Forskrifter om skattefrie fondsavsetninger, avsetninger til miljøverntiltak.

DatoFOR-1980-12-19-5
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1980 s 1009
Ikrafttredelse01.01.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1962-12-14-1-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om fondsavsetninger, 1980

Fastsatt ved kgl.res. av 19. desember 1980. Fremmet av Finansdepartementet.

§ 1.I medhold av § 1 annet ledd i lov om skattefrie fondsavsetninger av 14. desember 1962 nr. 1 suspenderes adgangen til å foreta skattefrie fondsavsetninger etter kapittel I for inntektsåret 1980 eller avvikende regnskapsår som utløper i 1980.
§ 2.Suspensjon etter § 1 skal dog ikke gjelde avsetninger som etter samtykke benyttes til investering i miljøverntiltak som nevnt i lovens § 3 fjerde, femte, sjette og syvende ledd.
§ 3.Skattyteren må stille sikkerhet for skatter med et beløp som svarer til 50 pst. av avsetningen. Sikkerheten skal stilles i form av bankinnskudd, som ikke kan disponeres uten samtykke av vedkommende ligningssjef. En ubetinget og ikke tidsbegrenset bank- eller forsikringsgaranti kan tre i stedet for bankinnskudd.

Dokumentasjon av bankinnskudd eller den stilte garanti skal for personlige skattytere sendes til ligningskontoret i bostedskommunen, og for skattepliktige selskaper til ligningskontoret i den kommune hvor hovedkontoret ligger.

§ 4.Avsetningen kan nyttes til investering foretatt etter 1. januar 1981 og innen utgangen av 1984. Departementet kan i særlige tilfelle forlenge denne fristen.

Blir avsetningen ikke nyttet til investering som nevnt i § 2, til den tid som er bestemt i forestående ledd, skal beløpet i sin helhet skattlegges ved etterligning for inntektsåret 1980. Av dette skattebeløpet skal det svares rente med 14. pst. pr. år, regnet fra 1. januar 1982.