Forskrift om arbeidstiden for dykkepersonell på norske skip.

DatoFOR-1981-06-26-3813
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1981 709
Ikrafttredelse10.07.1981
Sist endretFOR-1992-11-27-873
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-06-03-50-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om arbeidstid for dykkepersonell

Fastsatt ved kgl.res. med hjemmel i lov 3. juni 1977 nr. om arbeidstiden på norske skip § 1 nr. 3. Endret 31. oktober 1986 nr. 2005, 27. november 1992 nr. 873.

§ 1.Definisjoner
1. I denne forskrift betyr:
1.1. Dykking: Opphold i vann eller trykkammer som medfører at personer utsettes for et høyere omgivende trykk enn lufttrykket på det sted dykkingen foregår.
1.2. Dykkeoperasjoner: Alle prosedyrer i forbindelse med dykking, samt å bringe partialtrykket av inert gass i dykkerens kroppsvev tilbake til normalt. I begrepet inngår bruk av dykkerklokke som observasjonskammer.
1.3. Dykkepersonell: Dykkere og annet personell hvis hovedarbeidsoppgaver om bord er direkte knyttet til dykkeroperasjon.
1.4. Døgn: Tiden fra kl. 0000 til kl. 2400.
1.5. Uke: Tiden fra mandag kl. 0000 til søndag kl. 2400.
1.6. Helgedager: Søndager og de helgedager og høytidsdager som er fastsatt her i riket. Likt med helgedager regnes tiden fra kl. 1500 til kl. 2400 påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften.
1.7. Skiftplan: En arbeidsplan som viser dykkepersonellets arbeidstid og fritid om bord og friperioder i land.
1.8. Departementet: Det kongelige departement for handel og skipsfart.
2. Ved beregning av arbeidstiden etter denne forskrift skal spisepauser medregnes.
§ 2.Anvendelse

Denne forskrift gjelder for arbeid som utføres av dykkerpersonell om bord på norske skip, bortsett fra hvor arbeidet utføres i petroleumsvirksomheten.

Forskriftens §§ 3-6 gjelder dog ikke for arbeid som utføres av dykkeleder.

Lov av 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden på skip kommer ikke til anvendelse på personell omfattet av denne forskrift.

§ 3.Alminnelig arbeidstid
1. Den alminnelige arbeidstiden for dykkepersonellet skal være i henhold til en på forhånd oppsatt og av departementet godkjent skiftplan, som fastsettes for en bestemt periode i samråd med dykkepersonellets tillitsvalgte, idet de til enhver tid gjeldende regler om sikringstiltak for dykkere iakttas.
2. Dykkepersonellets arbeidstid i henhold til skiftplanen kan være inntil 12 timer i døgnet, dog ikke over 42 timer pr. uke i gjennomsnitt over en periode på høyst 12 uker og ikke over 36 timer pr. uke i gjennomsnitt over et tidsrom på høyst 1 år. Partene kan ved tariffavtale fastsette annen beregning av gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid.
3. For dykkere som oppholder seg under trykk, skal den alminnelige arbeidstid etter denne forskrift beregnes til 12 timer i døgnet.
§ 4.Alminnelig arbeidstid som godtgjøres særskilt

Dersom annet ikke er fastsatt i tariffavtale som er bindende for partene, skal alminnelig arbeidstid for dykkepersonell godtgjøres som følger:

1. Alminnelig arbeidstid mellom 36 og 72 timer på ukens hverdager godtgjøres med tilsvarende antall timer fri i land.
2. Alminnelig arbeidstid på helgedager godtgjøres med fritid i land på slik måte som avtales mellom partenes organisasjoner.
§ 5.Overtidsarbeid
1. Dersom dykkepersonell pålegges arbeid som varer ut over begrensningene i § 3, regnes det overskytende som overtidsarbeid.
2. Personer som foretar dykking, kan ikke pålegges overtidsarbeid.
3. For dykkepersonell som deltar i dykkeoperasjon uten å utføre dykking, må overtidsarbeid ikke gjennomføres som en fast ordning, og må ikke finne sted uten i følgende særlige tilfelle:
3.1. når uforutsette hendinger eller forfall blant personellet har forstyrret eller truer med å forstyrre den jevne drift,
3.2. når overtidsarbeid er nødvendig for at ikke innretning og utstyr skal ta skade.
4. Overtidsarbeid i henhold til nr. 3 kan ikke pålegges med mer enn 14 timer i uken eller i slik utstrekning at samlet arbeidstid i ett og samme døgn blir mer enn 16 timer. Ved tariffavtale mellom partene kan antallet overtidstimer dog økes til 20 timer i uken.
§ 6.Godtgjørelse for overtidsarbeid
1. Godtgjørelse for overtidsarbeid skal ytes i penger, med mindre annen form for godtgjørelse er avtalt mellom partenes organisasjoner.
2. Overtidsgodtgjørelse skal beregnes særskilt for hver enkelt gang det er utført overtidsarbeid. En påbegynt halvtime skal godtgjøres som en hel halvtime.
3. For overtidsarbeid som skal godtgjøres med penger, betales et tillegg til den lønn som er avtalt for tilsvarende arbeid i alminnelig arbeidstid. Tillegget skal være minst 40 prosent.
§ 7.Arbeidstidsjournal
1. Dykkelederen skal føre en arbeidstidsjournal over dykkepersonellets alminnelige arbeidstid og overtid den enkelte dag. Av journalen skal videre fremgå tid som den enkelte eventuelt blir holdt om bord på grunn av at skifte ikke kan finne sted i henhold til den oppsatte skiftordning.
2. Departementet kan ved forskrift fastsette hvordan arbeidstidsjournalen skal være innrettet og føres.
3. Enhver som kan påvise at det har rettslig interesse for ham, skal ha adgang til å gjøre seg kjent med innholdet av arbeidstidsjournalen og til å ta avskrift av de deler av den som har betydning for ham.
4. Arbeidstidsjournaler skal oppbevares i minst 3 år etter at de er avsluttet, og hvis det er reist sak for retten angående krav på betaling for arbeidstid som er eller påstås å skulle ha vært innført i dem, inntil saken er endelig avgjort.
§ 8.Ekstraarbeid på grunn av sikkerhetstjeneste

Ut over de begrensninger i arbeidstiden som følger av § 3, kan dykkepersonellet pålegges:

1. Arbeid som skipsføreren/plattformsjefen finner er uoppsettelig nødvendig for å avverge fare for liv eller betydelig skade på skipet/innretningen.
2. Arbeid som skipsføreren/plattformsjefen krever utført for å yte hjelp til andre skip/innretninger eller mennesker.
3. Å delta i slike mønstringer og øvelser med redningsredskaper og brannslokningsredskaper og andre sikkerhetsanordninger som foretas i samsvar med påbud i lover eller forskrifter.
4. Å medvirke under håndhevelse av tollbestemmelser samt karantene- og andre sunnhetsbestemmelser.
§ 9.Forskrifter skal finnes ombord

Dykkelederen, eller annen person som har ansvaret for dykkeoperasjon, skal sørge for at et eksemplar av denne forskrift er tilgjengelig for dykkepersonellet om bord.

§ 10.Tilsynet med at forskriften overholdes

Departementet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes og kan fastsette forskrifter og treffe enkeltvedtak om gjennomføringen av tilsynet.

§ 11.Avvik m.v.
1. Bestemmelsene i denne forskrift kan ikke ved avtale avvikes til skade for person som utfører arbeid som omfattes av denne forskrift, med mindre avviket er gjort i tariffavtale som er bindende for ham, og det er godkjent av departementet.
2. Departementet kan i det enkelte tilfelle bestemme at avvik som i henhold til nr. 1 er gjort gjeldende for en del av dykkepersonellet også skal gjelde for øvrig personell som utfører arbeid som omfattes av denne forskrift.
3. Før det treffes vedtak om å tillate avvik i medhold av nr. 2 ovenfor, skal det innhentes uttalelse fra de berørte parters organisasjoner. Slikt avvik skal normalt begrenses til å gjelde ett enkelt oppdrag.
4. Når norsk skip, boreplattform eller annen flyttbar innretning er i operasjon eller etablert på annet lands kontinentalsokkel, kan departementet avvike fra kravene i denne forskrift. Forutsetningen er at vedkommende sokkelstat har bestemmelser som etter en samlet vurdering av Sjøfartsdirektoratet anses å være likeverdig med kravene i denne forskrift. Dokumentasjon av de bestemmelser som ønskes fulgt sendes Sjøfartsdirektoratet.
5. Før avvik etter nr. 4 tillates, skal det innhentes uttalelse fra Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer og de berørte parters organisasjoner som eventuelt ikke er representert i rådet.
§ 12.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 § 339 nr. 2, såfremt ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 13.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 10. juli 1981.