 2 eller flere rom som bare er beregnet for transport av flytende næringsmidler slik som melk. Hvert rom i slike tanker skal ha minst ett mannhull og en tappestuss. Dersom det er to eller flere rom, skal de være innbyrdes adskilt av isolerte loddrette delevegger.
17.Isolasjonens virkning skal prøves under stasjonær drift ved innvendig oppvarming av den tomme tank i et isolert lokale.
18.Under hele prøven skal gjennomsnittstemperaturen i det isolerte lokale holdes jevn og konstant innenfor ±0,5°C på et nivå mellom +15°C og +20°C. Gjennomsnittstemperaturen inne i tanken skal holdes mellom +45°C og +50°C ved stabil drift, og gjennomsnittstemperaturen i tankveggene skal være mellom +30°C og +35°C.
19.Luften i lokalet skal være i stadig sirkulasjon, slik at lufthastigheten 10 cm fra veggene holdes mellom 1 og 2 m/s.
20.Inne i tanken skal anbringes en varmeveksler. Dersom tanken har to eller flere rom, skal det anbringes en varmeveksler i hvert rom. Varmevekslerne skal være utstyrt med elektriske motstander samt en vifte som har tilstrekkelig kapasitet til å sørge for at differansen mellom høyeste og laveste temperatur i hvert rom ikke overstiger 30°C når stabil drift er etablert. Dersom tanken har to eller flere rom, skal differansen i gjennomsnittstemperatur mellom det kaldeste rom og det varmeste rom ikke overstige 2°C. Temperaturmålingene skal foretas som angitt i nummer 21 i dette appendix.
21.Temperaturmålere, beskyttet mot stråling, skal anbringes på innsiden og på utsiden av karosseriet, 10 cm fra veggene, på følgende måte:
a)Hvis tanken bare har ett rom, skal måling foretas:
-Ved de 4 endepunkter av 2 innbyrdes perpendikulære diametre, en horisontal og den andre vertikal, nær hver av tankens 2 ender
-Ved de 4 endepunkter av 2 innbyrdes perpendikulære diametre som har en helningsvinkel med horisontalen på 45°, i tankens aksialplan, samt
-ved sentrum i de to endebunner.
b)Hvis tanken har 2 eller flere rom, skal måling foretas:

i hvert av de 2 enderom:

-ved endepunktene av en horisontal diameter nær endebunnen samt endepunktene av en vertikal diameter nær deleveggen, samt
-ved sentrum i endebunnen

og i hvert av de andre rom, minst:

-ved endepunktene av en diameter som har en helningsvinkel med horisontalen 45°, nær den ene deleveggen samt ved endepunktene av en annen diameter, perpendikulært på den første, nær den andre deleveggen.

Den gjennomsnittlige innvendige temperatur og den gjennomsnittlige utvendige temperatur for tanken skal være det aritmetiske middel av alle målinger som er foretatt henholdsvis innvendig i og utvendig på tanken. Når det dreier seg om en tank med 2 eller flere rom, skal gjennomsnittstemperaturen i rommet være det aritmetiske middel av samtlige målinger, minst 4 for angjeldende rom.

22.Innretningene for oppvarming og sirkulasjon av luften samt for å måle mengden av varme som utveksles og av sirkulasjonsviftens varmeekvivalent skal settes i gang.
23.Når stasjonær drift er oppnådd, skal største differanse mellom temperaturen på det varmeste og kaldeste sted utenpå tanken ikke overstige 2°C.
24.Gjennomsnittstemperaturen på innsiden og gjennomsnittstemperaturen på utsiden av karosseriet skal avleses minst 4 ganger pr. time.
25.Prøven skal foretas så lenge som det er nødvendig for å etablere stasjonær drift. (Se nummer 6 i dette appendix.) Dersom ikke alle verdier blir automatisk avlest og registrert skal prøven fortsette i minst 8 timer sammenhengende for å sikre at driften er stabil samt foreta endelige avlesninger.
(c) Forskrifter som gjelder isolert materiell av alle typer.
i) Måling av K-verdien
26.Når hensikten med prøven ikke er å finne K-verdien, men ganske enkelt å vise at den er lavere enn en viss grense, kan prøven som er beskrevet i nummer 7-25 i dette appendix avbrytes så snart det foreligger målinger som viser at K-verdien møter kravene.
ii) Nøyaktighet ved måling av K-verdien
27.Prøvelaboratoriet skal ha nødvendig utstyr og instrumenter, slik at K-verdien kan bestemmes med en feilmargin som ikke overstiger +/- 10 %.
iii) Prøverapporter
28.For hver prøve skal det settes opp en prøverapport som er tilpasset det materiell som er prøvet i overensstemmelse med et av skjemaene 1 eller 2 nedenfor.
iv) Kontroll av isolasjonens kapasitet i bruk
29.Når hensikten er å kontrollere isolasjonens kapasitet for den enkelte materiellenhet i bruk, som foreskrevet i appendix 1, nummer 1 b) og 1 c) til dette annex, kan vedkommende myndighet
-gjøre bruk av metodene beskrevet i nummer 7 til 27 i dette appendix, eller
-utnevne sakkyndige til å vurdere om materiellet er i slik stand at det kan beholde sin klassifisering som isolert materiell. Disse sakkyndige skal ta hensyn til følgende detaljer og bygge sin konklusjon på nedenstående kriterier.
a)Alminnelig undersøkelse av materiellet

Ved denne undersøkelse skal materiellet tas i øyesyn for i tur og orden å fastslå:

iden isolerende klednings alminnelige konstruksjon
iihvordan isoleringen er påført
iiiveggenes art og tilstand
ivdet isolerte roms tilstand
vveggtykkelsen.

Herunder skal gjøres de nødvendige iakttagelser som har sammenheng med materiellets kapasitet når det gjelder isolasjonen. I den hensikt kan den sakkyndige forlange at deler av materiellet blir demontert og at alle nødvendige dokumenter (tegninger, prøverapporter, spesifikasjoner, fakturaer m.v.) blir fremlagt.

b)Undersøkelse av luft-tetthet (gjelder ikke tankmateriell)

Materiellet skal tas i øyesyn fra innsiden mens det befinner seg på et klart belyst område. Andre metoder som gir mer nøyaktige resultater kan brukes.

c)Vedtak
iDersom karosseriets alminnelige tilstand kan betegnes som bra, får materiellet fortsatt brukes som isolert materiell i den opprinnelige klasse i inntil 3 år. Hvis den eller de sakkyndige ikke kan betegne materiellet som bra, får det bare benyttes dersom det ved kontroll på prøvelaboratorium består prøvene beskrevet i nummer 7 til 27 i dette appendix. I så fall kan materiellet anvendes i en ytterligere periode på 6 år.
30.Overgangsbestemmelser for nytt utstyr. I 4 år1 regnet fra den dato avtalen trer i kraft kan nytt utstyr prøves etter bestemmelsene i nummer 29 i dette appendix såfremt det ikke finnes laboratorier der K-verdien kan måles slik det er beskrevet i nummer 7 til 27. Det forutsettes da at isolasjonskapasiteten bedømmes etter disse retningslinjer:

Det isolerende materiale i hovedelementene (vegger, gulv, tak, luker, dører etc.) skal ha tilnærmet ens tykkelse som i metrisk mål skal være større enn det tall som fremkommer når materialets termiske ledningskoeffisient i fuktige omgivelser divideres med den K-verdi som er fastsatt for den kategori utstyret skal godkjennes for.

1I overensstemmelse med beslutning i Inland Transport Committee, møte nr. 30.
C.Det tekniske utstyrs effektivitet.

Prosedyre for å fastslå effektiviteten av det varmeregulerende utstyr.

31.Det varmeregulerende utstyrs effektivitet skal fastslås på den måte som er beskrevet i nummer 32 til 47 i dette appendix.
Kjøleutstyr
32.Utstyret skal, i tom tilstand, anbringes i et isolert lokale hvor den gjennomsnittlige temperatur holdes jevn og konstant ved +30°C±0,5°C. Luften i lokalet, hvis fuktighet skal være regulert så duggpunktet befinner seg på +25°C±2°C, skal holdes i sirkulasjon slik det er beskrevet i nummer 9 i dette appendix.
33.Temperaturmålere, beskyttet mot stråling, skal være anbragt på innsiden og utsiden av karosseriet slik det er spesifisert i nummer 3 og 4 i dette appendix.
34.
a)Når det gjelder utstyr som ikke er forsynt med fast monterte eutektiske elementer skal de dertil beregnede rom fylles med den maksimale mengde kjølemiddel som fabrikanten har foreskrevet, eller som det normalt er plass til. Dette skal skje når den gjennomsnittlige innvendige temperatur i karosseriet er den samme som den gjennomsnittlige utvendige temperatur (+30°C). Dører, luker og andre åpninger skal være lukket, og eventuell innretning for innvendig ventilasjon av utstyret skal settes igang med full effekt. Dessuten skal, når det gjelder nytt utstyr, et varmeapparat med en varmekapasitet tilsvarende 35% av den varme som går gjennom veggene ved kontinuerlig bruk settes i gang inne i karosseriet når en har nådd den temperatur som er fastsatt for den klasse utstyret skal tilhøre. Det skal ikke tilføres ytterligere kjølemiddel.
b)Når det gjelder utstyr med fast monterte eutektiske elementer, skal prøven begynne med nedfrysing av den eutektiske løsning. Dette skal skje når den gjennomsnittlige innvendige temperatur i karosseriet og temperaturen i elementene har nådd den gjennomsnittlige utvendige temperatur (+30°C), og består i at apparatet for nedkjøling av elementene skal være i funksjon i 18 timer sammenhengende etter at dører og luker er lukket. Dersom nedfrysingsapparatet er innrettet med ensyklisk virkende mekanisme, skal det være i virksomhet i 24 timer i alt. Når det gjelder nytt utstyr skal, så snart nedfrysingsapparatet er stoppet, et varmeapparat med en varmekapasitet tilsvarende 35 % av den varme som går gjennom veggene ved kontinuerlig bruk settes igang inne i karosseriet når en har nådd den temperatur som er fastsatt for den klasse utstyret skal tilhøre. Den eutektiske løsning skal ikke utsettes for fornyet nedfrysing så lenge prøven varer.
35.Den gjennomsnittlige utvendige og innvendige temperatur skal avleses minst hvert 30. minutt.
36.Prøven skal fortsette i 12 timer etter at den gjennomsnittlige innvendige temperatur i karosseriet har nådd den nedre grense for den klasse utstyret skal tilhøre (A = +7°C, B = -10°C, C = -20°C) eller, når det gjelder utstyr med fast monterte eutektiske elementer, etter at nedfrysingsapparatet er stoppet. Prøven skal godkjennes hvis den gjenomsnittlige innvendige temperatur i karosseriet ikke overstiger den nevnte grense i løpet av disse 12 timer.
Utstyr med mekanisk nedkjøling.
37.Prøven skal utføres slik det er beskrevet i nummer 32 og 33 i dette appendix.
38.Når den gjennomsnittlige innvendige temperatur i karosseriet har nådd den utvendige temperatur (+30°C) skal dører, luker og andre åpninger lukkes og kjøleapparatet samt eventuelt innvendig ventilasjonsutstyr skal settes igang med full effekt. Dessuten skal, når det gjelder nytt utstyr, et varmeapparat med en varmekapasitet tilsvarende 35 % av den varme som går gjennom veggene ved kontinuerlig bruk settes igang inne i karosseriet når en har nådd den temperatur som er fastsatt for den klasse utstyret skal tilhøre.
39.Den gjennomsnittlige utvendige og innvendige temperatur skal avleses minst hvert 30. minutt.
40.Prøven skal fortsette i 12 timer etter at den gjennomsnittlige innvendige temperatur i karosseriet har nådd:
-enten den nedre grense som er fastsatt for den klasse utstyret skal tilhøre når det gjelder klassene A, B og C (A = 0°C, B = -10°C, C = -20°C), eller
-et nivå som ikke er lavere enn den øvre grense som er fastsatt for den klasse utstyret skal tilhøre når det gjelder klassene D, E og F (D = +2°C, E = -10°C, F = -20°C).

Prøven skal godkjennes hvis kjøleapparatet er i stand til å opprettholde de fastsatte temperaturer disse 12 timer. Eventuell tid som medgår til automatisk avriming av kjøleapparatet skal ikke regnes med.

41.Dersom kjøleapparatet med alt tilhørende utstyr har vært separat prøvet og godkjent av vedkommende myndighet med hensyn til effektiv kjølekapasitet ved de fastsatte referansetemperaturer, kan transportutstyret godtas som kjøleutstyr uten at effektiviteten er prøvet dersom apparatets kjølekapasitet i kontinuerlig drift er større enn varmetapet gjennom veggene, for vedkommende klasse, multiplisert med faktoren 1,75. Dog gjelder dette ikke for utstyr som skal være referanseutstyr ifølge nummer 2 i appendix 1 til dette annex.
42.Dersom det mekaniske kjøleapparat byttes ut med apparat av annen type, kan vedkommende myndighet:
a)bestemme at utstyret skal gjennomgå slik prøve og kontroll som er fastsatt i nummer 37 til 40, eller
b)forvisse seg om at det nye mekaniske kjøleapparat med hensyn til effektiv kapasitet ved den temperatur som er fastsatt for vedkommende utstyr eller klasse, minst svarer til det apparat som er skiftet ut, eller
c)forvisse seg om at det nye kjøleapparat har en effektiv kjølekapasitet som fyller kravene i nummer 41.
Oppvarmet utstyr
43.Utstyret skal i tom tilstand anbringes i et isolert lokale hvor den gjennomsnittlige temperatur holdes jevn og konstant på et så lavt nivå som mulig. Luften i lokalet skal holdes i sirkulasjon slik det er beskrevet i nummer 9 i dette appendix.
44.Temperaturmålere, beskyttet mot stråling, skal være anbragt på innsiden og utsiden av karosseriet slik det er spesifisert i nummer 3 og 4 i dette appendix.
45.Dører, luker og andre åpninger skal lukkes og varmeapparatet samt eventuelt innvendig ventilasjonsutstyr skal settes i gang med full effekt.
46.Den gjennomsnittlige utvendige og innvendige temperatur skal avleses minst hvert 30. minutt.
47.Prøven skal fortsette i 12 timer etter at forskjellen mellom gjennomsnittlig temperatur inne i og utenfor karosseriet er blitt så stor som fastsatt for den klassen utstyret skal tilhøre, med tillegg av 35 % for nytt utstyr. Prøven skal godkjennes dersom varmeapparatet er i stand til å holde den fastsatte temperaturforskjell i disse 12 timer.
Prøverapport
48.For hver prøve skal det settes opp en prøverapport i overensstemmelse med en av typene 3 til 5 nedenfor, og slik at den passer for vedkommende utstyr.
Kontroll av utstyr i bruk med hensyn til temperaturanleggets effektivitet.
49.For å kontrollere kjøleutstyr, mekanisk nedkjølt utstyr eller oppvarmet utstyr i bruk med hensyn til effektiviteten av det temperaturregulerende anlegg, kan vedkommende myndighet:
-anvende de metoder som er beskrevet i nummer 32 til 47 i dette appendix, eller
-oppnevne sakkyndige som følger disse bestemmelser.
a)Kjøleutstyr

Det må vises at den innvendige temperatur av utstyret i tom tilstand - etter først å ha vært bragt til samme nivå som temperaturen utenfor - kan bringes til grenseverdien for den klasse utstyret tilhører, slik det er fastsatt i dette annex og holdes under denne grenseverdi i en tid t som skal være 

t > 12 Δ Θ / Δ Θ′ 

Δ Θ er differansen mellom +30°C og nevnte grenseverdi, og Δ Θ′ er differansen mellom den gjennomsnittlige utvendige temperatur under prøven og den samme grenseverdi. Den utvendige temperatur skal ikke være lavere enn +15°C. Dersom resultatet er tilfredsstillende kan utstyret fortsatt brukes som kjøleutstyr i sin opprinnelige klasse i inntil 3 år.

b)Mekanisk nedkjølt utstyr

Det må vises at, når den utvendige temperatur ikke er lavere enn +15°C, skal den innvendige temperatur i utstyret i tom tilstand kunne bringes:

-når det gjelder utstyr i klassene A, B eller C, til den minimumstemperatur som er fastsatt i dette annex,
-når det gjelder utstyr i klassene D, E eller F, til den grenseverdi som er fastsatt i dette annex.

Dersom resultatet er tilfredsstillende, kan utstyret fortsatt brukes som mekanisk nedkjølt utstyr i sin opprinnelige klasse i inntil 3 år.

c)Oppvarmet utstyr

Det må vises at differansen mellom temperaturen innvendig i og utenfor utstyret kan bringes til og holdes i minst 12 timer på det nivå som gjelder for den klasse utstyret tilhører, slik det er fastsatt i dette annex. (En differanse på 22°C i klasse A og 32°C i klasse B.)

Dersom resultatet er tilfredsstillende, kan utstyret fortsatt brukes som oppvarmet utstyr i sin opprinnelige klasse i inntil 3 år.

d)Fellesregler som gjelder for kjøleutstyr, mekanisk nedkjølt utstyr og oppvarmet utstyr.
i)Dersom resultatet ikke er tilfredsstillende, kan kjøleutstyr, mekanisk nedkjølt utstyr eller oppvarmet utstyr fortsatt brukes i sin opprinnelige klasse bare dersom det ved godkjent laboratorium gjennomgår med tilfredsstillende resultat de prøver som er beskrevet i nummer 32 til 47 i dette appendix. Det kan da fortsatt brukes i sin opprinnelige klasse i en periode på 6 år.
ii)Dersom utstyret består av serieproduserte enheter av kjøleutstyr, mekanisk nedkjølt utstyr eller oppvarmet utstyr som fyller kravene i nummer 2 i appendix 1 til dette annex, og disse enheter har samme eier, kan kontroll skje ved at de temperaturregulerende apparater inspiseres for å fastslå om deres alminnelige tilstand ser ut til å være tilfredsstillende, samt at effektiviteten av kjøle- eller varmeinnretningene prøves etter reglene i nummer 32 til 47 i dette appendix på minst 10 % av det samlede antall enheter. Dersom såvel inspeksjonen som prøvinger av effektivitet gir tilfredsstillende resultat, kan alt angjeldende utstyr fortsatt brukes i sin opprinnelige klasse i en periode på 6 år.
Overgangsbestemmelser som gjelder nytt utstyr
50.I 4 år,1 regnet fra den dato avtalen trer i kraft, kan nytt utstyr prøves etter bestemmelsene i nummer 49 i dette appendix såfremt det ikke finnes laboratorier der effektiviteten av de varmeregulerende innretninger i utstyret kan fastslås slik det er beskrevet i nummer 32 til 47 i dette appendix.
1I overensstemmelse med beslutning i Inland Transport Committee, møte nr. 30.

Annex 1, Appendix 3. Sertifikatblankett for isolert, kjølt, mekanisk kjølt eller oppvarmet materiell som brukes til internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler på landjorden. 

.....1

MATERIELL   

ISOLERT     KJØLT     MEKANISK KJØLT     OPPVARMET

(Stryk det som ikke passer) 

SERTIFIKAT2

utstedt i overensstemmelse med konvensjonen om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler og om det spesielle materiell som skal anvendes for slik transport (ATP).

1. Utstedende myndighet
2. Materiell3
3. Identifikasjonsnummer ......... tildelt av
4. Eier eller bruker
5. Innlevert av
6 Er godkjent som4
6.1 med en eller flere temperaturregulerende anordninger som:5
6.1.1 er uavhengig(e)
6.1.2 ikke er uavhengig(e)
6.1.3 kan fjernes
6.1.4 ikke kan fjernes
7. Grunnlag for utstedelse av sertifikat
7.1 Dette sertifikat er utstedt på grunnlag av:5
7.1.1 prøving av materiellet
7.1.2 samsvar med referansemateriell
7.1.3 periodisk ettersyn
7.1.4 overgangsbestemmelser
7.2 Dersom sertifikatet er utstedt på grunnlag av prøve, eller under henvisning til en annen materiellenhet av samme type som er prøvet, angi:6
7.2.1 prøveinstituttet
7.2.2 hva slags prøve
7.2.3 rapportens (rapportenes) nummer
7.2.4 K-verdien
7.2.5 den effektive kjølekapasitet7 ved utvendig temperatur 30°C og innvendig temperatur ...... °C ...... W

samme ved ...... °C ...... W

samme ved ...... °C ...... W

8. Dette sertifikat er gyldig til
8.1 under forutsetning av:
8.1.1 at det isolerte karosseri (og i tilfelle det temperaturregulerende utstyr) er holdt i god stand,
8.1.2 at det ikke er foretatt vesentlige endringer av det temperaturregulerende utstyr, og
8.1.3 at dersom det temperaturregulerende utstyr er skiftet ut, skal det være med utstyr som har like stor eller større kjølekapasitet.
9. Sted ......
10. Dato ......

(Vedkommende myndighet) 

1Nasjonalitetskjennemerke, slik det brukes i internasjonal vegtrafikk.
2Blanketten skal trykkes på det utstedende lands språk, samt på engelsk, fransk eller russisk. De enkelte posisjoner skal være nummerert som denne modell.
3Oppgi type (vogn, lastebil, tilhenger, semitrailer, container etc.). For tankmateriell beregnet for transport av flytende næringsmidler, tilføy «tank».
4Påfør her en eller flere av de kategorier som er beskrevet i appendix 4 til dette annex, samt tilsvarende merker.
5Stryk det som ikke passer.
6F.eks. isolasjonens kapasitet eller det temperaturregulerende utstyrs kapasitet.
7Målt i overensstemmelse med bestemmelsene i appendix 2, pkt. 42 til dette annex.

Annex 1, Appendix 4. Merking av materiell

Den merking som kreves ifølge pkt. 5 i appendix 1 til dette annex skal bestå av store bokstaver (versalier) i blått på hvit bunn. Bokstavenes høyde skal være minst 12 cm. Merkingen skal være slik:

MateriellMerking
NormalisolertIN
Rikelig isolertIR
Klasse A, kjølt materiell med normal isolasjonRNA
Klasse A, kjølt materiell med rikelig isolasjonRRA
Klasse B, kjølt materiell med rikelig isolasjonRRB
Klasse C, kjølt materiell med rikelig isolasjonRRC
Klasse A, mekanisk kjølt materiell med normal isolasjonFNA
Klasse A, mekanisk kjølt materiell med rikelig isolasjonFRA
Klasse B, mekanisk kjølt materiell med normal isolasjon1FNB
Klasse B, mekanisk kjølt materiell med rikelig isolasjonFRB
Klasse C, mekanisk kjølt materiell med normal isolasjon1FNC
Klasse C, mekanisk kjølt materiell med rikelig isolasjonFRC
Klasse D, mekanisk kjølt materiell med normal isolasjonFND
Klasse D, mekanisk kjølt materiell med rikelig isolasjonFRD
Klasse E, mekanisk kjølt materiell med normal isolasjon1FNE
Klasse E, mekanisk kjølt materiell med rikelig isolasjonFRE
Klasse F, mekanisk kjølt materiell med normal isolasjon1FNF
Klasse F, mekanisk kjølt materiell med rikelig isolasjonFRF
Klasse A, oppvarmet materiell med normal isolasjonCNA
Klasse A, oppvarmet materiell med rikelig isolasjonCRA
Klasse B, oppvarmet materiell med normal isolasjonCRB

Dersom materiellet har temperaturreguleringsutstyr som ikke virker uavhengig, eller som kan fjernes, skal det tilføyes bokstaven X.

Den dato (måned og år) som er angitt under pos. 8 i godkjenningssertifikatet (appendix 3 til dette annex) skal oppføres under de ovenfor beskrevne merker.

Eksempel på merking: 

RNA

5 - 1974 

5 = måned (mai), 1974 = år når gyldigheten utløper.

1Se om overgangsordning, nummer 5 i dette annex.

Annex 2. Temperaturkrav ved transport av fryste næringsmidler.

Under lasting, transport og lossing av nedenfor nevnte varer, skal temperaturen ikke på noe sted i lasten være høyere enn de angitte grenseverdier. Dog tillates det at temperaturen i deler av lasten i begrenset omfang overstiger de gitte grenseverdier med inntil 3°C når årsaken er visse tekniske forhold, som f.eks. defrosting av det mekaniske kjøleanlegg. 


Iskrem og dypfryste fruktsafter -20°C

Fryst og dypfryst fisk -18°C

Alle andre dypfryste næringsmidler -18°C

Smør og andre fryste fettslag -14°C

Fryst innmat, eggeplommer, fjørfe og vilt -12°C

Fryst kjøtt -10°C

Alle andre fryste næringsmidler -10°C


Annex 3. Temperaturkrav ved transport av visse næringsmidler som hverken er dypfryste eller fryste.

Under transporten skal temperaturen i nedenfor nevnte næringsmidler aldri være høyere enn de angitte grenseverdier:

Innmat3 +3°C

Smør +6°C

Vilt +4°C

Konsummelk (ubehandlet eller pasteurisert) i tanker3 +4°C

Industrimelk3 +6°C

Meieriprodukter (yoghurt, kefir, fløte og fersk ost)3 +4°C

Fisk1 (må alltid transporteres «iset») +2°C

Kjøttprodukter2 +6°C

Kjøtt (ikke innmat) +7°C

Fjørfe og kaniner +4°C

1Unntatt røket, saltet, tørket eller levende fisk.
2Unntatt slike som er konservert ved salting, røking, tørking eller sterilisering.
3Transporter skal i prinsippet ikke vare lenger enn 48 timer.