Forskrift om radiohandleres meldeplikt til Norsk rikskringkasting.

DatoFOR-1980-10-23-8777
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1981 727
Ikrafttredelse01.06.1981
Sist endretFOR-2000-06-16-677
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-36-§22, LOV-1992-12-04-127-§8-1, LOV-1992-12-04-127-§8-2
Kunngjort
KorttittelForskr. om radiohandleres meldeplikt til NRK

Fastsatt 23. oktober 1980. Endret 24. jan 1984 nr. 231, 22. des 1989 nr. 1273, 16 juni 2000 nr. 677.

§ 1.Meldeplikt
I.Den som innfører, produserer, selger, leier ut eller låner ut radiomateriell som er belagt med særavgift, jfr. § 23 nr. 2 i lov om kringkasting, plikter å gi melding om slik virksomhet til NRK. Melding skal være skriftlig med nøyaktig angivelse av firmaets navn og adresse, hva slags firma samt dato for autorisasjon som bransjeforretning på vilkår godkjent av Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

Meldeplikt må overfor Toll- og avgiftsdirektoratet, Tollvesenet eller leverandør av avgiftspliktig radiomateriell dokumentere ved bekreftelse fra NRK at slik melding er gitt, før produksjon, import eller leveranse kan finne sted.

II.Den som selger, leier ut eller låner ut fjernsynsmottakere (herunder regnes også videospiller kombinert med mottaker og satellittmottaker), plikter å gi melding til NRK om alle utleveringer. Meldeplikten gjelder både produsenter, importører, agenter, grossister, kommisjonærer og detaljister samt auksjonsforretninger og skraphandlere.

Meldingen skal være skriftlig og gis ved bruk av NRKs kontrollbøker eller annet kontrollsystem godkjent av NRK.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a)Forhandlernummer tildelt av NRK evt. også firmanavn og adresse,
b)løpenummer,
c)fjernsynsmottakerens fabrikat, apparattype, om det gjelder fargefjernsyn eller svart/hvitt fjernsyn, apparatnummer (fabrikasjonsnummer), mottakerens ankomstdato og utleveringsdato.
d)kundens etternavn, fornavn og eventuelt oppgitt fødselsnummer samt adresse med postnummer og poststed,
e)betalingsmåte (kontant, avbetaling, utleie eller annen måte).

Produsenter, importører, grossister, agenter og kommisjonærer er fritatt for å gi melding ved salg til andre meldepliktige, men plikter på anmodning fra NRK å fremlegge oppgaver over slikt salg.

Salg, utleie eller utlån direkte til forbruker skal imidlertid meldes som nevnt ovenfor.

I forbindelse med utleie av fjernsynsmottaker skal også returmeldingsblankett brukes, se forskriftenes § 7.

0Endret ved forskrift 16 juni 2000 nr. 677.
§ 2.Kontrollsystem

Radiohandler som er meldepliktig etter § 1, II, skal føre Norsk rikskringkastings kontrollbøker eller annet kontrollsystem godkjent av NRK.

Firmaer med flere utsalg (filialer) kan med samtykke av NRK føre kontrollsystemet sentralt for disse.

NRKs kontrollsystem består av:

a)kombinert lager- og rapportbok med løpenummerlapper,
b)returmeldingsblokk (se § 7).

Radiohandleren må selv sørge for alltid å ha de nødvendige bøker.

Bestilling av nye bøker sendes til NRK. Forhandlernummer må oppgis.

Radiohandler som bruker annet godkjent kontrollsystem, må tilsvarende sørge for å ha det nødvendige utstyr og selv skaffe seg dette.

Radiohandleren er ansvarlig for bruk og oppbevaring av kontrollbøker/system, som alltid må være til stede for kontroll og ikke kan overdras til andre.

§ 3.Tilgang til lager

Alle fjernsynsmottakere som kommer til lager fra leverandører eller private, skal straks føres fortløpende inn i kontrollbok, ved at del 1 på rapportskjemaet fylles ut, eller tilsvarende i annet kontrollsystem. Dette gjelder så vel nye som brukte mottakere, som

a)er mottatt i fast regning eller i konsignasjon,
b)er kjøpt av private,
c)er tatt inn til lager for å selges for kundens regning,
d)er byttet inn eller tatt tilbake på grunn av misligholdte avbetalingskontrakter,
e)har vært leid ut eller lånt ut i mer enn 8 dager, slik at rapport om dette tidligere har vært innsendt, § 4, jfr. dog § 6.

Når det gjelder brukte fjernsynsmottakere, er det navnet og adressen til den som overdrar som skal føres inn under «leverandør» i kontrollbok. Ved bruk av annet kontrollsystem benyttes merknadsrubrikken.

Ved innføringen i kontrollbok/annet kontrollsystem skal den ene løpenummerlappen klebes på fjernsynsmottakeren, den andre kan klebes på emballasjen.

§ 4.Avgang fra lager

Salg eller utleie av fjernsynsmottaker skal straks føres i kontrollbok ved at del 2 på rapportskjemaet, eller tilsvarende kontrollsystem, fylles ut, jfr. § 1, II.

Ved utlån i inntil 8 dager er det ikke nødvendig å rapportere utleveringen før 8 dagersfristen er overskredet. Forutsetningen er at det føres en utlånsbok med nøyaktig angivelse av utlånsdato, eventuell returdato eller dato for senere salg eller utleie, kundens navn og adresse og mottakerens løpenummer.

Ved bytte av fjernsynsmottaker gås fram som ved salg for så vidt angår den nye mottakeren, men det må noteres i merknadsrubrikken at den gamle mottakeren er tatt i bytte.

Blir det utlevert fjernsynsmottaker med avgrening(er), må nærmere opplysninger gis i merknadsrubrikken, se forskrifter om fjernsynsmottakere § 4.

§ 5.Rapporter

Innen tirsdag i hver uke skal alle utleveringer av fjernsynsmottakere rapporteres ved at forhandlerrapportene sendes til NRK. Det må påses at kopiene er tydelige og i samsvar med originalene. Alle utfylte blankettoriginaler skal sendes inn, også de som av en eller annen grunn er ført feil. I sistnevnte tilfelle settes et kryss både over original og kopi.

Rapportene sendes i spesielle konvolutter som fås tilsendt fra NRK, som da dekker portoen.

Rapporter som er unøyaktige eller ufullstendig utfylt, vil bli returnert til korrigering.

§ 6.Privat hjemlån og utleie

For fjernsynsmottaker som skal brukes privat av radiohandleren eller firmaets ansatte, må rapport sendes inn på vanlig måte. Dette gjelder også om mottakeren fortsatt skal tilhøre forretningen og bare settes opp til prøve e.l.

For utleiemottaker skal radioforhandleren, hvis han ønsker at kringkastingskortet skal lyde på firmaets i stedet for leierens navn, notere følgende i merknadsrubrikken: «Utleiemottaker. Kringkastingsavgiften betales av utleieren». Det presiseres at på rapporten skal firmaets navn føres opp som kunde. Slik utleiemottaker skal merkes: «Utleiemottaker fra firma...». Varselkort vedrørende fornying av slikt kringkastingskort for utleie blir sendt til firmaet.

Kommer en slik mottaker tilbake til lager, skal den ikke føres inn i kontrollsystemet igjen så lenge firmaet betaler kringkastingsavgift for den.

§ 7.Returmeldinger

Ved utleie skal returmelding sendes NRK når leieforholdet opphører.

Returmelding skal ikke sendes hvis leieren får ny mottaker i stedet for den gamle (ombytte). NRK skal da ha melding på vanlig måte om den nye mottakeren. I merknadsrubrikken skal det noteres «Ombytte».

Returmelding skal heller ikke sendes for utleiemottaker som det er betalt kringkastingsavgift for i firmaets navn, jfr. § 6.

§ 8.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i disse forskrifter, eller medvirkning til dette, kan medføre straff, jfr. § 29 i lov om kringkasting av 13. juni 1980 nr. 36.

§ 9.Gyldighet

Disse forskrifter tar til å gjelde fra 1. juni 1981. Fra samme tid oppheves instruks for føring av Norsk rikskringskastings kontrollbøker fastsatt av NRK med virkning fra 1. oktober 1965.