Forskrifter om unntak fra naturskadedekning etter forsikringsavtaleloven § 81A første jf. annet ledd for ting som befinner seg i skip eller småbåter.

DatoFOR-1980-10-07-1
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1980 s 719
Ikrafttredelse22.11.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1930-06-06-20-§81a, jf. LOV-1989-06-16-70-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om unntak fra naturskadedekning

Fastsatt av Justisdepartementet 7. oktober 1980 med heimel i lov 6. juni 1930 nr. 20 om forsikringsavtaler § 81A annet ledd siste punktum jf. kgl.res. 4. juli 1980. 

Unntatt fra naturskadedekning etter forsikringsavtaleloven § 81A første jf. annet ledd er ting som befinner seg i skip eller småbåter.