Forskrift om lossertifikat og losutdanning

DatoFOR-1981-10-09-1
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1981 913
Ikrafttredelse01.01.1982
Sist endretFOR-2014-12-17-1788 fra 01.01.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-08-15-61-§12, LOV-2014-08-15-61-§22, FOR-1996-03-01-227
Kunngjort
KorttittelForskrift om lossertifikat og losutdanning

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. oktober 1981 med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten m.v. § 26 første ledd. Fremmet av Fiskeridepartementet (nå Samferdselsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen § 12 og § 22.
Endringer: Endret ved forskrifter 8 des 1981 nr. 1 (ikrafttredelse), 11 juni 1993 nr. 525, 29 juni 2001 nr. 766, 3 aug 2001 nr. 1693, 22 okt 2001 nr. 1694, 17 des 2014 nr. 1788.

§ 1.(Opphevet ved forskrift 3 aug 2001 nr. 1693.)

Opptak og godkjenning av losaspiranter.

§ 2.(Opphevet ved forskrift 11 juni 1993 nr. 525.)
§ 3.Kystverket treffer avgjørelse om opptak av losaspiranter. Kystverket kan frata en losaspirant plassen hvis det viser seg at aspiranten mangler anlegg for yrket eller ikke tilfredsstiller kravene til orden, edruelighet og pålitelighet.

For avgjørelser etter første ledd gjelder reglene i forvaltningsloven. Klager avgjøres av Samferdselsdepartementet.

0Endret ved forskrifter 11 juni 1993 nr. 525, 3 aug 2001 nr. 1693, 17 des 2014 nr. 1788 (i kraft 1 jan 2015).

Opplæring.

§ 4.Opplæringen består av en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske opplæringen foregår etter en nærmere fastsatt plan og avsluttes med en prøve. Den praktiske opplæringen foregår på fartøy under veiledning av los inntil losaspiranten kan dokumentere tilfredsstillende kjennskap til de aktuelle farvann og steder. Dette skal bekreftes av erfarne loser innen de aktuelle sertifikatområder.
0Endret ved forskrift 3 aug 2001 nr. 1693.

Loseksamen.

§ 5.Loseksamen holdes normalt en gang årlig for alle farvann. Kystverket gir nærmere regler om ordningen. Adgang til å fremstille seg til loseksamen har losaspirant som har gjennomgått losopplæring iht. § 4, samt los når det gjelder utvidelse av lossertifikat.
0Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1788 (i kraft 1 jan 2015).
§ 6.Eksamen ledes av en eksamenskommisjon med en representant fra Kystverket som formann, en ekstern farvannskjent skipsfører og to erfarne loser, fortrinnsvis med sertifikat for det aktuelle området. Eksaminasjonen utføres av et av kommisjonens medlemmer etter nærmere bestemmelser av kommisjonens formann.
0Endret ved forskrifter 3 aug 2001 nr. 1693, 17 des 2014 nr. 1788 (i kraft 1 jan 2015).
§ 7.Losaspiranten skal eksamineres inngående og godtgjøre at han har det nødvendige kjennskap til de farvann og steder sertifikatet skal omfatte. Han skal herunder kunne redegjøre for:
1.Alle méd, stevninger og friseilingsmerker for grunner, kursendringer mv., havner, ankerplasser, brohøyder, dybder, strømforholdene og vindens innflytelse på disse, farvannets oppmerking, fyrbelysning, tåkesignaler samt kaier og dybdene ved disse.
2.Alt som eksamenskommisjonen anser som nødvendig for forsvarlig utførelse av lostjenesten under navigering til og fra de forskjellige lasteplasser og anløpssteder i sertifikatområdet, så vel ved dag som nattseilas og under varierende værforhold.
3.Fartøybehandling under manøvrering til og fra kai samt under ankring og letning mv.
4.Havnereglementer i vedkommende farvann, særlig påbud om redusert fart, forbud mot ankring o.l. samt lokale bestemmelser i sjøtrafikkforskriften.
5.De plikter og det ansvar som påhviler en los i medhold av lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen, annet relevant lov- og forskriftsverk og tjenesteinstrukser.

Kystdirektoratet kan bestemme at eksaminanden skal underkaste seg en prøve i engelsk etter et pensum som departementet fastsetter. Direktoratet kan også bestemme at aspiranten skal gjennomgå en praktisk prøve.

0Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1788 (i kraft 1 jan 2015).
§ 8.Etter endt eksaminasjon avgjør kommisjonen om losaspiranten har bestått eksamen og utsteder i tilfelle eksamensattest. Ved stemmelikhet tas avgjørelsen av kommisjonens formann.

En losaspirant som ikke består eksamen, skal av kommisjonen straks gis muntlig underretning med begrunnelse hvorfor han ikke har bestått. Samferdselsdepartementet kan gi nærmere retningslinjer om begrunnelse og adgang til klage.

Losaspirant som to ganger har fremstilt seg til loseksamen uten å ha bestått denne, kan ikke fremstille seg til eksamen på ny for de samme farvann og steder med mindre han har fått adgang til det av Kystverket.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2001 nr. 766, 3 aug 2001 nr. 1693, 17 des 2014 nr. 1788 (i kraft 1 jan 2015).

Lossertifikat

§ 9.På grunnlag av eksamensattesten utsteder Kystverket lossertifikat, påført de farvann og steder som lossertifikatet dekker.

Kystverket fastsetter sertifikatets form.

Innehaver av lossertifikat benevnes los, men har ikke rett til å drive yrke som los med mindre han er ansatt som los i lostjenesten.

0Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1788 (i kraft 1 jan 2015).
§ 10.For å opprettholde gyldigheten av lossertifikat må losen periodisk legge frem ny legeerklæring som viser at han tilfredsstiller krav til helse m.v. i henhold til gjeldende forskrifter. Han må opprettholde sitt farvannskjennskap og plikter å holde seg underrettet om alle offentlige kunngjøringer om oppmerking og fyrbelysning, utlegging av sjøkabler m.v. innenfor sitt sertifikatområde og forøvrig holde seg ajour med lover som angår hans tjeneste som los.
§ 11.Kystverket skal føre kontroll med at losene fyller de krav som er fastsatt. Kontroll settes i verk når Kystverket finner grunn til det.

Finner Kystverket at en los ikke oppfyller de fastsatte krav, kan sertifikatet settes ut av kraft eller inndras midlertidig. Finner Kystverket at losens manglende oppfyllelse av de fastsatte krav er varig, kan sertifikatet inndras endelig. Kystverket avgjør så raskt som mulig om sertifikatet skal inndras endelig.

For avgjørelser etter annet ledd gjelder reglene i forvaltningsloven. Klager avgjøres av Samferdselsdepartementet.

0Endret ved forskrifter 3 aug 2001 nr. 1693, 17 des 2014 nr. 1788 (i kraft 1 jan 2015).

Ikrafttredelse m.v.

§ 12.Disse bestemmelser trer i kraft fra den tid Fiskeridepartementet bestemmer.1 Fra samme tid oppheves forskrifter om regulering av tilgangen av loser og om lossertifikater og om lossertifikater, fastsatt ved kgl. res. av 24. september 1948. Fiskeridepartementet kan gi overgangsbestemmelser.
1Fra 1 jan 1982 iflg. forskrift 8 des 1981 nr. 8695.