Forskrift om avskrivning eller ettergivelse av statens krav etter lønnsgarantiordningen.

DatoFOR-1981-01-05-8825
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1981 s 9
Ikrafttredelse23.02.1981
Sist endretFOR-2006-12-18-1494 fra 01.01.2007
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1973-12-14-61-§2, LOV-1973-12-14-61-§10, FOR-1985-09-20-1711
Kunngjort
KorttittelForskrift om lønnsgarantiordningen

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 5. januar 1981 med hjemmel i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. § 10, se også Finansdepartementets rundskriv R-6/78. Endret ved forskrifter 29 des 1999 nr. 1535, 8 okt 2004 nr. 1395, 18 des 2006 nr. 1494.

§ 1.

Arbeid- og velferdsetaten kan avskrive statens krav som uerholdelige etter reglene her. Statens krav kan også helt eller delvis ettergis i samsvar med reglene i § 7.

0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1494 (i kraft 1 jan 2007).
§ 2.Uerholdelighet.

Uerholdeligheten bedømmes ut fra rettslige og økonomiske vurderinger. Krav anses som uerholdelige i følgende tilfeller:

1.Krav mot selskap med begrenset ansvar dersom selskapet er opphørt og ingen andre svarer for gjelden. Et selskap regnes som opphørt når selskapets bo definitivt er avviklet ved skifteretten, eller bobehandlingen er innstilt i medhold av konkursloven.
2.Debitor er avgått ved døden, og hans bo er avviklet ved skifteretten uten gjeldsovertagelse, eller det er klarlagt at eventuelle gjeldsovertakere ikke er søkegode.
3.Krav som det fra et kostnadssynspunkt ikke vil være regningssvarende å inndrive.
4.Når det for øvrig etter forsøk på inndrivelse synes overveiende sannsynlig at fortsatt arbeid med innfordring ikke vil gi resultater.
§ 3.Vurderingen av uerholdeligheten.
1.Arbeid- og velferdsetaten avgjør normalt om en fordring er uerholdelig.
2.Knytter det seg rettslig eller faktisk tvil til en fordring som overstiger seks ganger grunnbeløpet i Folketrygden avgjøres spørsmålet av departementet.
0Endret ved forskrifter 29 des 1999 nr. 1535 (i kraft 1 jan 2000), 8 okt 2004 nr. 1395, 18 des 2006 nr. 1494 (i kraft 1 jan 2007).
§ 4.Begrensning i adgangen til avskrivning.
1.Spørsmål om avskrivning av en fordring som Riksrevisjonen gjennom antagelse eller på annen måte har reist avgjøres av Riksrevisjonen.
2.Avskrivning av regresskrav og andre fordringer mot tjenstemenn faller utenfor denne ordning.
3.Dersom en fordring er blitt uerholdelig gjennom passivitet eller annen forsømmelse fra administrasjonens side, vil Riksrevisjonen kunne kreve ansvar gjort gjeldende mot den ansvarlige.
§ 5.Dokumentasjon og begrunnelse.

All dokumentasjon av uerholdelighet vedlegges den enkelte sak. Det samme gjelder øvrige innhentede opplysninger om debitors faktiske og økonomiske situasjon. All avskrivning begrunnes på hensiktsmessig måte.

§ 6.Virkning av avskrivning.

Regnskapsmessig avskrivning medfører ikke at kravet er ettergitt og underretning til debitor gis normalt ikke.

§ 7.Ettergivelse av krav.
1.Arbeid- og velferdsetaten kan helt eller delvis ettergi statens krav etter lønnsgarantiordningen dersom debitor anses varig ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser, eller det av andre grunner vil virke åpenbart urimelig å gjøre kravet gjeldende. Krav kan også helt eller delvis ettergis dersom det fra et kostnadssynspunkt ikke vil være regningssvarende å foreta eller fortsette en inndrivelsesprosess. Ettergivelse av krav over 6G kan bare bestemmes av departementet.
2.Spørsmål om å ettergi et krav som Riksrevisjonen har antegnet eller tatt opp på annen måte avgjøres av Riksrevisjonen.
3.Når et krav er ettergitt foretas regnskapsmessig avskrivning og underretning om ettergivelsen sendes debitor.
0Endret ved forskrifter 29 des 1999 nr. 1535 (i kraft 1 jan 2000), 8 okt 2004 nr. 1395, 18 des 2006 nr. 1494 (i kraft 1 jan 2007).