Forskrifter om trekking av uregistrerte belgiske, britiske og nederlandske semitrailere i internasjonal trafikk i Norge med norsk trekkvogn.

DatoFOR-1980-12-30-8608
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1981 5
Ikrafttredelse01.01.1981
Sist endretFOR-2003-01-09-22 fra 01.01.2003
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§20, FOR-1967-03-28-9350-§1, FOR-1967-03-28-9350-§12, FOR-1967-03-28-9350-§13
Kunngjort
KorttittelForskrift om utenlandske semitrailere

Fastsatt av Vegdirektoratet 30. desember 1980 med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter av 28. mars 1967 om bruk av utenlandsk motorvogn i riket m.v. § 13, jfr. § 1 tredje ledd og § 12. Endret 9 jan 2003 nr. 22

§ 1.Forskriftens virkeområde.

Disse forskrifter gjelder for semitrailere som oppfyller alle vilkårene (a-c) nedenfor, dvs.:

a)er uregistrert og er i belgisk, britisk eller nederlandsk eie,
b)ikke er registreringspliktig i sitt hjemland, men er registreringspliktig etter norsk lovgivning,
c)brukes midlertidig og gjenutføres fra riket i samsvar med toll og avgiftsmyndighetenes regler og vilkår for internasjonal trafikk,
d)er konstruert for hastighet over 30 km i timen, og
e)har større tillatt totalvekt enn 750 kg (1.650 eng. pund).

Vegdirektoratet kan i tvilstilfeller avgjøre om et kjøretøy skal anses som semitrailer etter første ledd. Vegdirektoratet avgjør om annen tilhenger skal likestilles med semitrailer etter disse forskrifter.

§ 2.Innhenting av brukstillatelse.

Dersom dimensjoner, vekter eller andre forhold ved semitrailer eller ved kjøretøyets last krever brukstillatelse etter kjøretøyforskriftene § 137, må denne innhentes på vanlig måte før trekking påbegynnes.

§ 3.Vilkår for bruk.

Semitrailer ifølge § 1 tillates trukket av norsk trekkvogn uten at den er godkjent av regionvegkontoret på forhånd. Det forutsettes at semitraileren tilfredsstiller kravene til bremser og lysutstyr i §§ 5-6. Semitrailer skal for øvrig være i trafikksikker stand og være driftssikker. Den skal være sikret tilstrekkelig veggrep, om nødvendig ved bruk av pigger, kjettinger e.l. når føreforhold tilsier dette etter kjøretøyforskriftene § 136 nr. 4. Dens last skal være plassert, sikret og merket i samsvar med kjøretøyforskriftene §§ 141-42.

0Endret ved forskrift 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003).
§ 4.Kjennemerker.

Under forflytning skal norsk registreringspliktig trekkvogns bakre kjennemerke eller duplikat av dette, midlertidig festes forsvarlig i rimelig høyde over vegbanen bak på semitraileren. Kjennemerket skal festes i tilnærmet vertikal stilling og tilnærmet vinkelrett på kjøretøyets lengdeakse. Kjennemerket skal være lett leselig og det skal ikke tildekke noe av semitrailerens lysutstyr.

§ 5.Bremser.

Semitrailer skal ha driftsbremseanlegg som skal kunne tre i funksjon ved engangs betjening av trekkvognens driftsbremseanlegg (gjennomgående type). Bremseanlegget skal virke på hjul anbrakt symmetrisk på hver side av kjøretøyets lengdeakse og skal virke på minst halvparten av antall hjul. Har semitrailer ikke automatisk lasteavhengig eller manuell bremsekraftregulator, skal det kobles inn en manuell bremsekraftregulator i styreledningen mellom trekkvogn og semitrailer. Trekkvognens fører plikter å påse at ventilen reguleres etter den belastning semitraileren har.

Bremsene på semitrailer skal kunne hindre at den kommer i bevegelse når den er frakoplet trekkvogn.

Semitrailerens bremseanlegg skal tre i funksjon automatisk dersom semitrailer skilles fra trekkvogn under kjøring.

Vogntogets bremseanlegg skal være i stand til å kontrollere og stanse både trekkvogn og semitrailer på en effektiv, sikker og hurtig måte uansett vogntogets hastighet eller belastningstilstand. Bremsing skal kunne iverksettes ved to anordninger konstruert slik at i tilfelle den ene svikter, skal den andre være i stand til å stanse vogntoget på en rimelig bremselengde. Begge anordninger skal kunne utøve bremsevirkning på hjul som er symmetrisk anbrakt på hver side av vogntogets lengdeakse.

§ 6.Lysutstyr o.l.

Under bruk skal semitrailer bak være utstyrt med:

a)et like antall røde baklys som er i funksjon samtidig med hvert av de følgende: trekkvognens parkerings-, nær- eller fjernlys,
b)minst to røde trekantede refleksanordninger anbrakt symmetrisk på hver side av semitraileren,
c)to røde stoppsignallys med vesentlig høyere lysstyrke enn baklysene og som lyser når trekkvognens hovedbremser brukes, og
d)minst et retningssignallys på hver side.

Foran på semitrailer skal det være anbrakt:

e)to hvite refleksanordninger som ikke har trekantet form, samt
f)to hvite markeringslys plassert så nær semitrailers ytterste kant som mulig.

Lys som har samme funksjon og lyser i samme retning, skal ha samme farge. Lys og refleksanordninger i like antall skal plasseres symmetrisk i forhold til kjøretøyets midlere lengdeakse og i samme høyde. Lysintensiteten fra lysene i hvert par skal i det vesentlige være den samme.

§ 7.Dispensasjon.

På områder stengt for alminnelig ferdsel, kan regionvegkontoret i spesielle tilfeller dispensere fra kravene i §§ 6-4 når transporten likevel kan foregå på en betryggende måte.

0Endret ved forskrift 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003).
§ 8.Straff.

Overtredelse av disse forskrifter kan straffes etter vegtrafikkloven § 31.

§ 9.Ikrafttreden.

Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1981.