Forskrifter om utbetaling av ytelser etter lovene om krigspensjonering under opphold i helseinstitusjoner m.v.

DatoFOR-1980-09-19-9554
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1980 s 693
Ikrafttredelse01.10.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1946-12-13-21-§3, LOV-1946-12-13-22-§6
Kunngjort
KorttittelForskr. om krigspensjon i helseinstitusjon

Fastsatt ved kgl.res. av 19. september 1980 i medhold av lov av 13. desember 1946 nr. 21 om krigspensjonering for militærpersoner § 3 nr. 4 tredje ledd og lov av 13. desember 1946 nr. 22 om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner § 6 nr. 4.

§ 1.Bestemmelsene i § 3 nr. 4 i lov om krigspensjonering for militærpersoner og § 6 nr. 4 i lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner får, foruten ved innleggelse i helseinstitusjon, herunder private forpleiningssted som nevnt i folketrygdlovens § 7-9 nr. 1 første ledd, tilsvarende anvendelse for pensjonist som er innlagt i institusjon med rett til fri forpleining av det offentlige i medhold av andre lover, og for pensjonist som er innsatt i en av fengselsvesenets anstalter.
§ 2.Krigspensjon kan utbetales med inntil fullt beløp over den friperiode som er fastsatt i forannevnte lovsteder i krigspensjoneringslovene, etter særskilte forskrifter som fastsettes av departementet. Departementet kan også ellers gi nærmere forskrifter om ytelser under fri kur og pleie etter krigspensjoneringslovene.
§ 3.Disse bestemmelser trer i kraft 1. oktober 1980.