Forskrifter om anerkjennelse av nordiske farskapsavgjørelser.

DatoFOR-1981-11-20-8950
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 1981 991
Ikrafttredelse01.01.1982
Sist endretFOR-2004-12-07-1578
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-04-08-7-§85
Kunngjort
KorttittelForskrift om nordiske farskapsavgjørelser

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. november 1981 med hjemmel i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) § 85 andre ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Endringer: Endret 7 des 2004 nr. 1578 (hjemmel).

§ 1.Rettskraftig dom om farskap til barn avsagt av dansk, finsk, islandsk eller svensk domstol gjelder også i Norge. Med dom likestilles her rettsforlik.
§ 2.Når farskapet til et barn er fastsatt i Danmark, Finland, Island eller Sverige på annen måte enn ved dom, gjelder fastsettingen også i Norge.
§ 3.Dom eller fastsetting som nevnt i §§ 1 og 2 gjelder likevel ikke i Norge når:
1.dommen eller fastsettingen er i strid med en dom som gjelder i Norge og som er avsagt i et søksmål som ble reist før det andre søksmålet ble reist eller før fastsettingen skjedde,
2.dommen eller fastsettingen er i strid med en annen farskapsfastsetting som gjelder i Norge, forutsatt at fastsettingen skjedde før søksmålet ble reist eller før den andre fastsettingen skjedde.
3.søksmål om farskapet til barnet er reist i Norge eller et annet land, forutsatt at søksmålet kan lede til en dom som vil gjelde i Norge og det ble reist før det andre søksmålet ble reist eller før fastsettingen skjedde, eller
4.anerkjennelse ville virke åpenbart støtende på norsk rettsorden.
§ 4.Blir det reist søksmål for norsk domstol om farskapet til et barn, og søksmål om farskapet allerede er reist for en domstol i Danmark, Finland, Island eller Sverige, skal søksmålet i Norge avvises eller stanses til det foreligger rettskraftig avgjørelse i det andre landet.
§ 5.Forskriften her tar til å gjelde 1. januar 1982.

Den gjelder også for dommer som er avsagt og farskapsfastsettinger som har skjedd før forskriften trådte i kraft, forutsatt at dommen eller fastsettingen ikke er i strid med en annen dansk, finsk, islandsk eller svensk dom eller fastsetting fra før forskriften trådte i kraft.