Forskrift til lov om pant (pantelovforskriften).

DatoFOR-1980-11-21-14
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertISBN 82-504-1460-8, I 1980 s 822
Ikrafttredelse01.01.1981
Sist endretFOR-2005-04-08-300
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-02-08-2-§3-5, LOV-1980-02-08-2-§3-8, LOV-1980-02-08-2-§3-9, LOV-1980-02-08-2-§3-11
Kunngjort
Rettet20.07.2006 (§ 3)
KorttittelPantelovforskriften

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl. res. 21. nov. 1980 i medhold av lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant, § 3-5, § 3-8 fjerde ledd, § 3-9 fjerde ledd og § 3-11 tredje ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endret 20 april 1982 nr. 765, 18 des 1987 nr. 986, 22 des 1989 nr. 1283, 7 juli 2000 nr. 735 (bl.a. tittel), 8 april 2005 nr. 300.

§ 1.(næringsdrivende).

som næringsdrivende etter panteloven § 3-5 reknes:1

a)foretak registrert i Foretaksregisteret
b)sykehus, pleiehjem, skole (herunder brevskole og språkskole), universitet, museum, idretts- og fritidsinstitusjoner (herunder idrettslag) og andre institusjoner av sosialt, humanitært eller liknende art, selv om de ikke blir drevet med sikte på fortjeneste.

Institusjoner som nevnt i første ledd bokstav b må godtgjøre pantsettingsadgangen ved å legge frem særlig dokumentasjon som slik institusjon.

0Endret ved forskrift 7 juli 2000 nr. 735.
1Se overgangsbestemmelser bakerst i forskriften
§ 2.(motorvogner og anleggsmaskiner).

Med motorvogn etter panteloven § 3-8 forstås kjøretøy som blir drevet fram med motor, jfr. vegtrafikkloven § 2 annet og tredje ledd. Registreringspliktig tilhenger til motorvogn reknes som motorvogn, jf. vegtrafikkloven § 15 første ledd og forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 2-1.

Med anleggsmaskiner etter panteloven § 3-8 forstås enhver innretning som kan flyttes fra anlegg til anlegg og som etter sin art kan karakteriseres som anleggsmaskin.

Motorvogner og anleggsmaskiner skal være identifisert på følgende måter:

a)som samlet pantsetting av motorvogner, for entreprenører som samlet pantsetting av motorvogner og flyttbare anleggsmaskiner, som brukes i eller er bestemt til bruk i virksomheten, eller
b)som samlet pantsetting av motorvogner, for entreprenører som samlet pantsetting av motorvogner og flyttbare anleggsmaskiner, som brukes i eller er bestemt til bruk i en del av næringsvirksomheten som driftsmessig er atskilt fra den øvrige virksomheten, eller
c)som enkelt pantsetting av motorvogner og flyttbare anleggsmaskiner. Registrert motorvogn skal i så fall være identifisert ved registreringsnummer (kjennemerke), jfr. vegtrafikkloven §§ 15 og 16. Uregistrert motorvogn eller anleggsmaskin skal være identifisert ved fabrikktype (merke), årsmodell og understellsnummer eller annet identifikasjonsnummer.

Med jernbanemateriell etter panteloven § 3-8 forstås lokomotiver, motorvognsett og vogner som brukes eller er bestemt til bruk i den næringsdrivende jernbanetrafikk. Som jernbanemateriell regnes også materiell som brukes eller er bestemt til bruk for forstadsbane, tunnelbane eller sporvei.

Samlet pantsetting av jernbanemateriell skal omfatte alt jernbanemateriell som brukes eller er bestemt til bruk i næringsvirksomhet eller i del av virksomheten som driftsmessig er atskilt fra den øvrige virksomheten. Ved enkeltvis pantsetting av jernbanemateriell skal materiellet være identifisert ved fabrikktype (merke), årsmodell og understellsnummer eller annet identifikasjonsnummer.

0Endret ved forskrifter 7 juli 2000 nr. 735, 8 april 2005 nr. 300.
§ 3.(næringsvirksomhet i landbruket).

Foretak og personer registrert i Foretaksregisteret eller i det alminnelige register for næringsdrivende etter lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (momsregisteret) reknes for å drive næringsvirksomhet i landbruket etter panteloven § 3-9 dersom de driver:

a)jordbruk, skogbruk, gartneri, fjørfeoppdrett, pelsdyroppdrett, biavl, oppdrett av organismer i saltvann eller ferskvann, stutteri, tamreinsdrift, eller
b)næringsvirksomhet som har naturlig tilknytning til jordbruksvirksomhet. Selvstendig industriell bearbeiding av landbruksprodukter reknes ikke som næringsvirksomhet i landbruket.

Løsøreregisteret kan kreve fremlagt egenerklæring om at pantsetteren driver slik næringsvirksomhet i landbruket som nevnt i første ledd.

0Endret ved forskrift 7 juli 2000 nr. 735.
§ 4.(utfyllende forskrifter).

Justisdepartementet kan gi forskrifter som utfyller bestemmelsene i forskriftene §§ 1 til 3.

Justisdepartementet kan gi forskrifter etter panteloven § 3-11 tredje ledd.

§ 5.(ikraftsetting).

Forskriftene her trer i kraft 1. januar 1981. 

Overgangsbestemmelser

Inntil 1. januar 1990 gjelder dessuten de tidligere regler i forskriften § 1 ved siden av de nye regler. Det samme gjelder også etter 1. januar 1990 og inntil videre ved pantsettelse etter panteloven §§ 3-8 og 4-10 for næringsvirksomhet i landbruket som godtgjøres ved egenerklæring i samsvar med forskriften § 3.

§ 1.(næringsdrivende). («tidligere regler»)

Som næringsdrivende etter panteloven § 3-5 reknes foruten personer og foretak registrert i firmaregisteret:

a)personer og foretak registrert i det alminnelige register for næringsdrivende etter lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift kap. VII (momsregisteret)
b)personer og foretak som driver persontransport eller kjøreskole eller virksomhet som lege, tannlege, kiropraktor, fysioterapeut eller mensendiecksykegymnast
c)sykehus, pleiehjem, skole (herunder brevskole og språkskole), universitet, museum, idretts- og fritidsinstitusjon (herunder idrettslag) og andre institusjoner av sosial, humanitær eller liknende art, selv om de ikke blir drevet med sikte på fortjeneste.

Personer og foretak registrert i firmaregisteret må godtgjøre pantsettingsadgangen ved å legge fram firmaattest. For øvrig må pantsettingsadgangen godtgjøres ved å legge fram enten utskrift fra momsregisteret, kvittering for betalt merverdiavgift eller annen offentlig dokumentasjon som godtgjør momsregistreringen, bevilling eller godkjenning for å drive virksomhet etter første ledd bokstav b eller særlig dokumentasjon som institusjon etter første ledd bokstav c.