Forskrift om fartsområder

DatoFOR-1981-11-04-3793
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert(Vedlegg V utelatt)
Ikrafttredelse01.01.1982
Sist endretFOR-2008-11-26-1260 fra 01.01.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§13, LOV-2007-02-16-9-§14, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590, LOV-1994-06-24-39-§198
Kunngjort
Rettet16.12.2002 (§ 10), 21.05.2003 (§ 23 første ledd)
KorttittelForskrift om fartsområder

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 4. november 1981 med hjemmel lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v.
Tilføyd hjemmel: Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 13 og § 14, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590. Jf. lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 198.
Endringer: Endret ved forskrifter 20 des 1988 nr. 1141, 6 sep 1989 nr. 1017, 22 aug 1990 nr. 722, 22 des 1993 nr. 1241 (summarisk), 14 des 1995 nr. 1098, 13 juni 2000 nr. 662, 4 juni 2002 nr. 991 (forskriften gjengitt i sin helhet etter endringene), 1 juni 2004 nr. 805, 4 feb 2005 nr. 133, 30 juni 2005 nr. 746 (bl.a hjemmel), 29 juni 2007 nr. 1006 (bl.a hjemmel), 26 nov 2008 nr. 1260.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

De fartsområder som er fastsatt i denne forskrift og forståelsen av disse skal legges til grunn ved utstedelse av sertifikater. For øvrig skal den anvendes i alle forskrifter gitt med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) hvor det er vist til farvanns avgrensninger for skip, utstyr, bemanning eller drift.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 2.Definisjon av fartsområder

Med fartsområde forstås et nærmere definert farvann et skip kan trafikkere, slik at dette direkte får betydning for skipets konstruksjon, utrustning, bemanning og drift. Fartsområdet omfatter alle farvann innenfor de ytre geografiske grenser som oppstilles. Skip, utstyr og besetning skal betraktes som en helhet, slik at det sertifikat som gir den største begrensning, skal være avgjørende for det fartsområde som tillates trafikkert.

§ 3.Plikter

Rederiet, plattformsjef og andre som har sitt arbeid om bord skal utføre sine plikter i henhold til skipssikkerhetsloven og med de utfyllende bestemmelser som følger av denne forskrift.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 4.Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

Kapittel 2. Fartsområder - Innenriks fart

§ 5.Innenriks fart

Fart på innsjøer og elver i Norge, og fart på den norske kyst, unntatt fart på Svalbard og Jan Mayen. Innenriks fart er delt opp i de fartsområdene som er definert i § 6 til § 11.

§ 6.Fart på innsjøer og elver

Fart på norske innsjøer og elver som kan benyttes til sjøgående ferdsel.

§ 7.Fart på helt innelukket farvann (Fartsområde 1)

Fart på norske innsjøer og elver, og indre deler av fjorder og annet norsk farvann hvor det som regel kan regnes med smult farvann.

I Vedlegg I er det angitt hvilke farvann - inndelt i forhold til Sjøfartsdirektoratets stasjoners beliggenhet - som hele året faller inn under denne betegnelse. I tidsrommet 1. mai til 30. september vil dessuten de farvann som er nevnt i vedlegg II, henregnes til dette fartsområde, med unntak av farvannet syd av en linje Filtvedt - Skjelvik og Blindesandodden - Rødtangen i Oslo distrikt.

§ 8.Fart på beskyttet farvann (Fartsområde 2)

Fart på norsk farvann som er beskyttet mot bølger og vind fra åpent hav, samt alle innenfor liggende farvann.

De nærmere geografiske avgrensninger for dette - inndelt i forhold til Sjøfartsdirektoratets stasjoners beliggenhet - er fastlagt i Vedlegg II.

§ 9.Innaskjærs fart hvor åpne havstrekninger på over 5 nautiske mil ikke passeres (Fartsområde 3)

Fart på den norske kyst hvor skipet ikke passerer noen strekninger på over 5 nautiske mil som er uten beskyttelse mot bølger og vind fra åpent hav, samt alle innenfor liggende farvann.

De nærmere geografiske avgrensninger for dette - inndelt i forhold til Sjøfartsdirektoratets stasjoners beliggenhet - er fastlagt i Vedlegg III.

§ 10.Innaskjærs fart hvor åpne havstrekninger på over 25 nautiske mil ikke passeres (Fartsområde 4)

Fart på den norske kyst hvor skipet ikke passerer noen strekning på over 25 nautiske mil som er uten beskyttelse mot bølger og vind fra åpent hav, samt alle innenfor liggende farvann.

De nærmere geografiske avgrensninger for dette - inndelt i forhold til Sjøfartsdirektoratets stasjoners beliggenhet - er fastlagt i Vedlegg IV.

Farvannet rundt Stadlandet regnes som liten kystfart.

§ 11.Liten kystfart

Fart på den norske kyst, hvor skipet passerer åpne havstrekninger på over 25 nautiske mil, samt alle innenfor liggende farvann, dog slik at skipet aldri befinner seg lenger utenfor kysten enn 20 nautiske mil av grunnlinjen (jf. forskrift av 14. juni 2002 nr. 625 om grunnlinjene for sjøterritoriet rundt Fastlands-Norge, fastsatt av Kongen).

Farvannet rundt Stadlandet regnes som liten kystfart.

Kapittel 3. Fartsområder - Utenriks fart

§ 12.Utenriks fart

All fart utenfor innenriks fart (jf. kap. 2). Utenriks fart er inndelt i de fartsområder som er definert i § 13 til § 19.

§ 13.Stor kystfart

Fart i liten kystfart, samt fart på svenske, danske og tyske farvann østenfor en linje Lindesnes-Limfjordens vestmunning til en linje Karlskrona-Svinemünde.

§ 14.Nord- og Østersjøfart

Fart i liten kystfart, samt fart i Skagerrak, Kattegat, Østersjøen iberegnet den botniske og finske bukt, Nordsjøen inntil 61° N bredde, og fart på Storbritannia, Irland øst for 8 °W lengde og den engelske kanal begrenset av en linje Brest-Cork.

§ 15.Europeisk fart

All fart innenfor følgende ytre grenser; Hvitehavet, Svalbard, Jan Mayen, Island, Madeira, Azorene, Kanariøyene, Afrikas vestkyst nord for 30° N bredde, Middelhavet og Svartehavet.

§ 16.Kort internasjonal reise

En internasjonal reise (jf. § 17) hvor fartøyet ikke fjerner seg mer enn 200 nautiske mil fra havn eller sted hvor passasjerer eller besetning kan bringes i sikkerhet, og hvor avstanden mellom siste anløpshavn i det land hvor reisen begynner og siste bestemmelsessted ikke overstiger 600 nautiske mil.

§ 17.Internasjonal reise

En reise fra et land som omfattes av Den internasjonale konvensjon av 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (Sjøsikkerhetskonvensjonen) til en havn utenfor dette land eller omvendt, og i denne henseende skal ethvert territorium for hvis internasjonale forhold en kontraherende regjering er ansvarlig, eller for hvilket De forente nasjoner er den administrerende myndighet, betraktes som et særskilt land.

§ 18.Oversjøisk fart

Fart fra et kontinent til et annet over et av verdenshavene.

§ 19.Uinnskrenket fart

Fart på alle farvann.

Kapittel 4. Fartsområder - Fiske- og fangstfartøy med største lengde under 15 meter

§ 20.Fiske- og fangstfartøy

For fartøy med største lengde under 15 meter som er innført i merkeregisteret for fiskefartøyer, jf. lov om registrering og merking av fiskefartøy 5. desember 1917 nr. 1, og annet fartøy som benyttes til ervervsmessig fiske eller fangst av levende ressurser i sjøen, herunder tang og tare, gjelder fartsområdene som definert i § 21 til § 25. Se for øvrig forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover, kapittel 1 del E.

Vedrørende definisjon av grunnlinjen vises til forskrift 14. juni 2002 nr. 625 om grunnlinjene for sjøterritoriet rundt Fastlands-Norge, fastsatt av Kongen.

0Endret ved forskrift 1 juni 2004 nr. 805.
§ 21.Fjordfiske

Fiske og fangst i farvann på den norske kyst hvor åpne havstrekninger ikke er over 5 nautiske mil (jf. vedlegg III), eller åpent farvann inntil 3 nautiske mil fra havn eller annet beskyttet farvann.

§ 22.Kystfiske

Fiske og fangst innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjen.

§ 23.Bankfiske

Bankfiske I: Fiske og fangst innenfor det området som er begrenset av koordinatene nedenfor:

Koordinat nr.  1 N 69°52′ E 32°20′

Koordinat nr.  2 N 70°25′ E 32°55′

Koordinat nr.  3 N 71°10′ E 31°25′

Koordinat nr.  4 N 71°48′ E 28°40′

Koordinat nr.  5 N 71°47′ E 27°12′

Koordinat nr.  6 N 71°52′ E 25°50′

Koordinat nr.  7 N 71°44′ E 23°45′

Koordinat nr.  8 N 71°28′ E 22°36′

Koordinat nr.  9 N 71°12′ E 18°55′

Koordinat nr. 10 N 70°47′ E 17°00′

Koordinat nr. 11 N 69°25′ E 13°33′

Koordinat nr. 12 N 68°32′ E 12°00′

Koordinat nr. 13 N 68°00′ E 10°20′

Koordinat nr. 14 N 66°53′ E 10°40′

Koordinat nr. 15 N 66°00′ E 09°08′

Koordinat nr. 16 N 64°50′ E 09°34′

Koordinat nr. 17 N 64°38′ E 08°22′

Koordinat nr. 18 N 64°15′ E 07°40′

Koordinat nr. 19 N 63°38′ E 04°50′

Koordinat nr. 20 N 62°00′ E 02°30′

Koordinat nr. 21 N 60°18′ E 03°15′

Koordinat nr. 22 N 59°30′ E 03°13′

Koordinat nr. 23 N 58°54′ E 04°00′

Koordinat nr. 24 N 58°07′ E 04°06′

Koordinat nr. 25 N 57°20′ E 06°24′

Koordinat nr. 26 N 57°30′ E 07°54′

samt Skagerrak, i farvannet innenfor området som er avgrenset av en linje mellom Lindesnes i Norge til Hanstholm i Danmark og Skagen i Danmark til Tistlarna i Sverige.

Bankfiske II: Fiske og fangst innenfor 200 nautiske mil av grunnlinjen, og ly og hvile ved Bjørnøya i perioden 1. mai til 31. august innenfor det området som er avgrenset av følgende koordinater:

Koordinat nr. 1 N 74° 08′ E 19° 58′

Koordinat nr. 2 N 73° 58′ E 18° 26′

Koordinat nr. 3 N 74° 36′ E 19° 36′

Koordinat nr. 4 N 74° 36′ E 18° 28′.

0Endret ved forskrift 30 juni 2005 nr. 746.
§ 24.Havfiske

Havfiske I: Fiske og fangst innenfor område definert som bankfiske II samt Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat med tilstøtende farvann, begrenset mellom 50° N - 62° N og 10° V.

Havfiske II: Fiske og fangst i alle farvann unntatt farvann med åpen/spredt driviskonsentrasjon (4/10-6/10) eller høyere utenfor 200 nautiske mil av grunnlinjen.

§ 25.Fiske i isfarvann

Isfarvann I: Fiske og fangst i alle farvann unntatt farvann med tett/meget tett driviskonsentrasjon (8/10-9/10) eller høyere utenfor 200 nautiske mil av grunnlinjen.

Isfarvann II: Fiske og fangst i alle farvann.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 26.Ikrafttredelse m.m

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1982. Sertifikater eller andre godkjennelser og tillatelser gitt før denne forskrift trer i kraft, skal fortsatt gjelde inntil de blir endret eller bortfaller.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007, tidligere § 26).

Vedlegg I. Geografiske avgrensninger for fartsområde. Helt innelukket farvann 

1. Fredrikstad Distrikt (kart nr. 1 - 2 - 3)

Innenfor en linje:

Blecksundholmen - Andholmen lykt - nordsiden Herføl - Homlungen lykt.

Rødshue - Kvernskjær - Fugletangen - Asmalsund lykt - Fæstningsholmen.

Nordspissen Akerø - Jylteholmen - Papperhamn - Grindskjær - Lyngholmen - sydspissen Hankø.

Nordspissen Hankø - Bratholmen - Rauøtangen. 

2. Oslo Distrikt (kart nr. 3 - 4) 

Oslofjorden

Innenfor Drøbak. 

Drammensfjorden

Innenfor Holmsbu - sydspissen Krok. 

Sandebukta

Innenfor en linje:

Horten Havn - nordspissen Østøen - sørspissen Langøya - Blindesandodden. 

3. Porsgrunn Distrikt (kart nr. 1 - 2 - 3 - 5 - 6)

Innenfor en linje:

Hesteboen - Torgersø - Fjærskjær.

Sydspissen Østre Bolærne - sydspissen Ramsholmen - nordspissen Mjelerø - nordspissen Ropestadholmen - Kalven - Heieren - Mostein - Ildverket - nordspissen Sandø - Kruke på Vasser.

Røssesundet innenfor Haukvik.

Barstad - sydspissen Hui - vestsiden Hui - Flaateskjærene - Natholmen - Møieren.

Mefjorden innenfor Kolholmen.

Kvernberget - Haaholmen - Kisteholmen. 

Viksfjorden

Vesta - østsiden Malmø.

Innenfor Sundskjærene. 

Larvikfjorden

Innenfor Oterø - Lilleviksodden.

Innenfor en linje:

Daavø - sydspissen Haaø - Stokø.

Nordspissen Lille Arø - Nordspissen Gjeterø - Langø.

Innenfor Langesundstangen.

Krukodden - innsiden Saastein og Mejulen lykt - Rødskjær - Askholmene - Arø - Øitangen.

Sydspissen Jomfruland - Korset - Sjursholmen - Rabbetangen.

Stølefjorden innenfor Tviskjær.

Sildholmen - Varø - Risø - Lekerø - Lyngholmen - Engholmen - Furuø - Troldværviken. 

4. Kristiansand Distrikt (kart nr. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12) 

Farvannet Askerø til Hisø

Innenfor en linje:

Risø - Kjeholmen - Lyngør - Askerø - Store Bastholm - Kaarholmen - vestsiden Sandøen - Galgeholmene - Svineholmen - Borøkilen.

Tvedestrandsfjorden innenfor Digernes.

Kilsund innenfor Kvaknes.

Tromøsund innenfor en linje Skindfeldtangen - Gaasholmen.

Innenfor en linje:

Hoveodden - Store Gjesø - Mardø - Hafsø. 

Farvannet Hisø til Justø

Innenfor en linje:

Hafsø - Ærø - Skjellbergholmene - Jerkholmen - Hasla.

Stangholmen - Kvalø - Hesnesø - Øia - Svartskjær - Indre og Ytre Leiholmene - Teistholmen - Haaø - Risholmen - Herø. Saltø - Bjørø - Pølseskjær. Sundholmen - Homborø - Aalesø - Vaskjær - Lyngholmen - Skjød. Svinø - Langø - Hestholmen - Græsholmene - Ransholmen. 

Farvannet Justø til Monsø

Brekkestø - Ullerø - østsiden Aagerø - Øygholmen - Kalvø - Kjeholmene - Tronderø - Helleø - Natvigtangen.

Steinarsnes - Bratholmen - Eftervaag.

Stangodden - Torsø - Guriholmen - nordsiden Randø - Stokken - Herø - Dvergsø - Kinnskjær - Store og Lille Risø. Trulsnesodde - Torstenneset.

Langvigen - Herø - Nordre Hellersø - Helleø - Kabelø - Langø. 

Farvannet Monsø til Lindesnes

Innenfor en linje:

Langø - Hundsø - Varholmen - Bodø - Torsø - Hellersø - Høgholmen - Aaloø - Nordre og sydlige Vassø - Fuvig. Kaalø - Lindholmene - østspissen Landø - Gillerø - østspissen Udø - vestspissen Udø - Risø - Rennes.

Maodden - Færø - Stusø - Gismerø. Aspholmen - Risø - Indre Manne.

Skudevær - Steinsø - Naudholmen. Ramsø - Mærraføllet - Fløiholmen - Grønningen - Sydlige Hammerø - Skarvø - Erterø - Imsa - Kjeholmen - Bratholmen - Trones - Hoilandsholmene. Stusvig - Selhovden. Vestre Selø - Røsvig - Kjerringø - Sutnø - Grotholmen - Hausvigodden - Borø - Espenes. Indre Tranevaag - Terø - sydspissen Skarvø - Kjeholmen.

Nordvestspissen Langø - Urø - Prestø - Eigerø. 

5. Stavanger Distrikt (kart nr. 12 - 13 - 16 - 205) 

Flekkefjordsområdet

Innenfor en linje:

Skarvehelleren - sydspissen Andabelø - Klubben.

Nesodden - Hummerø - Kaalø.

Grodø - Ullerø - Dragerø - Bratbø - innsiden Præstø - Kvalsberget - Napp lykt. 

Aana Sira

Innenfor Egdeholmen. 

Jøssingfjord

Innenfor Kvalen. 

Rægefjord

Innenfor Nordfjordholmene og Alterodden. 

Egersundområdet

Innenfor en linje:

Ruskodden lykt over Sundsgabholmen til fastlandet.

Innenfor Vibberodden fyr. 

Risavika

Innenfor Tananger lykt. 

Hafrsfjord

Innenfor Smiodden. 

Ryfylkefjordene

Innenfor en linje:

Tungenes fyr - Bruholmen - Humlenes på Mosterøy.

Lamholmen - Reianespynten på Rennesøy.

Fjørholmen - Ertensøy - Vaagholmen - Kvalen på Finnøy.

Mjølsnes - Mjølsnesholmene - Erholmen - Lundarøy.

Vestsiden Kyrkjøy - Nordheimsøy - Tveiteneset. 

6. Haugesund Distrikt (kart nr. 17 - 19 - 20 - 205 - 206) 

Skjoldafjorden

Innenfor Borgøy. 

Farvannet ved Bokn

Innenfor en linje:

Tungeneset - Ognøy - Grønnavik. 

Boknasund

Innenfor Aksdalsnes lykt. 

Åkrefjorden

Innenfor en linje:

Straumneset - Søllesvik. 

Martrefjorden

Innenfor en linje:

Utåker - Martre. 

Stokksund

Innenfor en linje:

Austneset - Nordreneset - Hornalandsneset. 

Ålfjorden

Innenfor en linje:

Tittelsnes - Utbjoa. 

Etnefjorden. Ølsfjorden

Innenfor en linje:

Haugsgjerdet - Skjersvik. 

Karsfjorden

Innenfor en linje:

Nedstrand lykt - Hebnes. 

Førdespollen

Innenfor en linje:

Eikelandsneset - Eidsvåg. 

Børøyfjord

Innenfor en linje:

Avløypet - Store Lambøy. 

Farvannet rundt Hiskjo og Alsvaag

Innenfor en linje:

Arnaneset - Dyrøy - Langevåg.

Lelandsholmen - Hiskholmen.

Eholmen - sydlige Svinøy. 

Farvannet på innsiden av Rogøy

Innenfor en linje:

Dannemark - Krossholmen - Kvitingen - Sammungsøy - sydspissen Rogøy.

Bukkøysund - vestsiden Gloadungsøy - sørspissen Rørøy. 

Goddeosen

Innenfor Ylvesøy. (Se Bergen distrikt.) 

Skjoldafjorden

Innenfor en linje:

Hervik - Bargøy - Kvitholmen. 

Førdesfjorden og Førlandsfjorden sør til Bokn

Se Stavanger distrikt. 

Karmsundet

Grense sør: Boknehove - sydspissen Lauvøy - Smørstakk - Kvernvik.

Grense nord: Osnesgavlen - Vibrandsøy. 

Veavaagen

Innenfor Veavaag lykt. 

7. Bergen Distrikt (kart nr. 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 117 - 206 - 209 - 210) 

Høylandsund på nordsiden av Halsenøy

Innenfor Toftekalven - Ølfernesholmen.

Innenfor en linje:

Svinø - Bjellandsholmen - Bjelland. 

Fjellbersund. Sydnæssund

Innenfor en linje:

Sydnæs - Gjerdevik.

Katnak - Olværtangen.

Kvædenæs - Rosnæsholmen - Arnevigsnæs. 

Storesund på sydsiden av Skorpen og Snilstveitøy

Innenfor en linje:

Berget - Skorpengavlen.

Kalvtangen - Taanes. 

Innsiden av Varaldsøy

Innenfor en linje:

Gjermundshavn - Skjeldnesodden.

Haukanes - Apalvikneset. 

Maurangerfjorden

Innenfor en linje:

Ænes - Maurangnes. 

Sundene mellom Aandugl - Sæløy - Skorpen - Huglen

Innenfor en linje:

Lyngneset - Skollbuneset - Langøy - Brandvigenes.

Storneset - Huglaneset.

Ytreneset - Seløytangen - Teistholmen - nordspissen Aandugl. 

Langenuen

Innenfor en linje:

Flateraaker - Mehammer.

Nordsiden Baardsund - Ostrenæs. 

Stokksund ved Stord

Innenfor en linje:

Ølversø - Gisø - Selø - Hanø - Ægø - Seglø - Fandø - Ostrenæs. 

Baardsund ved Reksteren

Innenfor en linje:

Lambø - Instø - Fluøen - Godø - Malkenes. 

Loksund. Lygrefjord

Innenfor en linje:

Malkenes - Næsbjørg - Hjartaker.

Sandø - Hammerhaug. 

Severeidfjorden

Innenfor en linje:

Aakre - Stegleholmen - Revne. 

Fusafjorden. Lysefjorden

Hatvikneset - Vengjaneset.

Sundene mellom Strønø - Røtingen - Lepsø - Yttreø - Skorpø.

Innenfor en linje:

Bjørnatrynet - Kobbaholmene - Sunnøytangen - Husfjelltangen - nordspissen Forstrønø - sydspissen Skorpa.

Nordspissen Skorpo - Bjørnarø - vestpynten Skotøy - Havreholmen.

Sundet mellom Strønø - Forstrønø.

Sundet ved Drangsvik - nordvestspissen Drangsneset - Austnesholmen - Langøy - Kroken.

Sundene mellom Hafterø - Selbjørnsø - Stolmen - Lille Kallsø - Møgster - Horgo - Hundevågø - Store Kallsø - Skorpo - Sandtarv.

Innenfor en linje:

Vestspissen Asmunnvåg - Økshammeren.

Stolmsund lykt - Raudbergtaa.

Kvalevåg - Lille Kaalsø - vestsiden Møgster - Horgetrynet.

Bestut - Bergsholm på Store Kallsø.

Stensnes - nordspissen Navø - Skaarsholmen - Skorpa - Taugholm - Lauerø - Trælsø - Øspø - Saltkjerholmen. 

Sundene rundt Toftarøy

Innenfor en linje:

Fisnes - innsiden Haakholmen - Hilderen.

Mulen - Narøy - Store Vardø - Skardholmen - innsiden store Risø.

Nordvestpynten store Risø - vestsiden Nordø - sydøstpynten Golten samt Goltesund. 

Fanafjorden. Lerøosen

Innenfor en linje:

Nordøstpynten Korsnes - Svartholmen - Buerø - Børnestangen.

Roksnes - Hisø - Lille Narø - Geitarøy - Lokø - Algerø - Dyrø - Sviksteinen - Haverøy - Sandøy - Laagøyberget - Laagøy - Hjelmen - Giljeneset - Turøy - Toftøy - Loteneset - Helle - Narøy - Frøo - Oneknappen - Blomøyneset - Nautøy - Husholmen - Blomholmen - Sængen - Illnovi - Kraaka - Herdlevær - Geitingen - Joholmen - Alvøy - Sundene mellom Alvøy - Seløy, Seløy - Forkjelmo.

Olderø - østsiden Storeø - østsiden Olderøen - Olderkalv - Lågøyneset. 

Hjeltefjorden

Innenfor en linje:

Knapsko - sørsiden Gjeitanger - Bratholmen - Rotøene - Ramsø - nordsiden Hanøen. 

Herløfjorden

Innenfor en linje:

Kvitholmen - Ringholmen - Agnø - Sjelanger. 

Radøyfjorden

Innenfor en linje:

Gjernes - nordspissen Bognø - Straumsnes lykt. 

Helleosen på innsiden av Torsken

Torskens sydside til Stenholmen.

Innenfor en linje:

Vaagenes lykt - Langholmene - S. Skotsholm.

Sundene innenfor Marøen - Forsø - Bøøy - Varadøy - Syltenes - Viløen - Rosnes - Galteflu - Teistholmen.

Sundene innenfor Lerø - Langø - Severø - Balø - Rongevær - Krossøy - Stussøy - Oksøy.

Innenfor en linje:

Kilsheim - Kvalvaagsheim - sydsiden Ulvøen - Vordetuen. 

Østfjorden. Mastfjorden. Brandangersund

Innenfor en linje:

Apenes - sydspissen Kvammeø.

Kvammeø lykt - Høgholmen - Langøy - Raunøy - Brenneneset - Lille Dyrøy.

Sydsiden Dyrøy - sydsiden Hokksøy - vestsiden Gjeitøy - Skarholmen - Islændingen - Vardnes - Storholmen.

Grimmø - Koksø. 

Baarø. Lauø. Lille Hille. Store Hille. Guleskjær

Innenfor en linje:

Grytenes - Vikingvåg.

Jettøy - Grønøy - Koksøy - Bårøy - Lauvøy - Stensøy - Lille Hille - Store Hille.

Havneholmen - Glavær - Rosnes. 

Hisø

Innenfor en linje:

Geiteskjær - Klubben.

Torkelholmen - Nardal. 

Sognefjorden

Innenfor en linje:

Sylvarnes - Seleneset. 

8. Florø Distrikt (kart nr. 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 210 - 212 - 214 - 251) 

Sognefjorden og farvannet rundt Ytre og Indre Sulen

Innenfor en linje:

Sylvarnes - Seleneset.

Kvitøy - Risnes.

Gildreneset - Klaua lykt.

Kraakenes lykt - Grønholmen - Oddeskjær - Kværeknapp lykt - Oslette - Store Oksen - øyene utenfor Husø - Legø - Lyngøy.

Olderø - østsiden Storeø - østsiden Olderøen - Olderkalv - Lågøyneset. 

Farvannet rundt Værø, Alden, Atleø, Stavenes og fjordene innenfor

Innenfor en linje:

Lågøyneset - Lågøyhl.ene - Hestevikneset.

Paktarhl. - Kassøy - Stavsnes - S. Saltskor - Havnhl. - Ospa. Tjørnhl. - Gavletaraen - Krakkshl. - Hatløy - Øyatåa.

Hamnaneset - Barsneset.

Kjørrvikskj. - Ytsteneset - Råneset.

Austneset lykt - Ytste Geita - Lamhl. - Hovden lykt - Skallen lykt - Blesundskj. - Landøy - Nordneshl.ene. 

Brufjord. Hellefjord. Farvannet innenfor Hovden

Innenfor en linje:

Flokenæs - Ostenæs.

Gripland - Vaagsøy - Tansø.

Raudsjø - St. Kvamsholmen - nordspissen Askrova - Rekstakletten.

Svartoksen - sydspissen Kinn.

Nordspissen Kinn - sydvestspissen Skorpen - Lille Batalden - Fanø - Voldskjær.

Stoknes - Sandsnes.

Østspissen Nordhovden - Rognene - Olaskjær - Sletten. 

Farvannet rundt Frøjsjøen

Innenfor en linje:

Gulstø - Aaspenæs.

Haamandnes - Fiskholmen - Lisæt på Frøjen.

Bakkene - Sjønæs.

Østsiden Hanøen - Hornelen Lykt.

Berdlepollen innenfor Berdle. 

Faafjord

Innenfor en linje:

Oldeid - Krabbesteig. 

Vaagsfjorden

Innenfor en linje:

Hovdeneset - Vombaneset. 

Sildfjord og fjordene innenfor

Røya - Rekvikholmene ved Silda - Vikaneset på Barmøy.

Kraakstein - Ilshaugen på Selje.

Ersholmen - Selje lykt. 

9. Ålesund Distrikt (kart nr. 29 - 30 - 31 - 33 - 214 - 215 - 216) 

Vanylvsfjorden

Innenfor en linje:

Otneimsneset - Hundsnes. 

Voldenfjorden. Røvdefjorden. Søvdefjorden. Ørstafjorden

Innfor en linje:

Årvik - Koparnes.

Eiksund - Rjånes. 

Storfjorden. Hjørundfjorden

Innenfor en linje:

Festø - Solevågen. 

Farvannet vest av Hareidlandet

Innenfor en linje:

Ryssnes - Eggebøsten.

Torvik - sydspissen Store Hatleø - østsiden Store Hatleø - Osnes. 

Borgundfjord. Ellingsfjord. Grytefjord

Innenfor en linje:

Enes - Røringnes.

Stenvåg - Olsskjærboen - Kverodden.

Gildrenes - Hamnsund. 

Tresfjorden

Innenfor en linje:

Furuneset - Gjermundnes. 

Romsdalsfjorden. Langfjorden

Innenfor en linje:

Lanshammeren - Veø. 

10. Kristiansund Distrikt (kart nr. 33 - 34 - 35 - 37 - 217 - 219 - 308 - 309) 

Langfjord og Fonnefjorden

Innenfor en linje:

Lonshammeren - Veø (kfr. Ålesund distrikt).

Veø - Vik.

Tingnes - Teinskagen.

Turunes - Sæterø.

Orholmen - Reknesholmene - Reknes. 

Julsundet og Frænfjorden

Innenfor en linje:

Hegneset - Julneset.

Sundsbø - Bollene - Forholmen.

Kjerringholmen - Trollvik.

Steinsneset - Korsberg. 

Kornstadfjorden. Kvernesfjord. Bremsnesfjord. Freifjord. Bottenfjorden. Bergsøfjord. Tingvoldfjord.

Innenfor en linje:

Tøvikholmen lykt - Sandvik.

Leitnes - Sildvaagnes.

Ørnvik - Bremnes.

Kristiansund havn. 

Halsefjord med fjordene innenfor

Innenfor en linje:

Furunes - Fjærvik. 

Solemsundet

Innenfor Steintangskjærflu lykt.

Innenfor Halsneset - Flesaskjær. 

Nordheimsund. Imarsund. Arasvikfjorden

Innenfor en linje:

Høvik - Hæringsø - Solskjel.

Korsnes - Fjælnesdal. 

Gjerdesviken. Auresundet med fjordene innenfor

Innenfor en linje:

Husfesthammeren - Kvitskjær. 

Dromnessundet

Innenfor en linje:

Rognan - Dromnestangen. 

11. Trondheim Distrikt (kart nr. 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 220 - 221 - 309) 

Hemnefjorden med fjordene innenfor

Innenfor en linje:

Stamnesø - Knubben på Hemnskjel.

Leiknes - Meholmen - Slåttavik. 

Farvannet rundt Hitra og Fjeldværøy

Innenfor en linje:

Andersskog - sydspissen Kjeø - Store Arholmen - Hytta - Sæbuø - Hallarflesa - Skomagerflesene - Blaaskykø - Bussø - Inderodden - Store Værsø - Store Torsø - Kjelholmene - Edø - Kjerringvågtaren - Ramsøboen - Ilsøknubben - Vaagflua.

Solskjela - Mysingen lykt - Heimø - Nordø - nordspissen Herø.

Kuøodden - Gulholmen.

Røitholmen - Bjørnø - Borøholmen fyr - østsiden Stora - sydspissen Veddø - Grønholmen - Tranholmen - Jøssenø - Terningen fyr - Storvik. 

Farvannet rundt Frøya

Innenfor en linje:

Midtre Maasø - Langø - Haaksteinø - Hjortholmen - Bremholmen - Kalskjærene - Lyngøholmen - Bremø - Langø - Oløen - Hestø - Nordstø - Mannholmen - Dolsøfluene - Aursø - Langø - Hansholmen - Bleika.

Stølholmene - Sandskjær - Grønholmen - Lokskjærene - Masø - Kjølholmen - Fagerholmen - Kløftskjær - Flesa - Ildsø - Vaholmen - Laksholmen - Håvikskaget. 

Indre Trondheimsfjord, Aasenfjorden og Beistadfjord

Innenfor en linje:

Vaagberget - Frostatangen - Tautra - Tangen. 

Stjørnfjorden

Innenfor Flesagalten lykt. 

Bjugnfjorden

Innenfor en linje:

Uthaug lykt - Nes. 

Farvannet fra Bjugn til Stoksund

Innenfor en linje:

Skjelholmen - Vidflua - Gjesingholmene - Asenvaagsøen fyr - Sandskjær lykt - Hellesø.

Korsodden - Tækkersundholmen.

Innenfor Langtarren lykt. 

Farvannet Roan - Rødø

Innenfor en linje:

Kiran - Maaø - Været - Kaura lykt - Ertnaskjærene - Flatøen - Ytre Skjervøen - Aunøen - Hepsøen lykt - S. Vedøen - S. Hestholmen - N. Rødø - Helviknes. 

12. Rørvik Distrikt (kart nr. 46 - 47 - 48 - 49 - 51 - 224) 

Farvannet Jøssundfjord - Gyltefjord

Innenfor en linje:

Elviktaren - Trollsteinen lykt.

Nordspissen Kvalø - Knarholmen - nordsiden Vella - Ellingsraasa lykt - Ellingen - Hartvigø - Rekøraasa lykt.

Løkø - Vardsund lykt. 

Namsenfjorden, Rødsundet og Gyltefjord

Innenfor en linje:

Knopsholmane lykt - Aurstøskjærene - Stamnesodden - Grønø - Bølø - Skogø - Nordbø - Rypeneset. 

Indre Foldenfjorden. Kvisten. Opløifjorden

Innenfor en linje:

Øksningen - Kjeø - Stasø - Skogsholmen - Guroneset - Digernesodden. 

Farvannet rundt Vikna, Risværfjord, Eiterfjord og Aarsetfjord

Innenfor en linje:

Nesviken - Kjeldsholmen - Abelvær lykt.

Krokø varde - Jørgenø - Tviberg - Terneholmen - Vintertaren - Stavnesskjærene lykt - nordspissen Maaø - nordspissen Store Vedø - Brønnøbrura - Slæpskjæret lykt - Purkholmen.

Risø - Henrikø - Nyholmen - Stordraget - vestspissen Brusø - vestsiden Frelsø - Otterholmen - nordsiden Rauø.

Nordøstspissen Rauø - nordspissen Kvalø - Olsøholmen - Bjørnstaren - Svenningen - Løvø.

Humulen - Sandvikholmen - nordøstspissen Gjerdingen - Bliksø - Fornøyta - Lerø - Stensø - Hornboen stake - Langø - Kvitholmen lykt - Dolma - Småholmene ved Austra. 

13. Sandnessjøen Distrikt (kart nr. 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 224 - 310) 

Ursfjorden, indre del av Tosenfjorden

Innenfor en linje:

Skogviknes - Hamaren. 

Øyene rundt Brønnøysund

Innenfor en linje:

Karijorden - Stokholmen lykt - østsiden av Torget - sydsiden av Torgværet - Vestsiden av Helløy - vestsiden av Burøy - Arnlangø - Trollholmen lykt - Likviken på Store Torgnes - Kraakholmen - Løkholmen. 

Trætnesfjorden

Innenfor Jarholmen. 

Velfjorden og fjordene innenfor

Innenfor en linje:

Oknes - Nevervik. 

Vistenfjord

Innenfor en linje:

Granmoen - Ytteraakran. 

Halsfjorden

Innenfor en linje:

Skaveneset - Juvik. 

Vefsenfjorden

Innenfor en linje:

Prestneset - Aakvik. 

Leirfjorden

Innenfor en linje:

Selvaagan - Tømmervik. 

Ranenfjorden. Sjona

Innenfor en linje:

Velsvaag - innsiden Feøy - innsiden Hugla - Dilleren.

Finviken - rett nord til Sjonalandet. 

Silavaagen

Innenfor en linje:

Indre og ytre Silaneset. 

Aldersund

Fra en linje Kleivhalsodden - Hjertnebben til 66° 25′ N. 

Farvannet nordøst av Vega

Innenfor en linje:

Rørøhaug - Sørø - Aaborholmen.

Likholmen - Ytre Hilholmen - Engelsø - Durmaalskjærene - Kraaktaren lykt - Andø - Husø - Nes. 

Farvannet rundt Blomsøy

Innenfor en linje:

Sørøen - Hestø - Kvernholmene - Maaseholmene - Indre Vallø - Kirstiø - Andersholmen - Hestholmen - Langneset - Kobskjær - sydspissen Aakerø - nordspissen Alterøerne - Bukholmen - Buøen - Moneset på Alteren. 

Farvannet rundt Herøy

Innenfor en linje:

Sydspissen Buøen - Kaaskjær - Risø - vestsiden Præstø - Steffaholmen - Balan - Oterholmen - sydspissen Indre Øksningan - Slaatterø - Lyngholmen - østsiden Varø - Seløy - nordvestspissen Staulen.

Innenfor Aakvik lykt.

Skaar - Skjellfiskholmen - østsiden Hjartø - Gjesvær - nordspissen Buøen. 

Farvannet på vestsiden av Dønna

Innenfor en linje:

Klubben ved Nordviken - Sandholmen - Stangholmskjær - varden på østsiden av Slapø.

Stormoneset - Sørø - Buskø - Lamø - Krusøerne - vestsiden Vandved - vestsiden Lille Vandved - Hansø - Aansø - Rensø. 

Farvannet rundt Solvær

Innenfor en linje:

Østsiden Relø - østsiden Sør Solvær - Værholmen - Slaatholmen - Græsholmen - sydspissen Buø - Goholmen - Langø - Guldsø - Ørnholmen - Store Kvartelsøy - sørspissen Gaasø - Pigholmen - Store Odø - Paalholmen - Bukholmen - Skolten - Bremholmene - nordsiden Relø. 

14. Bodø Distrikt (kart nr. 62 - 63 - 64 - 65 - 227) 

Sørfjorden - Melfjorden

Innenfor en linje:

Nygarden - Kilbogneset.

Nordfjornova - Hytten.

Kjølsø - Ødegårdneset.

Rangsundøy - Bjørnøy - Kvalneset. 

Værangsfjorden - Tjongsfjorden

Innenfor en linje:

Raunes - Esjeholmbukta.

Innenfor Kjetneset. 

Holandsfjorden - Bjærangsfjorden

Innenfor en linje:

Skålsvik - Arhaug.

Saura - Halsosen. 

Indre Værangfjord

Innenfor en linje:

Raunes - Ivarø lykt - Pladsholmen. 

Horsdalsfjorden - Nordfjorden

Innenfor en linje:

Unsneset - Jelstad.

Sundsodden - Horsdal.

Kransvik - Røsnesodden. 

Innsiden Straumøya

Innenfor en linje:

Rundhl. - Laukeng.

Vik - Dalbukta. 

Saltdalsfjorden

Innenfor en linje:

Dverset - Bolnes.

Innsjøene innenfor Finneid.

Misværfjorden innenfor Stabben lykt.

Bodø havn. 

Sørfolla og Nordfolla

Innenfor en linje:

Forneset - Kalvoneset.

Gjeitnes - Aakervik.

Røsvik - Langvika.

Småskjær - Fløskjær.

Måsøyodden - Mulneset.

Lassodden - Straumsneset.

Storvikneset - Småvikneset.

Hopneset - Seilvikneset.

Håkjerringneset - Ørnesodden. 

Helligvær

Innenfor en linje:

Vokkøy - Ladegaardøy - Indre Baagøy - Prestøy - Store og Lille Kvannøy - Valøy - Grimsholmen - Kvinøy - Netøy - Brønnøy.

Kalven - Lille Sørøy - Færøy Vokkøy. 

Leinesfjorden

Innenfor en linje:

Leiranger - Alpøyskjæran. 

Sagfjorden

Innenfor en linje:

Sirines - Svartfjellskallen.

Vinsnesodden - Storøy. 

15. Svolvær Distrikt (kart nr. 72 - 73 - 74 - 75 - 68 - 69 - 311) 

Kirkefjorden

Innenfor en linje:

Reine - Olnilsø - Havnø. 

Skjelfjorden. Selfjord

Innenfor en linje:

Sæterbøen - nordspissen Kunna - Store Grimsholmen - Lille og Store Solø - Soløvik. Torvø - Guldresø. Flakstad - Kvandalen. 

Nusfjord

Innenfor Boneset. 

Buksnesfjorden

Innenfor en linje:

Bukholmen - Nordspissen Moholmen - Brandsholmen - Kjeklubben - Kjeø - Balstadø - Balstad. 

Sundklakkstraumen. Gimsøystraumen

Innenfor en linje:

Bustranden - Seiskjær - Ravnø - sydspissen Storø.

Rekdal - sydspissen Vikerø - Vikspollen lykt.

Klokkerboen lykt - Gjertrudvik. 

Austnesfjorden. Øyhellesundet

Innenfor en linje:

Teisthaugene - Hysskjær - Hundbergholmene. 

Raftsundet

Innenfor en linje:

Klipa - Skogjordhalsen.

Hanøyholmen - Brotøy - nordsiden Hamnes. 

Sløverfjorden

Innenfor en linje:

Kalvøy - Galten. 

Farvannet på innsiden av Hamarøy

Innenfor en linje:

Sandneset - Store Trennøy - Nordkilklubben - Frammundneset - Hundsøy - Engøy - Store Bolsøy - Svartskjær - Millomskjær - Risøy - Sirøy.

Rødtangen - Straumsnesøy - Straumsnes. 

16. Harstad Distrikt (kart nr. 69 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 229 - 230 - 311) 

Ofotfjorden

Innenfor en linje:

Migan - Spira. 

Tjeldsundet

Innenfor en linje:

Andklakken - Hjertholmskallen stake. 

Efjorden

Innenfor en linje:

Hamnes - Buholmen - østsiden Barøy - Osen. 

Tysfjorden

Innfor en linje:

Korsnes lykt - Bekkenesholmen - Sølvneset. 

Kanstadfjord

Innenfor en linje:

Nesodden - Rinøy lykt. 

Øksfjorden

Innenfor en linje:

Klubben - Oines. 

Lonkanfjord

Innenfor en linje:

Lonkanneset - Kaldjord. 

Langsøysund

Innenfor en linje:

Skagen - Risøy.

Tennholmen - Holmsøynes. 

Eidsfjorden

Innenfor en linje:

Kjøldragøy - Grunnvika. 

Olderfjorden

Innenfor en linje:

Hamneset - Kråkungodden. 

Melfjorden

Innenfor Jakopvikøy. 

Hellfjord

Innenfor Storøy. 

Jørgenfjord

Innenfor en linje:

Lille og Store Buøy - Rødholmen - Dragan. 

Malnesfjord

Innenfor en linje:

Brurboen - Lyngøy - Hovden. 

Stavsund

Innenfor Senholmen lykt. 

Børøyfjord

Innenfor en linje:

Tunstad - Børøy - Børøyvågen. 

Prestfjord. Romsetfjord. Steinlandsfjord

Innenfor en linje:

Bremneset - Kråknes. 

Lifjorden

Innenfor Kvaløy. 

Sortlandsund

Innenfor en linje:

Bremnesskagen - Gavlnesset.

Strand - Natland. 

Sigerfjord

Innenfor en linje:

Kjerringnesøy - Aaserøy - Brokløyshamn. 

Risøysund

Innenfor en linje:

Breines - Tennskagan - Lovik. 

Kvæfjorden. Topsundet. Øyene ved Harstad. Astafjorden

Innenfor en linje:

Myrvoll - Gapøy - Elda.

Indre Aun - Vaskin.

Hjellnes - Sandøysund lykt - Kvernneset - sørøst-spissen av Bjarkøy.

Klubben - Akkarnes.

Oterneset - Aakerøy - Tjøtta - østsiden Store Maagøy - Tjuvholmen - Laukholmen - Arnøy - vestsiden Lille Rogla - Storholmen - Rollnes - Kleiva - Hamran. 

Gratangen. Lavangen. Salangen

Innenfor en linje:

Årbostadnova - Larsevika.

Straumbotn innenfor Straumen. 

17. Tromsø Distrikt (kart nr. 80 - 83 - 84 - 90 - 91 - 94 - 321) 

Eidepollen

Innenfor en linje:

Drageskjær - Holsneset. 

Dyrøysund

Innenfor en linje:

Miklebostad - Kastnesskjær.

Klauvholmen - Finnlandsneset. 

Gisund

Innenfor en linje:

Russevåg - Sørreisa.

Rødbergsodden - Vardneset. 

Stønnesbotn

Innenfor en linje:

Gamneset - Gavlen. 

Indre Malangen

Innenfor en linje:

Indrefjord - Vikaneset. 

Balsfjord. Tromsøysund. Sandnessund. Kvalsund

Innenfor en linje:

Daavdejord - Klubba. 

Finnkroken - Jøvika

Innenfor Ryøy. 

Langsund

Innfor en linje:

Prestøra - Sirivollen. 

Ullsfjorden. Sørfjorden. Kjosenfjorden

Innenfor en linje:

Nebbøra - Jegervatn. 

Lyngenfjorden. Kaafjorden

Innenfor en linje:

1,5 n. mil utenfor Hamnes.

Derfra rett linje i retning 270° over fjorden. 

Kjølmangen. Rotsund. Maursund

Innenfor en linje:

Værvika - Follesøyan - Bratteng - Skagen - Kvalen.

Oterstokken - Fuglberget. 

Nordreisa

Innenfor en linje:

Indre Eidet - Storneset. 

Straumfjorden

Innenfor Øyra. 

Kvænangen

Innenfor en linje:

Hjellberget - Skorpøyra - Sandøyra - Høgholman - Klubben - Vassnesgrunnen. 

Jøkelfjorden

Innenfor en linje:

Klubben - Næverneset. 

18. Hammerfest Distrikt (kart nr. 322 - 323 - 324 - 325) 

Langfjorden

Innenfor sydspissen av Silda. 

Øksfjorden

Innenfor en linje:

Arneneset - Bardineset. 

Altafjord. Langfjord

Innenfor en linje:

Klubbeneset - Skagen vest - Skagen Øst - Kvitevik. 

Magerøysundet

Innenfor en linje:

Stikkelvaagnæringen - Straumsneset.

Hysaksla - Skatøra. 

Porsangerfjorden. Indre del (Roddenesfjorden)

Innenfor en linje:

Børselvneset - Auskarholmen - Trollholmen. 

19. Båtsfjord Distrikt (kart nr. 324 - 325) 

Smalfjorden

Innenfor en linje:

Kjeldneset - Smalfjord lykt. 

Austertana

Innenfor en linje:

Stangneset - Grønneset. 

Bugøyfjord

Innenfor Bugøyfjord lykt. 

Kjøfjord. Bøkfjord. Korsfjord

Innenfor en linje:

Brasholmen lykt - Revholmen.

Gannholmen - Kobbvaagens nordre side.

Kjelmøys nordøstlige odde - Bøkfjord lykt. 

Jarfjorden

Innenfor Jarfjordneset lykt.

0Vedlegg I endret ved forskrift 4 feb 2005 nr. 133.

Vedlegg II. Geografiske avgrensninger for fartsområde. Beskyttet farvann 

1. Fredrikstad Distrikt (kart nr. 3)

Nordenfor en linje:

Veslekalv lykt - Torgersø lykt. (Se Oslo Distrikt.) 

2. Oslo Distrikt (kart nr. 4)

Syd av Drøbak og Svelvik til en linje Veslekalv lykt til Torgersø lykt. (Se Fredrikstad Distrikt.) 

3. Porsgrunn Distrikt (kart nr. 2 - 5 - 6)

Innenfor en linje:

Sydspissen Østre Bolærne - Fulehuk fyr - sydspissen Store Hui - sydøstpynten Roppestadholmene - Leistein lykt - Østre Bustein lykt - Sydspissen Sandø - nordspissen Kløvningen - Helgerødtangen.

S. Barkevik lykt - Trubberodden lykt. Tønsberg Tønde lykt - Holskjær lykt - Nordre Kjerringholmen lykt.

Sydspissen Ølbergholmen - sydspissen Malmø - Stavernsodden - Trefotholmene.

Smørvikodden - Bramskjærene - Langholmene - Oddeneskjærene. Mølen - Fuglø - sydspissen Langø.

Stråholmsteinene - Stråholmen - Øitangen.

Sydspissen Jomfruland - Fjordboen Varde - Styrmannsholmen. 

4. Kristiansand Distrikt (kart nr. 7 - 8 - 9 - 10 - 11) 

Farvannet Askerø til Hisø

Innenfor en linje:

Græsholmen - Flatskjærene - sydspissen Kjeholmen - østsiden Lyngør - Flatskjærene - Mærholmen - Klaaholmene - Haaholmene - Knubben - østsiden Sandskjærene - Kilsund. 

Farvannet Hisø til Justø

Innenfor en linje:

Haaø - Store Maagholmen - Hals på Bjørø. 

Farvannet Justø til Monsø

Innenfor en linje:

Sydspissen Torsø - Krogerø - Grønningen fyr - Oksø fyr - Hugø - Fladskjær - Okslehavnen.

Innenfor en linje:

Trulseodde - Ryvingen - østspissen Kjønsø - Store Lyngholmen - Fladskjær - Hellersø. 

Farvannet Monsø til Lista

Innenfor en linje:

Sydspissen Helleø - Skarvø - Grønningen - Store Gjævø - Hovde - Østre Hærholmen - Vestre Hærholmen - Valø - Kniplingholmen - Lille Sæsø - Knuten på Store Sæsø - sydspissen Sandø - Store og Lille Vengselsholmene - Ryvingen fyr - Færø.

Innenfor en linje:

Sutne - Herreholmen - sydspissen Ullerø - Vikelen - Steinsholmen - sydspissen Lindholmen - Katland - Kalven. 

5. Stavanger Distrikt (kart nr. 16 - 205) 

Farvannet utenfor Tananger

Innenfor en linje:

Tjora - Hjøringane - Rott - Buøy - Haastein - Grønningen - Bragen - Tungenes. 

Nedstrandsfjord

Innenfor en linje:

Erholmen - sydspissen Stong. 

6. Haugesund Distrikt (kart nr. 16 - 17 - 19 - 205 - 206) 

Farvannet mellom Østre Bokn og Stong

Innenfor en linje:

Sveinane - Følje - Brattholmen - Nautøy - nordre Vaagaholmen. 

Bømlafjorden og fjordene innenfor

Innenfor en linje:

Klubben - Totsholmen - Nappholmen lykt - Tjernagelneset. 

Hiskosen

Innenfor en linje:

Hisken lykt - Tverborgvik. 

7. Bergen Distrikt (kart nr. 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 206 - 209 - 210 - 251) 

Bjørnefjorden. Korsfjorden

Innenfor en linje:

Nordspissen Fandø - Økshammer.

Stensnes - østspissen Hilderen. 

Hjeltefjorden

Innenfor en linje:

Røbbegamstangen - Flesen. 

Fensfjorden

Innenfor en linje:

Kyrholmen - Nordspissen Børilden - Høge Islendingen (Stongi) - Vikingnæs lykt. 

Øyene på utsiden av Store Hille

Innenfor en linje:

Sjømerket på Store Kvernø - Maageøerne - Rosflue - Bunæs. 

Sognefjorden

Innenfor en linje:

Lyngholmen - Lille Lihelle - Store Lihelle - Kraakeneset. 

8. Florø Distrikt (kart nr. 24 - 25 - 26 - 27 - 210 - 212 - 214) 

Sognefjorden

Innenfor en linje:

Lyngholmen - Lille Lihelle - Store Lihelle - Kraakenes. 

Området rundt Værøy

Gavletaren - Myrbærskja - Geita.

Ytste Geita - Austneset.

Nordneshl.ene - Trollneset - Lammeneset - N. Fugleneset - Kuøy - Guriøy - Hamnehl. - Ryggene - Tansøya. 

Stavfjorden

Innenfor en linje:

Dalen på Stavenæs - Langfolden - Tansø. 

Frøjsjøen

Innenfor en linje:

Nordspissen Hovden - Lisæt. 

Bremangerpollen

Innenfor en linje:

Nesje - Indre Grotle. 

9. Ålesund Distrikt (kart nr. 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 214 - 215 - 216 - 217 - 308) 

Sulenfjorden

Innenfor en linje:

Korsnes - Sulebostad. 

Farvannet rundt Valderø

Innenfor en linje:

Stavenes - Hogstenen lykt.

Furkenholm - sydspissen Giskø.

Finnøen - Skarholmen.

Gjøsundnes - Kalveholmen - Hamnsund. 

Mifjorden. Misundet

Innenfor en linje:

Drønesundshaug - Synderlandspynten.

Bjørnø - Magerø. 

10. Kristiansund Distrikt (kart nr. 35 - 217 - 219) 

Moldefjorden. Karlsøfjorden

Kfr. Ålesund distrikt. 

Løvøfjord

Innenfor en linje:

Klippen - Skarvø - Flatskjær - Ildhusø - Store Løvø - Storesvik. 

Langøysund

Innenfor en linje:

Sullhatten lykt - Hatlø.

Farvannet innenfor Kjenø - Ramsø - Orø - Rushaue - Galten - Galteskjærene.

Sveggesundet innenfor Hundvik. 

Bremsnesfjorden. Bolgsvaet. Ormsundet

Innenfor en linje:

Smørvikneset - Høgnes.

Innenfor Omsbrødrene. 

Aarsundfjorden

Innenfor en linje:

Seivik på Nordlandet - Sandholmen varde (Golma). 

Gjerdesviken

Innenfor en linje:

Kjeøy - Svartskjær - Lille og Store Bærø - Gavlhaue. 

11. Trondheim Distrikt (kart nr. 37 - 38 - 43 - 44 - 45 - 220) 

Trondheimsleden. Kraakvaagfjorden. Tarvafjorden. Trondheimsfjorden

Innenfor en linje:

Myrvold på Hitra - Østre Værø - Skipnes på Skarsø.

Gullholmen - Flessa - Rundholmen - Sjåholmen.

Stangdraget ved Storfosen - Store Gyltingen - Karlsø - Stavø - Vidflua - Skjelholmen. 

Farvannet utenfor Skjørafjord

Innenfor en linje:

Nordspissen Vaagsøen - Lyngø - Flessa - Almenningen - Været. 

12. Rørvik Distrikt (kart nr. 46 - 47 - 48 - 49 - 51 - 224) 

Foldenfjorden

Innenfor en linje:

Stamnesodden - Flattra - Steinene - Abelvær lykt. 

Farvannet sør for Vikna

Innenfor en linje:

Oterholmsundet lykt - Grinna fyr - Store Krokø - Bondø. 

Kjellfjorden

Innenfor en linje:

Brudeneset - Langmarken. 

Ursfjorden

Innenfor en linje:

Solstad - Storvik. 

13. Sandnessjøen Distrikt (kart nr. 51-53 - 56 - 57 - 55 - 62 - 58 - 59 - 224 - 310) 

Lyngvær, Torgfjorden og Trillremfjorden

Innenfor en linje:

Nordspissen Kvaløy - Lyngværøy - Skaalvik - Kirstimarken - sørspissen Ytre Andklakken - Sandværodtaren lysbøye - Klubholmen lykt - Blaabakflua - Rotholmen.

Gulddraget - Tvibergø - Haugen - Salterneset. 

Velfjorden. Mindverfjord, Skaalvær, Herøy, Dønna, Solvær til Hestmandøy

Vevelstadsundet innenfor nordre Høyholm.

Innenfor en linje:

Hornsneset - Lauksnes.

Nordspissen Havnø - Hubuneset. Ravnflokholmen - Tjøtta lykt - Sjoaholmen.

Værholmen - Tangeholmen - Grønø - Store Ravnø - Store Guldø - Bersø - Maasø - Sandværodden - Indre Brøndødraget - Balan.

Oterholmen - Langodden - Værholmen.

Hagen på Dønna - Nautø.

Nordspissen Storø - nordøstspissen Gjesø - Flatholmen - Ersholmskjær - Flatholmene - Brakdrægen - Sandflesa - Nils Olsensskjærene.

Engelsholmen - Skibneset.

Lommøodden - Sleholmene - Breiholmen - Ileskjær - Gjesø - Tussø - Hatholmen - Gaasø.

Nordspissen Relø - nordspissen Kvirvær - Segelneset på Onø.

Odø - Horsholm.

Breiviken - Ytre Kvarøy - Andklakken lykt - Hestmandø.

Movikodden - Skagahella. 

Kvarøfjord

Innenfor en linje:

Breiviken - Ytre Kvarø - Kleivholmen.

Brensmoen - Skagahella. 

14. Bodø Distrikt (kart nr. 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 og 227) 

Melfjorden - Tjongsfjorden

Innenfor en linje:

Langnesodden - Høinestangen.

Skarhalsen - Klepppan. 

Farvannet Skarsfjorden - Støttvær

Innenfor en linje:

Herstad - Djupdalen.

Meløysjøen - Åmnes.

Meløyneset - Teksmonskagen - Hornneset.

Englan - Barkodden.

Nordspissen Femris - Ørnneset.

Buneset - Hjemskagen.

Jonbøen - Mønsken.

Vesterviken - Maarnesskagen.

Reinskaarneset - Skaanland.

Straumvik - Kapstøen. 

Mistfjorden

Innenfor en linje:

Kulbakneset - Misten. 

Sørfolla

Innenfor en linje:

Kantsteinfloget - Måsøyodden. 

Bratfjord

Innenfor en linje:

Stiodden - Kvitneset. 

Nordfolla

Innenfor en linje:

Vikneset - Aaborneset. 

Skotsfjorden

Innenfor en linje:

Okshl. - Skjerodden. 

Flagsund, Skagstadsund, Økssundet, Sagfjorden

Innenfor en linje:

Våg - Torbruskallen.

Brunnes - Tralsneset.

Kalvholsneset - Naustnesodden. 

15. Svolvær Distrikt (kart nr. 69 - 72 - 73 - 74 - 75 - 311) 

Økssundet. Sagfjorden

Innenfor en linje:

Kalvholmneset - Naustnesodden. (Se Bodø Distrikt.) 

16. Harstad Distrikt (kart nr. 76 - 77 - 78 - 79 - 229 - 230 - 311) 

Tysfjorden

Innenfor en linje:

Korsnes - Bremneset. 

Ofotfjorden

Innenfor en linje:

Østsiden Barøy - Korsneset. 

Tjeldsundet

Innenfor en linje:

Andklakken - Rotvær fyr. 

Kanstadfjord

Innenfor en linje:

Rotvær fyr - Rinøy lykt. 

Hadselfjorden

Innenfor en linje:

Ertsholmen - Sandøy - Henneneshl. - Hennes. 

Sortlandsund

Innenfor en linje:

Risøy - Kartnes lykt. 

Eidsfjorden

Innenfor en linje:

Haangvær - Lyngøy. 

Straumfjorden

Innenfor Vikanøy. 

Aasanfjord

Innenfor en linje:

Husøy - Kalarneset. 

Børøyfjord

Innenfor en linje:

Hjellsand - Hjellsandøy - Terøy - Senholmen. 

Gavlfjord

Innenfor en linje:

Instøy - Græsholman - Sandnes lykt. 

Andfjorden

Innenfor en linje:

Jaktvikneset - Gapøyholmen - Kasholmen - Maasskjær - Skipperøy - Burøy - Smaløy. 

Kvernsundet

Innenfor en linje:

Skarsteinneset - Gaardsøy - Flatøy - Svennevik - Varneset - Svinøy. 

17. Tromsø Distrikt (kart nr. 80 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 90 - 91 - 321) 

Tranøyfjorden

Innenfor en linje:

Gammeneset - Gaasneset. 

Bergsfjorden. Nordfjorden

Innenfor en linje:

Hamn - Bøvær. 

Malangen

Innenfor en linje:

Bakkejord - Tennskjer. 

Kaldfjorden

Innenfor en linje:

Hamarneset - Jektvik.

Barbrovik - Nautnesvik. 

Kvalsundet

Innenfor en linje:

Valen - Trollbåtneset. 

Skagøysund

Innenfor en linje:

Klokkarholmen - Skagøy.

Finnesklubben lykt - Bromnes. 

Lyngenfjorden

Innenfor en linje:

Rapsgammen - Skjeret. 

Lauksund

Innenfor en linje:

Singla - Nikkeby - Laukenga - Storelv. 

18. Hammerfest Distrikt (kart nr. 322 - 323) 

Øksfjord

Innenfor en linje:

Klubbneset - Ystnes. 

Altafjorden. Vargsundet. Kvalsund. Sammelsund

Innenfor en linje:

Grundvågnes lykt - Haaja - Melkøy lykt.

Kvalvika - Ytre Torskefjorden.

Skjåholman - Storkholmen - Indre Junkerhamna. 

Vannfjorden

Innenfor en linje:

Stikkelvaagnæringen - Vannfjordnæringen. 

Lafjorden

Innenfor en linje:

Gamnes - Skatøra.

0Vedlegg II endret ved forskrift 4 feb 2005 nr. 133.

Vedlegg III. Geografiske avgrensninger for fartsområde. Innaskjærs fart hvor åpne havstrekninger på over 5 nautiske mil ikke passeres 

1. Fredrikstad Distrikt (kart nr. 1 - 2)

Innenfor en linje:

N. Halsø - Tresteinene fyr - søndre Søstrene - Struten fyr - søndre Missingen - Fuglehuk fyr. 

2. Oslo Distrikt

Distriktet ligger i sin helhet innenfor dette fartsområdet. 

3. Porsgrunn Distrikt (kart nr. 2 - 56)

Innenfor en linje:

Fulehuk fyr - Færder fyr - Tjømeboen - Bonden varde - Hetta - Svenner fyr - Stavernsodden fyr - Herregårdsboen - Tvistein fyr - Napa - Stråholmsteinen. 

4. Kristiansand Distrikt (kart nr. 7 - 8 - 9 - 10) 

Farvannet utenfor Flostaøen

Innenfor en linje:

Maakeskjær - Ytre Møkkalasset lykt - Bonden - Flatskjærene - Gitmertangen. 

Farvannet Hisø til Justø

Innenfor en linje:

Lakseberget på Mærdø - Ytre Torungen fyr - Ryvingen - yttersiden Valøerne - Bregegrunnen - Haabogrunnen - Steinene - Homborsund fyr - Drevholmen - Svartskjær - Svertinggrunnene - Reierskjær. 

Farvannet Justø til Torsø

Innenfor en linje:

Reierskjær - Nodingen - Skaarebokslerne - Tronderøholmen - Grønningen - Ramsø - Ytre Ulvø - Torsø. 

Farvannet Monsø til Lindesnes

Innenfor en linje:

Skarvø - Hellersø - Kubbø - sydsiden Udvaar - Valø. Færø - Storø - Langskjær - Naudholmen - Aasgard. Vragvig - Hjorten - Hummerholmen - nordspissen Vaare - Agneskjær - Klippeskjær - Indreodden. 

5. Stavanger Distrikt (kart nr. 16 - 205) 

Farvannet Tananger til Vestre Bokn

Innenfor en linje:

Nesodden - Sørskot varde - Kjør - Haastein - Rauholmen - Sandholmen - Skarssteinen på Kvitsøy - Areneset på Vestre Bokn. 

Fedefjorden

Innenfor en linje:

Varnes lykt - Klubben. 

6. Haugesund Distrikt (kart nr. 16 - 17 - 19 - 205 - 206) 

Karmsundet

Innenfor en linje:

Dalhamn - Nordstøvik. 

Bømlafjord og farvannet vest av Bømlo

Innenfor en linje:

Eltravaagneset - Bømlahuk - Markholmene lykt - Sanøy - Kvaløy - Torgersholmen - Rangkalsøy - Irsholmene - Ærøy - Slagøy - Lyngøy - Nautøy - Toska - Hiskjø. 

Vestsiden av Karmøy

Innenfor en linje:

Stonghamar - Mortholmen - Varholmen - Svendsholmen - Geining - Marøy - Salvøy - Kavholmen - Kvitingane - Kvalevaag. 

Farvannet innenfor Fedøy

Innenfor en linje:

Straumsholmen - Kobbholmene - Tueholmen - Sandholmen - Sørøy.

Gitterøy - Reidungen - Hanseskjær lykt - Broteskjær - Storøy - Hasseløy.

Ruten Haugesund - Stavanger. Indre led (Innsiden av Bokn og Rennesøy). 

7. Bergen Distrikt (kart nr. 21 - 23 - 24 - 206 - 209 - 219) 

Selbjørnsfjorden

Innenfor en linje:

Slotterø fyr - Furen - Gjeitingen på Stolmen. 

Skoltefjorden. Møgsterfjorden. Korsfjorden

Innenfor en linje:

Vestpynten Fugløy - Maagsten - Marsten fyr - Texlen. 

Skjærgården vest for Sotra nordover til Sognesjøen

Innenfor en linje:

Texlen - Oddene - Lyngø - Løna - vestsiden Laagø - Vestre Odden - Greipingskjær - Storodden - Braken - Gangvarskjær - Leste Odde - Nordøen - utsiden Fedje - Store Frelsø - Holmengrå fyr - Kråkene lykt - 0,5 n. mil syd av Kværeknapp lykt. 

8. Florø Distrikt (kart nr. 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 210 - 212 - 214) 

Sognefjorden. Farvannet utenfor ytre Sulen. Aspø til Værø

Innenfor en linje:

Kråkene lykt - 0,5 nautiske mil syd av Kværeknapp lykt - Nautø - Utvær fyr - Nordholmene - Garboskjær - Kraakesten - Aspøtåen - Lamholmen.

Hovden lykt - Sandø - Svartskjær. 

Farvannet utenfor Atleø - Askeroven, Kinn, Batalden og Hovden til Bremanger

Innenfor en linje:

Skallen lykt - Molvær - Æsø - Store Kvalsten - Sydvestspissen Kinn - Ytterøen fyr - vestsiden Batalden - Gaasø - Mulen på Frøjen - Tarasundhammaren på Bremanger. 

Faafjorden

Innenfor en linje:

Skarvenykjen - Baasundhalsen. 

Farvannet mellom Vaagsø og Selje

Innenfor en linje:

Skongenes fyr - Kjeholmen ved Selje. 

Vanelvsgab

Innenfor en linje:

Eltevik på Stadtlandet - Ristø. 

9. Ålesund Distrikt (kart nr. 29 - 30 - 31 - 32 - 214 - 215 - 216 - 217)

Innenfor en linje:

Eltevik - nordvestsiden Ristø - Steintangen - Skageneset.

Gållaneset lykt - Måkeneset.

Langnes lykt - Synes lykt.

Langenes - nordvestpynten Lepsøy - nordsiden Haramsøy - nordsiden Flemsøya - Fjørtoftneset lykt - vestsiden Harøya.

Nordøstpynten Harøya - sydspissen Sandøy. 

10. Kristiansund Distrikt (kart nr. 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 217 - 219)

Innenfor en linje:

Sørspissen Sandø - Flatflesa fyr - Orsholmen - Grøningen - Bjørnsund fyr - Bud.

Ruten Kristiansund - Grip samt ruten på yttersiden av Averø til Ljosø. (Rute 42 og 43 MRF.) 

Ytrefjord. Edøfjord. Talgsjø. Aarsundfjord

Innenfor en linje:

Nordøstspissen Skorpa - Odskjærene - Langholmen lykt - Solværsboen - Fjordprakkene - Buarnø - Otterø. 

Ramsøfjorden

Innenfor en linje:

Dyrø - Ramsø. 

11. Trondheim Distrikt (kart nr. 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45) 

Farvannet rundt Frøya samt langs kysten til Buholmraasa

Innenfor en linje:

Store Værsø - 0,5 nautiske mil vest av Sletringen fyr - Homlingsvær fyr - Maltsækken lykt på Sula - Vingleia fyr - Gjæslingen lykt - Finnvær fyr - Halten fyr - Gimsan - Sauø Lykt - Storflua - Store Svingla - Nordboen - N. 63° 42′ Ø. 9° 10′ - Leiafald - Grundene. 

12. Rørvik Distrikt (kart nr. 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 224) 

Farvannet fra Buholmraasa langs kysten til Vikna

Innenfor en linje:

Leiafald - Grundene - Allegaarden - Gjæslingane fyr - Tronflesene lykt - Sørøyane lykt - Nordøyane - Hesvik. 

Farvannet mellom Vikna og Leka

Innenfor en linje:

Kvalø - Brunflesan lykt - Vaagsøy - Indre Hortensvær - Galboflesan på Onsteinen. 

Farvannet innenfor Leka

Innenfor en linje:

Kvitholmen lykt - Solsemholmen - Skeipynten - Sundsviken. 

13. Sandnessjøen Distrikt (kart nr. 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 - 61 - 62 - 310)

Innenfor en linje:

Vågsøy indre Hortensvær - Galtboflesa på Onsteinen - Kversteinen lykt - Mudvær lykt - Vestsiden Søla - Ravnøy - Nordsten på Laanan - Ytre Flesan - Innerholmen - Ytterholmen fyr - Lyngholmen - Skarvholmene - Store Lyngvær - Skarholmen lykt - Moholmen - Gjæsnakken Lykt - Seisundholmene - Lille og Store Fossan - Naustholmen - Værholmen - Store Lyngø - N. 66° 25′ Ø. 12° 40′ - Kjønholmene - Store Helø. (Se Bodø Distrikt.) 

14. Bodø Distrikt (kart nr. 310 - 311 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 227 - 66 - 67) 

Farvannet Nesø - Landego

Innenfor en linje:

Store Helø - N. Hjartø - Lammø - innsiden Blekvær - Store Skarvholmen i Skjærvær - Gaasholmbøen - Støtkuven - Lyngholmen - Ytre Hagerholmen - Nupen - yttersiden Fleinvær - Bliksvær - sydspissen Landegode. 

Farvannet Brennsund - Hamarøy

Innenfor en linje:

Bjørnøy fyr - Fjærkvittingen - Helløyskjær - Breifaldet - Guliskjær lykt - Brokskjær lykt - Flatøy lykt. 

15. Svolvær Distrikt (kart nr. 69 - 72 - 73 - 74 - 75 - 311) 

Nappstraumen

Innenfor en linje:

Napp lykt - Flesa. 

Vestfjorden

Innenfor en linje:

Nusneset - Roholmen - Svinø - Brandsholmsbøen - Bremholmen - Odden - Hagbaren - Bikkja - Valbergflesene - Store Rødholmen - Flesene - Moholmen fyr - Skrova fyr - Raustavene - Store Ingjelsø - Aarstein - Kvitbaren. (Se Harstad Distrikt.) 

Nordsiden av Vestvågøy

Innenfor en linje:

Eggum - Været - Kvanholmen - Store Borgen - Grytholmen - Sandø. 

Hadselfjorden

Innenfor en linje:

Engøy - Haugneset. 

16. Harstad Distrikt (kart nr. 69 - 76 - 77 - 78 - 79 - 229 - 230 - 311) 

Vestfjorden/Ofotfjorden

Innenfor en linje:

Herøy - Barøyodden - Rotvær fyr - Rindbøtværskjær - Vadholmen - Gamøy - Kvitbaren. (Se Svolvær Distrikt.) 

Sydvestsiden av Langøy

Innenfor en linje:

Langneset - Gjersøy - Odden - Purkholmen - Gaukværøy - Lyngøy - Bergodden. 

Gavlfjord

Innenfor en linje:

Kloneset - Kloøy - Bjørnen - Aaknes. 

Andfjorden

Innenfor en linje:

Stoksteinneset - Kinnholmen - Store Brunøy - Nordstøy - Ytstøy - Gaasholman - Langholmen - Ersholman - Kvitskjeran - Skjeldnes. 

Indre Vaagsfjord

Innenfor en linje:

Nordskagneset - Nordre Rollnes - Engenes. 

17. Tromsø Distrikt (kart nr. 80 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 321) 

Farvannet mellom Stanglandet og Senja

Innenfor en linje:

Stangodden - Lemmingvær - Senjahestneset. 

Selfjorden

Innenfor en linje:

Doveneset - Storskjær. 

Sifjorden

Innenfor en linje:

Prestjora - Nattmålnes. 

Torskenfjorden. Gryllefjorden

Innenfor en linje:

Senholmen - Hovda. 

Mefjorden

Innenfor en linje:

Mefjord lykt - Holmen. 

Øyfjorden

Innenfor Ytre Melsneset. 

Malangen

Innenfor en linje:

Nøringen - Hekkingen - Edøy - Hillesøy. 

Haajafjorden

Innenfor en linje:

Avløys - Klubben - Trollbåten - Bremnespynten - Skjaavikneset.

Nordre Portneset - Bryggeskjær - Nordneset - Madseng. 

Vengsøyfjorden

Innenfor en linje:

Sethaugneset - Gjøssøy - Haugan. 

Farvannet ved Ribbenesøy, Nordre Kvaløy, Vannøy, Fugløy, Arnøy, Laukøy, Skjervøy, Haukøy og Rødøy

Innenfor en linje:

Mulen - Jektholmen.

Ormholmen lykt - Brandholmen - Lamholmen - Taaga.

Trollvika - Lyngøy - Torsvaag fyr.

Bogen - Ravikklubben.

Rambergbukt - Valholmen Lykt - Brusen - Pankekeila lykt.

Ramberg på Laukøy - Skjervøyskjær lykt - Finnvik på Haukøy - Skarvberget på Haukøy - Rødøy - Nakkefjell. 

18. Hammerfest Distrikt (kart nr. 322 - 323 - 324 - 325) 

Frakkfjorden. Søndre Bergsfjord

Innenfor en linje:

Andsnes - sydvestpynten Loppekalven - sydvestpynten Loppa - Mareholmen - Avløysingen. 

Nordre Bergsfjord

Innenfor en linje:

Ivervær - Lørsneset.

Hele Ullsfjorden og Nuvsfjorden. 

Stjernsundet

Innenfor en linje:

Kariholmen - Klubbneset. 

Sørøysund

Innenfor en linje:

Baardveggen - Gaashopen.

Akkarfjordnæringen - Mylingen. 

Revsbotn

Innenfor en linje:

Revsneset - Ytre Sauhamnneset. 

Snefjord. Breisundet. Kulfjorden. Maasøyfjord

Innenfor en linje:

Bustadnæringen - Reinøy - Store Latøy - Nipa - Havøygavlen - Geitingen.

Svartviknæringen - Nordvestspissen av Maasøy - Maasneset - Storholmen. 

Magerøysundet

Innenfor en linje:

Juledagsneset - Hjellneset. 

Porsangerfjord

Innenfor en linje:

Jarnøy - Lille Tamsøy - Haarvikneset. 

Laksefjorden (Indre del)

Innenfor en linje:

Arenes - Langholmen - Bekkarfjordklubben. 

Hopsfjorden. Langfjorden

Innenfor en linje:

Segelneset - Digermulen. 

19. Båtsfjord distrikt (kart nr. 324 - 325) 

Indre Tanafjord

Innenfor en linje:

Digermulen - Gulgoodden. 

Båtsfjord

Innenfor en linje:

Rossmaal - Seiboneset. 

Syltefjord

Innenfor en linje:

Svartneset - Russevika.

Farvannet fastlandet - Vardø - Reinøy. 

Varangerfjorden. Bugøyfjorden

Innenfor en linje:

Vadsø - Bugøy - Kjøøy.

0Vedlegg III endret ved forskrift 4 feb 2005 nr. 133.

Vedlegg IV. Geografiske avgrensninger for fartsområde. Innaskjærs fart hvor åpne havstrekninger på over 25 nautiske mil ikke passeres 

1. Fredrikstad Distrikt (kart nr. 1)

Nordenfor en linje:

Nordre Hallsø - Tisler - Mefjordboen - Færder fyr. 

2. Oslo Distrikt

Distriktet ligger i sin helhet innenfor dette fartsområde. 

3. Porsgrunn Distrikt (kart nr. 2 - 5 - 6)

Innenfor en linje:

Svenner fyr - Tvistein fyr - Risør. 

4. Kristiansand Distrikt

I distriktet finnes ingen slike farvann, idet farvannet utenfor punktene nevnt i Vedlegg III, nr. 4, samt Listalandet regnes som Liten kystfart. 

5. Stavanger Distrikt (kart nr. 16 - 205)

Innenfor en linje:

Vestsiden Kvitsøy - Geitungen fyr. 

6. Haugesund Distrikt (kart nr. 17 - 306) 

Ruten Haugesund - Utsira

Denne rute blir i tiden 1. oktober til 30. april regnet som Liten kystfart. 

Farvannet nord av Haugesund. Sletta

Innenfor en linje:

Nordspissen Kvaløy - Bjørkevær - sørspissen Røvær - Værodden - Lyngsøy - Raudholmen - Espevær. 

7. Bergen Distrikt (kart nr. 24 - 210)

Innenfor en linje:

Holmengraa fyr - Utvær fyr. 

8. Florø Distrikt (kart nr. 29 - 214) 

Sildegabet

Innenfor en linje:

Skongenes fyr - Faakornet på Stadtlandet. 

9. Ålesund Distrikt

I distriktet finnes ingen slike farvann, idet farvannet utenfor punktene nevnt i Vedlegg III, nr. 9, regnes som Liten kystfart. 

10. Kristiansund Distrikt

I distriktet finnes ingen slike farvann, idet farvannet utenfor punktene i Vedlegg III, nr. 10, regnes som Liten kystfart. 

11. Trondheim Distrikt (kart nr. 309)

Innenfor en linje:

Halten fyr - Kya fyr - Gjæsingen fyr. 

12. Rørvik Distrikt (kart nr. 309)

Innenfor en linje:

Kya fyr - Gjæsingen fyr - Frelsø - Sklinna fyr - Høgbraken - Bremstein fyr. 

13. Sandnessjøen Distrikt (kart nr. 310 - 224 - 61 - 59 - 58 - 56 - 54 - 53 - 52)

Innenfor en linje:

Høgbraken - Bremstein fyr - 1 nautisk mil vest av Ytterholmen fyr - Træna fyr - Store Floan - Bøvarden - Aalvorsneset - Store Lammø - Rosøerne - Varø - Myken fyr. (Se Bodø Distrikt.) 

14. Bodø Distrikt

Innenfor en linje:

Myken fyr - Grønna - Tenholmen fyr - yttersiden Helligvær - Maaløy - Skaarholmen fyr - Flatøy fyr. (Se Svolvær og Harstad Distrikter.) 

15. Svolvær Distrikt (kart nr. 311)

Innenfor en linje:

Yttertuven - Grundskallen - Brandsholmsbøen - Hagbaren - Flatøy fyr.

Gimsøy - Litløy fyr. 

16. Harstad Distrikt (kart nr. 311)

Innenfor en linje:

Litløy fyr - Floholmen - Anda fyr - Andenes fyr - Maaneset. 

17. Tromsø Distrikt (kart nr. 80 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 321) 

Andfjorden

Innenfor en linje:

Maaneset - Røra - Okseneset - Kjølva - Edøy. 

Farvannet på yttersiden av Kvaløy, Ringvassøy, Ribbenesøy, Grøtøy, Nordre Kvaløy, Vannøy, 

Fugløy og Arnøy

Innenfor en linje:

Edøy - Haaja - Fugløy - Bonskjær - Bratnæringen - Store Grimsholmen - Fugløykalven fyr - Arnøybåen. 

18. Hammerfest Distrikt (kart nr. 322 - 323 - 324 - 325) 

Farvannet Arnøy - Sørøya

Innenfor en linje:

Arnøybåen - Loppas nordspiss - Fuglen. 

Farvannet Sørøya - Ingøy - Hjelmsøy - Magerøy

Innenfor en linje:

Tarhalsen - Fruholmen fyr - Hjelmsøystauren - Knivskjærodden. 

Porsangerfjorden. Laksefjorden

Innenfor en linje:

Helnes fyr - Kjøllefjordneset. 

Tanafjorden

Innenfor en linje:

Slettnes fyr - Kjølnes fyr. (Båtsfjord distrikt.) 

19. Båtsfjord Distrikt (kart nr. 324 - 325) 

Tanafjorden

Sletnes fyr (Hammerfest distrikt) - Kjølnes fyr. 

Varangerfjorden

Innenfor en linje:

Skalleelv - Grense Jakobselv.

0Vedlegg IV endret ved forskrift 4 feb 2005 nr. 133.

Vedlegg V

Vedlegget gjengis ikke her, men kan fås ved henvendelse til Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 Haugesund. Tlf.: 52745000, faks 52740001 eller postmottak@sjofartsdir.no.

0Endret ved forskrift 26 nov 2008 nr. 1260 (i kraft 1 jan 2009).