Forskrifter om radiohandlerkontroll

DatoFOR-1981-06-15-8629
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1981 731
Ikrafttredelse01.06.1981
Sist endretFOR-1984-01-24-230
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-36-§22, LOV-1992-12-04-127-§8-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om radiohandlerkontroll

Fastsatt 15. juni 1981 nr. 8629.
Endringer: Endret ved forskrift 24. januar 1984 nr. 230.
Ved res. av 22. desember 1989 nr. 1273 er ansvaret for denne forskrift lagt til Kirke- og kulturdepartementet.

§ 1.Kontroll av meldeplikten

Radiohandlerkontrollør med legitimasjon fra NRK har som oppgave å påse at den som innfører, produserer, selger, leier ut eller låner ut fjernsynsmottakere (herunder regnes også videospiller kombinert med tuner) overholder meldeplikten til NRK, jf. lov om kringkasting av 13. juni 1980 nr. 36, § 22 nr. 1, og at de forskrifter som er gitt i medhold av denne bestemmelse blir fulgt.

Meldepliktige skal gi kontrollør fra NRK uhindret adgang til å foreta kontrollen, og enten selv eller ved sine ansatte yte nødvendig bistand og hjelp ved gjennomføringen av kontrollen.

§ 2.Gjennomføring av kontrollen

Kontrolløren fra NRK skal

a)undersøke lokaler hvor fjernsynsmottakere blir produsert, oppbevart eller omsatt for å registrere lagerbeholdningen,
b)gå gjennom NRKs kontrollbøker eller annet godkjent kontrollsystem, eventuelt regnskapsbøker, avtaler og andre dokumenter av betydning for kontrollen med sikte på å undersøke om alle fjernsynsmottakere er forskriftsmessig innført i kontrollsystemet og om meldeplikten er overholdt.

Viser det seg at innføring i kontrollsystemet og meldeplikten er forsømt, skal kontrolløren pålegge radiohandleren å rette på forsømmelsen straks.

Dersom radiohandleren pga. manglende opplysninger ikke kan redegjøre for hvor fjernsynsmottakere som ikke finnes på lager er blitt av, registrerer kontrolløren dette, påtaler forholdet overfor radiohandleren og oppfordrer denne til å rette på det snarest for å kunne gi NRK foreskrevet melding for evt. å unngå erstatningskrav fra NRK.

Om forsømt innføring i kontrollsystem, forsømt meldeplikt og manglende redegjørelse avgir kontrolløren rapport til NRK for videre behandling.

§ 3.Rettledning til radiohandler

Radiohandleren kan få rettledning av kontrolløren i å føre kontrollsystemet, men arbeidet med føringen må radiohandleren selv sørge for å få gjort.

§ 4.Taushetsplikt

De opplysninger som kontrolløren gir NRK i sin rapport, og annet han måtte få kjennskap til i forbindelse med sitt arbeid, må han ikke meddele andre.

§ 5.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av § 1, 2. ledd, i disse forskrifter eller medvirkning til dette, kan medføre straff, jfr. § 29 i lov om kringkasting av 13. juni 1980 nr. 36.

§ 6.Gyldighet

Disse forskrifter tar til å gjelde fra 1. juni 1981. Fra samme tid oppheves den instruks for Norsk rikskringkastings radiohandlerkontrollører som er fastsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet 8. februar 1967.