Forskrifter for gjennomføring av Gatt-avtalen om offentlige innkjøp.

DatoFOR-1981-11-19-8761
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1978-03-17-5
Kunngjort
KorttittelForskrift for gjennomføring av Gatt-avtalen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Industridepartementet (nå Nærings- og handelsdepartementet) den 19. november 1981. Disse retningslinjer erstatter retningslinjene av 19. desember 1980.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 nov 1996 nr. 1082, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

1. Innledning.

Disse retningslinjer er fastsatt av Industridepartementet med hjemmel i § 1 i forskrifter for kjøp av varer og tjenester til staten (heretter kalt kjøpsforskriftene), fastsatt ved kgl.res. av 17. mars 1978, endret ved kgl.res. av 19. desember 1980.

Norge har tiltrådt GATT-avtalen om offentlig innkjøp (heretter kalt Avtalen). Med sikte på å oppfylle avtalens bestemmelser ble det den 19. desember 1980 gjort visse endringer i Kjøpsforskriftene. Det ble innført et tillegg til § 1 som fastslår at for de etater og de kjøp som faller inn under Avtalen skal Avtalens regler gjelde ved siden av Kjøpsforskriftene. Videre blir det i Kjøpsforskriftenes §§ 8, 20, 21 og 24 gjort visse endringer som det er redegjort for under avsnitt 4 nedenfor.

I tilfelle av tvil om hvordan enkelte punkter i disse retningslinjer skal forstås, kan etatene henvende seg til Industridepartementet for nærmere klargjøring.

2. Retningslinjenes virkeområde.

I samsvar med Avtalen er disse retningslinjers virkeområde begrenset til

a)kontrakter på mer enn 150.000 SDR (Det internasjonale Valutafondets spesielle trekkrettigheter),
b)etater som er ført opp i vedlegg 1 til Avtalen, og
c)land som har tiltrådt avtalen.

Avtalen gjelder varekjøp. Tjenester skal bare tas med i den utstrekning de er knyttet til vareleveranser og deres verdi ikke overskrider verdien av varene. Forsknings- og utviklingskontrakter faller således utenfor Avtalens virkeområde. For kjøp av varer som resultat av en forsknings- og utviklingskontrakt gjelder særlige regler, jfr. punkt 4 nedenfor.

Grensen på 150.000 SDR utgjør ca. 1 mill kroner, men kroneverdien vil kunne variere som følge av kursendringer. Industridepartementet fastsetter den kroneverdi som skal gjelde for hvert kalenderår fremover.

Etatene må etter eget skjønn i hvert tilfelle avgjøre om et innkjøp antas å ville kommer over beløpsgrensen slik at kunngjøringen skal utformes etter GATT-avtalens regler. Det regelsett som kunngjøringen anviser skal følges også dersom forholdet mellom endelig kontraktsverdi og beløpsgrense blir et annet enn antatt ved kunngjøringen.

Avtalen bestemmer også at intet kjøp må bli delt opp med den hensikt å redusere verdien av kontraktene til beløp som er mindre enn beløpsgrensen. Hvis et behov for anskaffelse av en vare eller varer av tilsvarende type resulterer i inngåelse av mer enn en kontrakt eller i kontrakter inngått i adskilte deler, skal verdien av disse kontrakter i de tolv måneder som følger etter den først inngåtte kontrakt, danne basis for anvendelsen av Avtalen.

Ved ikrafttredelsen 1 januar 1981 var følgende land medlemmer: Østerrike, Canada, EF (unntatt Hellas), Hong Kong, Singapore, Japan, Norge, Sverige, Finland, Sveits og USA. Det vil bli gitt beskjed fra Industridepartementet om eventuelle endringer i medlemsskapet i avtalen.

Kjøp av våpen, ammunisjon, krigsmateriell eller materiell som er uunnværlig for nasjonal sikkerhet eller nasjonalt forsvar er, i henhold til Avtalen artikkel VIII, unntatt fra Avtalen. Det samme er tilfelle for tiltak som er nødvendige for å beskytte offentlig moral, orden eller sikkerhet, menneskers, dyrs eller planters liv eller helse, immaterielle rettigheter eller tiltak som gjelder varer produsert av funksjonshemmede personer, veldedige institusjoner eller innsatte i fengsel. Forutsetningen er imidlertid at slike tiltak ikke blir brukt på en måte som kan innebære en vilkårlig eller utilbørlig diskriminering mellom land der samme betingelser rår.

De etater som er oppført i vedlegg 1 til Avtalen og som den skal gjelde for, er følgende:

1.Statens vegvesen.
2.Statens innkjøpssentral.
3.Statens postselskap.
4.Rikshospitalet.
5.Universitetet i Oslo.
6.Politiet.
7.Norsk Rikskringkasting.
8.Universitetet i Trondheim.
9.Universitetet i Bergen.
10.Kystdirektoratet.
11.Universitetet i Tromsø.
12.Miljødirektoratet.
13.Luftfartsverket.
14.Forsvarsdepartementet. *
15.Forsvarets Sanitet. *
16.Luftforsvarets Forsyningskommando. *
17.Hærens Forsyningskommando. *
18.Sjøforsvarets Forsyningskommando. *
19.Forsvarets Felles Materielltjeneste. * 

Regionale og lokale avdelinger for disse etater er også underlagt bestemmelsene i Avtalen.

For forsvarsetater (merket med *) gjelder retningslinjene kun for innkjøp av følgende varer:

0Endret ved forskrifter 22 nov 1996 nr. 1082, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
 

Kompletteringsmateriell:

-kontormaskiner og utstyr, møbler, undervisningsmateriell, samt sports- ,velferds- og annet ikke-teknisk materiell. 

Løpende forsyninger.

-Teknisk forbruksmateriell,
-medisinsk og tannteknisk materiell og utstyr,
-inventar til kjøkken og messe,
-papirvarer og kontormateriell,
-publikasjoner og
-musikkinstrumenter. 

Brenselstoffer:

-Brensel, smøreoljer og andre oljeprodukter. 

Motorkjøretøyer:

-Passasjerbiler og transportkjøretøyer,
-ambulanser,
-brannbiler,
-kjøretøyer til bruk i luftfartstjenesten og
-kjøretøyer til bestemte formål. 

Annet teknisk utstyr:

-Navigasjonsutstyr,
-fallskjermsutstyr,
-redningsutstyr,
-fotoutstyr,
-pyroteknisk utstyr,
-elektriske reserveaggregat,
-utstyr til base, verksted, hangar og depot,
-kjemisk/radiologisk utstyr og
-abc-sikkerhetsvern, verksteder og depoter. 

Medisinske og tanntekniske instrumenter. 

Matvareforsyningsutstyr.

-Fast driftsutstyr til kjøkken, kantiner, konferanserom, matforsyningssteder og depoter.

3. Nasjonal behandling og ikke-diskriminering.

Artikkel II i avtalen bestemmer at utenlandske og nasjonale tilbud skal behandles likt uten noen form for diskriminering. Dette er et sentralt prinsipp i Avtalen og innebærer at en utenlandsk leverandør, forsåvidt han gir et tilbud på en anskaffelse som faller inn under Avtalen, skal få en behandling som ikke er mindre gunstig enn den som blir gitt til nasjonale leverandører eller leverandører fra et annet land.

I følge en merknad til etatslisten, vedlegg 1 i avtalen, skal imidlertid prinsippet om nasjonal behandling kunne bli fraveket når et bestemt kjøp vil kunne svekke viktige nasjonale målsettinger. Det er et vilkår at avgjørelsen om kjøp i henhold til denne unntaksbestemmelse må avgjøres på rengjøringsnivå. En etat som vil foreta et kjøp i henhold til denne unntaksbestemmelse, må således legge forslaget fram for overordnet myndighet.

4. Forholdet til Kjøpsforskriftene.

Forskrifter for kjøp av varer og tjenester til staten gjelder også for kjøp som kommer inn under Avtalen.

Avtalen inneholder bestemmelser som har til hensikt å utvide det internasjonale varebytte og sikre at leverandører i det enkelte medlemsland garanteres muligheter til å delta i anbudskonkurransen i et annet medlemsland. Dette generelle siktemål innebærer at reglene i Avtalen i første rekke handler om de deler av anbudsprosessen som omfatter informasjon om planlagte innkjøp, om formene for innhenting av anbud og fremgangsmåter som må til for å sikre at utenlandske og innenlandske tilbydere får konkurrere på likt grunnlag.

På de fleste punkter er det ingen motstrid mellom Avtalen og Kjøpsforskriftenes regler, men på enkelte punkter har det vært nødvendig å tilpasse forskriftenes regler til Avtalen. Dette gjelder forskriftenes §§ 8, 20, 21 og 24. Det vises til de endringer som er gjort i disse paragrafer. Med disse endringer skal Kjøpsforskriftenes regler legges til grunn ved kjøp som foretas av norske etater.

Utover Kjøpsforskriftene inneholder imidlertid Avtalen endel supplerende regler som også må ivaretas ved kjøp som også kommer inn under Avtalen. Det vises til merknader under de enkelte paragrafer hvor de viktigste supplerende regler er kommentert. 

Forskriftenes § 2.

Etter Kjøpsforskriftene skal kjøp av varer og tjenester skje enten

a)etter anbudskonkurranse
b)etter forhandling, eller
c)som direkte kjøp.

Etter GATT-avtalens artikkel V § 1 kan kjøp foretas etter følgende prosedyrer:

-Åpen anbudsinnbydelse,
-selektiv anbudsinnbydelse eller
-enkel anbudsinnbydelse.

Det er ingen motstrid mellom Kjøpsforskriftenes og Avtalens regler når det gjelder innkjøpsmåter. Kjøp skal foretas slik det er bestemt i Kjøpsforskriftenes § 2 også når de faller inn under Avtalen.

Avtalen fastsetter imidlertid særskilte prosedyrer for innhenting av anbud eller tilbud. Særlig for begrenset (selektiv) anbudsinnbydelse avviker disse prosedyrer fra det som ellers gjelder etter Kjøpsforskriftene, jfr. omtale under § 8. 

Forskriftenes § 3.

Ifølge Kjøpsforskriftenes § 3, 4. ledd kan kjøperen, når han finner det nødvendig, bestemme at bare anbydere med bestemte kvalifikasjoner skal kunne delta i anbudskonkurransen.

Avtalen har i artikkel V § 2 bestemmelser om kvalifisering av leverandører. Foruten et generelt krav om ikke-diskriminering ved kvalifisering, inneholder Avtalen spesielle regler for kvalifiseringsprosedyrer og for føring av lister over kvalifiserte leverandører. Da slik formell godkjennelse av leverandørenes kvalifikasjoner vanligvis ikke nyttes av norske statlige etater, finner en ikke grunn til å gjengi reglene på dette punkt. Dersom en etat unntaksvis skulle ønske å foreta slik formell godkjennelse, må reglene i Avtalens artikkel V § 2 følges. 

Forskriftenes § 4.

Avtalens bestemmelser om tekniske spesifikasjoner er mer detaljerte enn Kjøpsforskriftenes regler. Det vises til Avtalens artikkel IV. 

Forskriftenes § 5.

Etter forskriftenes § 5, 1. ledd kan Industridepartementet i visse tilfelle bestemme at konkurransen om leveranser skal begrenses «dersom dette ikke strider mot forpliktelser i internasjonale avtaler.»

Bestemmelsen gjelder også for kjøp som faller inn under Avtalen, men dog etter de regler som fremgår av Avtalen. Man viser i denne forbindelse til punkt 2 foran (om generelle unntaksbestemmelser i avtalen) og til punkt 3 foran (om merknaden til etatsliste i vedlegg 1). 

Forskriftenes § 8.

Etter Avtalens artikkel V § 3 skal anbudsinnbydelser kunngjøres. Dette er i samsvar med hovedregelen i Kjøpsforskriftenes § 8.

Avtalens artikkel V § 4 spesifiserer hvilke opplysninger kunngjøringen skal inneholde. Man peker spesielt på at det skal offentliggjøres en oppsummering av kunngjøringen på ett av de offisielle språk i GATT (engelsk, fransk eller spansk). Videre skal kunngjøringen, ifølge et vedtak i GATTs komitè for offentlige innkjøp, ha en overskrift som tilkjennegir at Avtalens regler skal kommer til anvendelse.

Det anbefales at følgende overskrift brukes: «Kunngjøring av kjøp som faller inn under GATT-avtalen».

Etter forskriftenes § 8, annet ledd, kan anbudsinnbydelse skje ved skriftlig henvendelse til et begrenset antall av leverandører. Anbudsinnbydelser rettet mot en begrenset krets av tilbydere er tillatt også etter Avtalen, men det er et vilkår at innbydelsene i slike tilfeller, i likhet med åpne anbud, skal kunngjøres dersom etaten ikke velger ut et begrenset antall leverandører fra en liste over «kvalifiserte leverandører», satt opp i overensstemmelse med Avtalens artikkel V 2, jfr. kommentarene under forskriftenes § 3 ovenfor. En har derfor funnet det nødvendig å tilføye en bestemmelse i Kjøpsforskriftenes § 8 om at reglene i paragrafens annet ledd ikke skal gjelde ved kjøp som faller inn under Avtalen.

Anbudsinnhentingen ved bruk av «selektiv anbudsprosedyre» blir tids- og arbeidskrevende, idet etaten først må kunngjøre en innbydelse til å søke om å få delta i anbudskonkurransen og deretter gi de utvalgte søkere en rimelig frist til å levere anbud. I begge omganger skal anbudsfristen være minst tredve dager. Industridepartementet antar derfor at selektive anbudsinnbydelser vil bli lite benyttet av norske etater ved kjøp som kommer inn under Avtalen. Den alt overveiende del av innkjøpene vil ventelig bli foretatt ved åpen anbudsinnbydelse.

Man gjør oppmerksom på den adgang som Avtalen i artikkel V § 15 åpner for direkte henvendelse til potensielle leverandører, må det utarbeides en særskilt rapport, jfr. Avtalens art. V § 16. 

Forskriftenes § 9.

Stort sett er det overensstemmelse mellom Kjøpsforskriftenes § 9 og Avtalens artikkel V, § 12 når det gjelder de opplysninger som skal inngå i anbudsgrunnlaget.

Ifølge Avtalen skal imidlertid anbudsgrunnlaget inneholde følgende opplysninger i tillegg til det som fremgår av Kjøpsforskriftenes § 9:

a)Språket eller språkene som anbud og anbudsdokumenter må være avfattet på,
b)de personer som har adgang til å være til stede ved anbudsåpningen,
c)kriteriene for tildeling av kontrakt, herunder andre faktorer enn pris, som vil bli tatt i betraktning ved av anbudene, samt kostnadselementene som vil bli tatt med i vurderingen av anbudsprisen, slik som transport, forsikring og inspeksjonskostnader og i tilfelle av utenlandske varer, toll og andre importavgifter, skatter og betalingsvaluta. 

Forskriftenes § 10.

Kjøpsforskriftene bestemmer at det skal settes en rommelig frist for innlevering av anbud. Avtalen har tilsvarende bestemmelse. Etter Avtalens artikkel V § 10 skal fristen for mottaking av anbud ved åpen og selektiv anbudskonkurranse ikke være kortere enn tredve dager fra kunngjøringsdatoen. 

Forskriftenes § 15.

Etter kjøpsforskriftene skal det gis underretning til de som ikke har fått sine anbud antatt. Det fastsettes ingen frist for slik underretning. Avtalen fastsetter en frist på syv virkedager fra den dato kontrakten ble tildelt. 

Forskriftenes § 17.

Hovedregelen ved kjøp etter anbudskonkurranse etter Kjøpsforskriftene er at det anbud som har lavest pris skal velges. Dette er i samsvar med Avtalens artikkel V § 14 f. 

Forskriftenes §§ 18 og 19.

Innkjøpsformen «kjøp etter forhandling» kan anvendes også ved kjøps om faller inn under Avtalen, med med de tillempninger som følger av Avtalen, jfr. kommentarene til Kjøpsforskriftenes §§ 20, 21, 24 og 28 nedenfor. 

Forskriftenes § 20.

Etter Kjøpsforskriftenes § 20 første ledd, skal innhenting av tilbud ved kjøp etter forhandling som regel skje ved direkte forespørsel til de aktuelle leverandører. Dette er ikke i samsvar med Avtalens regler om anbudsinnhenting. Det har derfor vært nødvendig med en tilføyelse i forskriftenes § 20 (nytt 6. ledd). Det bestemmes her at ved kjøp som kommer inn under Avtalen, skal innhenting av tilbud som regel skje ved offentlig kunngjøring.

Unntak fra offentlig kunngjøring kan skje i de tilfelle som omfattes av Avtalens artikkel V § 15 henvendelse til en enkelt leverandør), eller dersom etaten bruker en liste over «kvalifiserte leverandører» som er satt opp i overensstemmelse med Avtalens artikkel V 2, jfr. kommentaren under forskriftenes § 3 ovenfor. 

Forskriftenes § 21.

Etter Kjøpsforskriftenes § 21 skal det i forespørselen opplyses at offentlig åpning av de innkomne tilbud ikke vil finne sted. Dette er ikke i samsvar med Avtalens regler om anbudsåpning. Det har derfor vært nødvendig med en tilføyelse i forskriftenes § 21 som sier at denne regel ikke gjelder ved kjøp som faller inn under Avtalen. 

Forskriftenes § 24.

Når det gjelder fristens lengde, vises til kommentarene til § 10.

For kjøp etter forhandling gjelder etter Kjøpsforskriftene ikke noen regler om offentlig anbudsåpning.

Etter avtalens artikkel V § 14 d skal åpning av anbud alltid skje i bestemte former. Det har derfor vært nødvendig å tilføye en bestemmelse om dette i forskriftenes § 24. En har funnet det hensiktsmessig å bruke Avtalens egen formulering på dette punkt. 

Forskriftenes § 28.

Hovedregelen ved kjøp etter forhandling etter Kjøpsforskriftene er at det ved valg av leverandør skal ta sikte på å komme frem til et mest mulig fordelaktig kjøp. Dette er i samsvar med Avtalens artikkel V § 14 f. Etter kjøpsforskriftene skal det ved vurderingen tas hensyn til pris, kvalitet og andre omstendigheter som kan være av betydning for spørsmålet, som hensynet til drifts- og vedlikeholdskostnader m.v. Etter Avtalen skal man velge enten «det laveste anbud eller det anbud som i henhold til de særlige vurderingskriterier som er nevnt i kunngjøringene eller anbudsdokumentasjonen finnes å være det mest fordelaktige.» Etatene må således, ved kjøp som faller inn under Avtalen, holde seg til de vurderingskriterier som er nevnt i kunngjøringene eller i anbudsdokumentasjonen. Dette betyr at etatene må være særlig oppmerksomme ved utformingen av kunngjøringen og anbudsdokumentasjonen slik at alle de vurderingskriterier som kan tenkes å ville bli tillagt vekt, blir tatt med. 

Forskriftenes § 30.

I prinsippet kan direkte kjøp nyttes også ved kjøp som går inn under Avtalen, jfr. Avtalens artikkel V § 15. Da Avtalen bare får anvendelse på kjøp med en kontraktsverdi på SDR 150.000 eller mer, vil imidlertid de fleste direkte kjøp falle utenfor avtalen.

Etatene skal utarbeide en skriftlig rapport om hvert innkjøp som foretas etter reglene i Avtalens artikkels V § 15, jfr. artikkel V § 16. 

Forskriftenes § 44.

Forsknings- og utviklingskontrakter faller utenfor Avtalen, da Avtalen ikke omfatter tjenester. Dette gjelder også for begrenset produksjon av en ny vare for å innarbeide resultatene av undersøkelser på området og for å vise at varen egner seg for masseproduksjon til akseptable kvalitetskrav. Unntaket omfatter ikke masseproduksjon for å oppnå kommersiell lønnsomhet eller for å dekke forsknings- eller utviklingskostnader. Det vises til punkt 2 foran og til fotnote til Avtalens artikkel V § 15 e.

5. Informasjon og gransking.

Artikkel VI i Avtalen inneholder bestemmelser om plikt til å gi opplysninger slik at det såvidt mulig skal kunne kontrolleres at påbudet om ikke-diskriminering overholdes. Spesielt fremheves bestemmelsene om oppretting av et kontaktpunkt hvor tilbydere som ikke kommer i betrakting kan henvende seg for drøfting av saken, og bestemmelsene om utarbeiding av statistikk.

Etatene skal føre statistikk over sine innkjøp. Innen den 1. mai hvert år skal etatene sende statistikk for det foregående år til den myndighet som Industridepartementet bestemmer. Statistikken skal omfatte

a)verdien av tildelte kontrakter over og under terskelverdien,
b)antall og total verdi av tildelte kontrakter over terskelverdien, fordelt på 26 varekategorier og varens opprinnelsesland.1
c)det totale antall og verdien av de kontrakter som er tildelt under hvert av tilfellene i avtalens artikkel V § 15 (gjelder bruk av anbudsinnbydelse til en enkelt leverandør).

Det vil bli utarbeidet et skjema som etatene skal bruke ved rapporteringen.

1Opprinnelsesland er for råvarer det land hvor varen er produsert, og for bearbeidede (herunder raffinerte) varer det land hvor varen har fått den for som den har ved innkjøpet. Ompakking, sortering og blanding blir ikke regnet som bearbeiding (unntatt blanding av te). Biler satt sammen ved samlefabrikk blir regnet som produsert i det land sammensetningen foregår.