Forskrift om utskriving, betaling og avregning av terminskatt m.v.

DatoFOR-1980-09-05-4
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1980 s 672
Ikrafttredelse05.09.1980
Sist endretFOR-2016-12-09-1476 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-06-13-35-§7, LOV-1975-06-13-35-§8
Kunngjort
KorttittelForskrift om utskriving m.v. av terminskatt

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 5. september 1980 med hjemmel i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (petroleumsskatteloven) § 7 nr. 5 og § 8. Fremmet av Finans- og tolldepartementet (nå Finansdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 11 sep 1987 nr. 747, 16 feb 1990 nr. 110, 20 des 1991 nr. 829, 19 nov 1993 nr. 1036, 26 juni 1998 nr. 605, 14 des 2007 nr. 1434, 16 juli 2008 nr. 810, 22 des 2008 nr. 1582, 9 des 2016 nr. 1476.

§ 1.Utskriving og endring av terminskatt
1. Terminskatt utskrives av Oljeskattekontoret i seks like store terminer som forfaller til betaling 1. august, 1. oktober og 1. desember i inntektsåret og 1. februar, 1. april og 1. juni i det påfølgende år.

Hvis særlige forhold tilsier det, kan det i enkelte tilfelle fattes vedtak om at terminene ikke skal være like store.

2. Utskrevet terminskatt kan endres fram til forfallstid for 4. termin med virkning for de tre siste terminene når det er overveiende sannsynlig at den skattepliktige med den utskrevne terminskatt vil få en resterende skatt eller en tilgodesum ved skattefastsettingen for vedkommende år.
0Endret ved forskrifter 16 juli 2008 nr. 810 (fom inntektsåret 2008), 9 des 2016 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2.Melding om terminskatt

Den skattepliktige skal ha melding om utskrevet terminskatt og senere endringer i slik skatt. Meldinger sendes i rekommandert brev eller på annen påviselig måte.

Endringer i utskrevet terminskatt betales sammen med eller kommer til fradrag ved betaling av 4., 5. og 6. termin.

0Endret ved forskrifter 16 juli 2008 nr. 810 (fom inntektsåret 2008), 22 des 2008 nr. 1582 (kraft 1 jan 2009).
§ 3 - § 13.(Opphevet 1 jan 2009, jf. forskrift 22 des 2008 nr. 1582.)