Forskrifter om krigsutflytting.

DatoFOR-1980-09-05-5
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1980 s 676
Ikrafttredelse05.09.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-07-17-9-§50 jf LOV-2010-06-25-45-§39
Kunngjort
KorttittelForskrift om krigsutflytting

Fastsatt ved kgl.res. av 5. sept. 1980 i medhold av lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret § 50 annet ledd. Fremmet av Justisdep.

§ 1.Med krigsutflytting forstås påbudt flytting av personer fra områder som er eller antas å kunne bli utsatt for krigshandlinger.
§ 2.Forberedelse og gjennomføring av krigsutflytting hører under Direktoratet for sivilt beredskap, som kan gi nærmere regler til gjennomføring av disse forskrifter.
§ 3.Krigsutflytting skal forberedes for de tettbygde strøk Justisdepartementet bestemmer.

Direktoratet for sivilt beredskap skal underrette departementet om forhold som medfører at det bør treffes slik bestemmelse for et strøk.

§ 4.For de steder hvor krigsutflytting er bestemt forberedt etter § 3, skal krigsutflytting planlegges for:
1.Barn under skolepliktig alder samt barn og ungdom som går i grunnskolen.
2.Arbeidsuføre.
3.Personer over 70 år.
4.Personer som har omsorg for barn og ungdom og arbeidsuføre som flytter ut.
5.Gravide.
6.Lærere i grunnskolen.
7.Heimer for personer som nevnt under 1-3, og som ikke er helseanstalter, med nødvendig personale.

For steder der særlige grunner tilsier det, kan Justisdepartementet bestemme at det etter særskilte planer skal forberedes flytting av hele befolkningen, med de unntak som er nevnt i § 5.

§ 5.Unntatt fra pålegg om å flytte fra området ved iverksetting av krigsutflytting er personer som av vedkommende myndighet er pålagt å bli tilbake av hensyn til viktig virksomhet, eller som har plikt til frammøte i det militære forsvar eller det sivile beredskap under krig, krigsfare eller liknende forhold.

Pålegg om å bli tilbake kan gis også om vedkommende hører til de grupper som er nevnt i § 4, 1. ledd.

Personer som er pålagt å bli tilbake kan likevel pålegges eller tillates å flytte til mindre utsatt eller bedre sikret sted i nærheten av bopel eller arbeidsplass.

§ 6.Forberedelse av krigsutflytting skal så langt råd er bygge på vilje og evne til selvhjelp hos dem som flytter ut.

De enkelte familier forutsettes så langt det er mulig flyttet ut og innkvartert sammen.

Likeledes forutsettes barn og ungdom og personer som ikke kan ta vare på seg selv, flyttet ut og innkvartert sammen med dem som har omsorgen for dem hvis disse ikke er pålagt å bli tilbake.

§ 7.Krigsutflytting skal forberedes med sikte på å kunne settes i verk uten opphold og gjennomføres på kortest mulig tid (som hurtigutflytting) ved krigsutbrudd eller trussel om krig.

Det skal legges vekt på best mulig sikring av dem som flytter ut mens utflytting pågår.

§ 8.Nødvendig opplysning om de krigsutflyttingstiltak som forberedes, herunder hvilke befolkningsgrupper som kan bli pålagt å flytte, skal gjøres kjent etter retningslinjer som Justisdepartementet fastsetter.
§ 9.Direktoratet for sivilt beredskap bestemmer etter forslag fra fylkesmennene og i samråd med Forsvarets overkommando eller den kommando Forsvarets overkommando bemyndiger, hvilke kommuner som skal være tilflyttingsområder.
§ 10.I de kommuner der fylkesmannen krever det, skal det velges en tilflyttingsnemnd, som skal forberede og lede tilflyttingen etter direktiver fra sivilforsvarets myndigheter.

Til hjelp for tilflyttingsnemnda skal det velges innkvarteringsnemnder. Antall innkvarteringsnemnder fastsettes av vedkommende kretssjef i sivilforsvaret etter samråd med kommunen.

§ 11.Tilflyttingsnemnda skal bestå av 3 til 7 medlemmer og innkvarteringsnemnda av 3 til 5 medlemmer.

Medlemmer av tilflyttingsnemnda og medlemmer av innkvarteringsnemndene velges av kommunestyret for 4 år. Ved valg for ny periode bør om mulig gjenvalg finne sted.

Ett av medlemmene velges som formann og ett av medlemmene som sekretær.

Ordfører og lensmann er ikke pliktig til å motta valg, men kan tiltre nemndenes møter.

Ved valg av medlemmer til tilflyttingsnemnda og innkvarteringsnemndene bør det sørges for at de blir sammensatt av personer som har kjennskap til kommunens forsyningsmuligheter, helsestell, arbeidsformidling, sosialomsorg og skolevesen. Mobiliseringsdyktige personer skal ikke velges.

§ 12.Pålegg til eier eller bruker av hus om å ta imot tilflyttere og gi dem husvære med senger og annet utstyr samt lys og brensel, gis av tilflyttings- eller innkvarteringsnemnda og skal være skriftlig.
§ 13.Bestemmelsene i §§ 10-12 gjelder tilsvarende for transittområder (gjennomgangsområder ved etappevis utflytting).
§ 14.Fylkesmannen og kretssjef i sivilforsvaret kan gi pålegg til eier eller bruker av jernbane, fartøy, motorkjøretøy eller annet transportmiddel om å transportere personer som er pålagt å flytte ut.

Personbiler og vare- og lastebiler som ikke er pålagt transport etter 1. ledd eller rekvirert eller på annen måte lagt beslag på til det militære forsvar eller sivile beredskap, forutsettes nyttet av eier eller bruker til familiens utflytting, med plikt til å ta med andre som skal flytte ut når det er plass i kjøretøyet. Tilsvarende gjelder motorbåter, der forholdene gjør transport over sjøen mulig.

§ 15.Forskrifter om krigsutflytting gitt ved kgl.res. av 5. juli 1963 oppheves.

Forskriftene trer i kraft straks.