Protokoll om opprettelse av et fond for norsk/svensk industrielt samarbeid

DatoFOR-1981-05-08-4026
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertIkke kunngjort
Ikrafttredelse08.05.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak
Kunngjort
KorttittelProtokoll om norsk/svensk industrifond

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 5. mai 1981 i medhold av Stortingsvedtak. Fremmet av Industridepartementet. Endret 20. desember 1991. 

Norges regjering og Sveriges regjering, som vil styrke industri- og energisamarbeidet mellom de to land, ønsker som et ledd i dette samarbeidet å inngå en avtale om opprettelse av et fond for norsk/svensk industrielt samarbeid. De to lands regjeringer er blitt enige om følgende protokoll til Avtalen av 25. mars 1981 om økonomisk samarbeid, særlig på industri- og energiområdene:

Art I.

Det opprettes et fond som får nevnet «Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete». Fondet skal være en stiftelse. Stiftelsens styre skal ha sitt sete i Stockholm.

Art II.

Fondet skal ha som formål å yte støtte i form av lån til samarbeidsprosjekter mellom norske og svenske bedrifter til fremme av teknisk eller markedsmessig utvikling av slike bedrifter på industriområdet.

Art III.

Partene innbetaler tilsammen 250 mill. svenske kroner eller motverdien derav i norske kroner. Av beløpet innbetaler Sverige 37,5 mill. svenske kroner årlig pr. 1. januar 1982, 1983, 1984 og 1985. Resterende beløp innbetales med 50 pst. av Norge og med 50 pst. av Sverige til tidspunkter som partene senere blir enige om. Utvidelse av fondskapitalen skal skje etter avtale og fordeles under hensyntagen til størrelsen av de to lands økonomier.

Partene samtykker i at stiftelsen påtar seg forpliktelser i form av lånetilsagn begrenset oppad til 250 mill. svenske kroner, dog høyst 30 mill. svenske kroner utover det partene har innbetalt.

Dersom stiftelsen oppløses, fordeles aktiva mellom partene i samme forhold som innbetalingene.

Art IV.

De nærmere vilkår for lån fra fondet er angitt i bilag 1.

Art V.

For fondets virksomhet skal det opprettes vedtekter med det innhold som er angitt i bilag 2.

Art VI.

Fondet skal være unntatt fra beskatning. Dette gjelder imidlertid ikke for inntekter av fast eiendom.

Art VII.

Dersom forutsetningene for denne protokoll i vesentlig grad skulle endres på grunn av uforutsette forhold, kan hver av partene kreve drøftinger. Drøftinger kan også kreves dersom gjennomføringen av denne protokoll vil føre til resultater som åpenbart strider mot formålet med protokollen.

Art VIII.

Gjennomføringen av denne protokoll skal anses som et samarbeidsprosjekt i henhold til Avtalen av 25. mars 1981 om økonomisk samarbeid, særlig på industri- og energiområdene.

Art IX.

Denne protokoll skal ratifiseres. Ratifikasjonsdokumentene skal utveksles i Stockholm. Protokollen trer i kraft den dag ratifikasjonsdokumentene utveksles.

Art X.

Denne protokoll skal gjelde i 20 år fra ikrafttredelsesdagen. Hvis protokollen ikke sies opp av en av partene senest 3 år før utløpet av 20-års perioden, skal den fortsatt gjelde. Etter utløpet av 20-års perioden kan protokollen sies opp av hver av partene med 3 års varsel.

Oppsigelse i henhold til denne artikkel skal foretas ad diplomatisk vei og skriftlig. 

- - - 

Til bekreftelse av foranstående har de undertegnede etter behørig fullmakt undertegnet denne protokoll og forsynt den med sine segl.

Denne protokoll er utferdiget i to eksemplarer på det norske og svenske språk. Begge tekster har samme gyldighet. 

Bilag 1

Vilkår for lån fra «Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete«.

1. For å fremme industrielt utviklingssamarbeid mellom norske og svenske bedrifter kan det gis støtte fra fondet.

Støtten gis i form av lån for finansiering av større prosjekter som har teknisk eller markedsmessig utviklingsarbeid som formål.

2. Lån kan gis til prosjekter som fra et kommersielt eller tekniskt synspunkt innebærer høy risiko og som på relativt kort sikt kan gi bedriftøkonomisk lønnsomhet.
3. Lån kan gis til prosjekter av felles norsk/ svensk industriell interesse og som initieres av norske og svenske bedrifter i samarbeid. Lån kan deles opp mellom bedriftene.
4. Lån kan ikke gis dersom prosjektet er av en slik art at finansieringen hensiktsmessig antas å kunne skje på det alminnelige kredittmarked på normale markedsmessige vilkår.

Størrelsen på lån

5. Lån kan gis med høyst 50 pst. av kostnaden for det utviklingsprosjekt lånet gjelder. Hensyn skal tas til om annen norsk eller svensk statlig støtte er blitt gitt for samme formål. Om helt særlige grunner foreligger, kan et lån gis til en større del av kostnaden. Lån til ett prosjekt får dog ikke overstige 50 mill. svenske kroner. Et lån kan ikke gis med større beløp enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med støtten.

Prosjekter hvis totale kostnader er mindre enn 3 mill. svenske kroner skal ikke støttes. Prosjekter som gjelder utvinning av olje og gass skal ikke støttes.

Låne- og tilbakebetalingsvilkår

6. Lånets løpetid, rente og tilbakebetalingsbetingelser skal bestemmes under hensyntagen til prosjektets risiko og det forventede økonomiske resultat.
7. Lån kan gis i norske eller svenske kroner. Norske bedrifter bør fortrinnsvis få lån i norske kroner og svenske bedrifter i svenske kroner.
8. Av et lån beregnes rente fra dagen for utbetalingen. Henstand med rentebetaling kan gis hvorved påløpt rente legges til lånebeløpet. Renten bestemmes under hensyntagen til den valuta som lånet gis i og til rentenivået hos tilsvarende finansieringsinstitusjoner i landene.
9. Dersom det anses hensiktsmessig, kan tilbakebetaling av et lån helt eller delvis erstattes med royalty eller annen løpende avgift inntil lånet med renter er tilbakebetalt
10. Et lån skal for øvrig være betinget av de vilkår og forskrifter som anses nødvendige med hensyn til støttens formål. Dog behøver særskilt sikkerhet ikke stilles.
11. Tilbakebetalingsforpliktelsen kan helt eller delvis ettergis dersom låntageren påviser at forutsetningene for å utnytte prosjektets resultater lønnsomt åpenbart mangler.

Oppsigelse av lån

12. Et lån kan sies opp til umiddelbar betaling dersom:
1.låntageren gjennom uriktige eller vil ledende opplysninger har foranlediget at lånet er blitt bevilget,
2.låntageren ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til de vilkår eller forskrifter som gjelder for lånet, eller
3.slike forhold har inntruffet at låntageren med hensyn til formålet for lånet åpenbart ikke lenger bør gis anledning til å opprettholde lånet.
13. En søknad om lån skal være skriftlig og oversendes til fondet gjennom det norske Industrifondet respektive den svenske «Fonden för industriellt utvecklingsarbete». En søknad skal inneholde innformasjoner om
1.de bedrifter som søknaden gjelder, deres virksomhet og økonomiske stilling,
2.formålet med lånet og øvrige grunner som påberopes for søknaden, og
3.norsk eller svensk statlig støtte i annen form er søkt eller er blitt bevilget for det prosjekt som søknaden gjelder. Søkeren skal forøvrig bringe til veie det grunnlagsmateriale som stiftelsen måtte finne nødvendig.
14. Stiftelsen skal følge virksomheten hos dem som har mottatt lån og derved ha tilsyn med at lånevilkårene blir overholdt.

Bilag 2

Vedtekter for «Fonden för svenskt-norskt industiellt samarbete»

Innledende bestemmelser

§ 1.Stiftelsen «Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete» består av midler som innskytes av den norske stat og den svenske stat eller på annen måte tilføres stiftelsen samt midler som er et resultat av stiftelsens virksomhet.
§ 2.Stiftelsen er blitt opprettet i samsvar med Protokollen av 25. mars 1981 om opprettelse av et fond for norsk/svensk industrielt samarbeid.

Formål

§ 3.Stiftelsen har til formål å støtte teknisk eller markedsmessig utviklingssamarbeid som på relativt kort sikt kan lede til kommersiell utnytting i form av produksjon og markedsføring.

Stiftelsens organisasjon

§ 4.Stiftelsen ledes av et styre og en administrerende direktør.
§ 5.1 Styret består av høyst seks medlemmer og høyst seks vararepresentanter. Administrerende direktør er ikke medlem av styret. Medlemmene og vararepresentantene oppnevnes for en tid av høyst 3 år av den norske, respektive den svenske regjering, med tre hver. Formannen, respektive varaformannen, oppnevnes blant medlemmene av den norske, respektive den svenske regjering, vekselvis for en tid av høyst 1 år.
1Endret 20 des 1991.
§ 6.Styret skal ha sitt sete i Stockholm.
§ 7.Administrerende direktør, som skal være norsk borger, er stiftelsens sekretariat. I tillegg skal stiftelsen bl.a. til forberedelse av saker bruke Industrifondet og «Fonden för industriellt utvecklingsarbete». Stiftelsen skal ivareta mulighetene for samarbeid med de to nevnte organer. Søknad om støtte tilstiles de nevnte organer i de respektive land.
§ 8.Stiftelsen kan benytte utenforstående for spesielle oppdrag.

Firmategning

§ 9.Stiftelsens firma tegnes, foruten av styret og administrerende direktør, av den eller de som styret utpeker.

Sakenes behandling

§ 10.Styret avgjør spørsmål om:
1.planlegging av stiftelsens virksomhet,
2.bevilging av lån,
3.rentevilkår, tilbakebetaling samt i hvilken valuta lån skal ytes,
4.ansettelse av administrerende direktør etter forslag fra de norske styremedlemmene,
5.andre spørsmål som administrerende direktør legger fram for styret.

Beslutningen om ansettelse av administrerende direktør skal forelegges den norske og svenske regjering for godkjennelse.

§ 11.Øvrige saker avgjøres av administrerende direktør.
§ 12.Styret møter etter innkalling fra formannen eller administrerende direktør. Styret skal sammenkalles når minst to styremedlemmer krever det.
§ 13.Styret er beslutningsdyktig når formannen eller viseformannen og ytterligere minst tre medlemmer er til stede. Et vedtak er gyldig når minst fire styremedlemmer stemmer for det.
§ 14.Det skal føres protokoll fra styrets møter. Av protokollen skal det fremgå hvem som har vært til stede og hvilke beslutninger som er blitt truffet. Dersom uenighet har forekommet, skal dette protokolleres.

Protokollen skal underskrives av formannen og ytterligere ett styremedlem. Av de som undertegner protokollen, skal en være styremedlem utpekt av den norske regjering og en av den svenske regjering.

Forvaltning, regnskaper og revisjon

§ 15.Stiftelsens likvide midler skal, i den grad de ikke utnyttes til støtte i henhold til § 3 eller er nødvendige for å dekke de løpende utgifter, være plassert på rentebærende konto, når det gjelder norske kroner i Norges Bank og svenske kroner hos Riksgäldskontoret eller i Sveriges Investeringsbank AB.
§ 16.Stiftelsens regnskaper skal føres i samsvar med svensk lov.

Stiftelsens regnskapsår skal omfatte tiden 1. januar - 31. desember.

§ 17.Styret skal årlig før 15. mars avgi til regjeringene årsregnskap med resultatregnskap, balanseoppstilling og styrets beretning.
§ 18.1 Hvert lands regjering utpeker en, høyst to revisorer, hvorav minst en autorisert, for å granske årlig styrets forvaltning og stiftelsens regnskaper. Det skal være to autoriserte vararepresentanter for revisorene, hvorav den svenske og norske regjering utpeker en hver. Revisorene og vararepresentantene utpekes for en periode av høyst tre år.

Revisorene skal senest 1. mai hvert år avgi en revisjonsberetning til regjeringene. Beretningen skal inneholde uttalelser om ansvarsfrihet for styret.

1Endret 20 des 1991.

Øvrige bestemmelser

§ 19.Stiftelsen kan senest 1. september hvert år forelegge regjeringene forslag om innbetaling av fondsmidler til virksomheten.
§ 20.Fondets styre skal legge fram for regjeringene forslag til utfyllende retningslinjer for rente- og tilbakebetalingsvilkår.
§ 21.Godtgjørelse til styrets medlemmer og deres vararepresentanter fastsettes av regjeringene.
§ 22.Medlem eller vararepresentant i styret kan ikke delta i behandling av en sak hvis avgjørelse kan medføre nytte eller skade for ham eller for ham nærstående bedrift eller når det på annen måte foreligger spesielle omstendigheter som kan rokke med tilliten til hans habilitet i saken.
§ 23.I en særskilt svensk lov om beslutningsrett for stiftelse som er blitt opprettet til fremme av norsk/svensk industrielt samarbeid, finnes bestemmelser om taushetsplikt for personer som i stiftelsen har hatt befatning med saker innenfor stiftelsens virksomhetsområde.
§ 24.Endringer av stiftelsens vedtekter fastsettes av regjeringene.
§ 25.Dersom stiftelsens virksomhet opphører, skal de aktiva som eksisterer overføres til den norske respektive svenske stat. Før slik overførsel finner sted, skal fondets forpliktelser og fordringer i forhold til låntakere gjøres endelig opp eller overføres til andre finansieringsinstitusjoner.
§ 26.Stiftelsen skal være unntatt fra tilsyn i henhold til svensk lov (1929:116) om tilsyn med stiftelser.