Forskrift om administrasjon av Jan Mayen.

DatoFOR-1980-11-21-12
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1980 s 819
Ikrafttredelse21.11.1980
Sist endretFOR-2002-10-11-1094 fra 01.01.2003
Endrer
Gjelder forJan Mayen
HjemmelLOV-1930-02-27-2-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om administrasjon av Jan Mayen

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 21. november 1980 med hjemmel i lov av 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen § 2. Endret 25 aug 1994 nr. 826, 11 okt 2002 nr. 1094.

I

Den myndighet som ved lov eller forskrift som gjelder for Jan Mayen er tillagt sysselmannen eller fylkesmannen, hører under fylkesmannen i Nordland, dog slik at sysselmannens myndighet etter forskrift av 21. juni 1974 om fredning av kulturminner, Jan Mayen, legges til Riksantikvaren.

0Endret ved forskrift 25 aug 1994 nr. 826.

II

Forretningene som politimester utføres av politimesteren i Bodø.

III

Lagmannsretten for Nordland lagsogn er lagmannsrett for Jan Mayen.

IV

Jan Mayen er eget domssogn. De forretninger som etter lovgivningen hører under tingrettene, legges til Salten tingrett.

0Endret ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2003).

V

De bestemmelser som er gitt i lov om Svalbard av 17. juli 1925 §§ 9-11 får tilsvarende anvendelse for Jan Mayen, dog slik at de gjøremål som der er tillagt sysselmannen, utføres av byfogden i Bodø.

0Endret ved forskrift 25 aug 1994 nr. 826.

VI

Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves kgl. resolusjon av 11. juli 1930 om administrasjon av Jan Mayen med senere endringer.