Forskrifter om indeksregulering av underholdsbidrag til barn.

DatoFOR-1981-11-20-8986
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 1981 1000
Ikrafttredelse01.01.1982
Sist endretFOR-2005-04-26-369 fra 01.05.2005
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-04-08-7-§73
Kunngjort
KorttittelForskrift om indeksreg. av underholdsbidrag

Hjemmel: Fastsatt av Justisdepartementet 20. november 1981 med hjemmel i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) § 73 siste ledd, (Ved res. av 22. desember 1989 nr. 1273 er ansvaret for denne forskrift lagt til Familie- og forbrukerdepartementet. Ved res av 21. desember 1990 nr. 1022 er departementsnavnet endret til Barne- og familiedepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 mars 2004 nr. 561 (bl.a hjemmel), 26 april 2005 nr. 369.

§ 1.Reglene om indeksregulering omfatter løpende (terminvise) underholdsbidrag til barn.

Dersom bidrag til ektefelle og ett eller flere barn er fastsatt til et samlet beløp uten å presisere de beløp som de enkelte berettigede har krav på, legges ved indeksreguleringen til grunn at de berettigede skal dele likt. Har bidragsberettigede og bidragspliktige avtalt et annet fordelingsgrunnlag, legges dette til grunn.

Indeksregulering etter loven skal også skje når bidragsberettigede og/eller bidragspliktige er bosatt i fremmed stat. Regulering etter loven skal ikke skje når bidraget er fastsatt av utenlandsk myndighet eller i fremmed mynt.

§ 2.Den enkelte regulering omfatter bidrag som er fastsatt eller avtalt før 1. januar i reguleringsåret. Med «reguleringsåret» menes her det året indeksregulering av bidragene blir foretatt som følge av utviklingen i konsumprisindeksen, jf. lovens § 73 tredje ledd. Reguleringen får virkning for bidragsterminer som forfaller fra og med 1. juli i reguleringsåret.

Bidrag fastsatt før 1. januar i reguleringsåret skal reguleres selv om dommen ikke er rettskraftig eller vedtaket endelig før dette tidspunktet. Det gjelder selv om dommen er påanket eller vedtaket påklaget. Dersom avgjørelse i anke-/klagesak eller revisjonssak blir truffet etter 1. januar, skal bidraget indeksreguleres samme år dersom det ikke gjøres noen endring i den tidligere bidragsfastsettingen. Dersom det skjer endring i tidligere avgjørelse, skal indeksregulering ikke skje.

I tilfelle hvor det i bidragsgrunnlaget er fastsatt at bidraget skal økes med et bestemt beløp i tidsrommet 1. januar til 1. juni i reguleringsåret, skjer indeksregulering med mindre bidragsgrunnlaget gir klare holdepunkter for en annen tolking.

Indeksregulering skal skje selv om det er særskilt fastsatt at fullbyrdingen av dommen skal utstå.

0Endret ved forskrifter 18 mars 2004 nr. 561 (i kraft 1 april 2004), 26 april 2005 nr. 369 (i kraft 1 mai 2005).
§ 3.Regelen i barneloven § 73 tredje ledd annet punktum om at bidragsbeløp etter reguleringen skal avrundes til nærmeste hele kr 10, gjelder bidragsbeløp som er fastsatt pr. måned eller for et lengre tidsrom. Bidrag som er fastsatt for kortere tid enn en måned, avrundes til nærmeste kr 2,50.
0Endret ved forskrift 18 mars 2004 nr. 561 (i kraft 1 april 2004).
§ 4.Den bidragsfogden som innkrevingen hører under, skal gi melding om indeksregulering til bidragspliktige som bor i utlandet.

For øvrig skal den enkelte bidragsfogd sende melding til de berørte i den grad det anses nødvendig på grunn av sakens karakter.

§ 5.Forskriften her tar til å gjelde 1. januar 1982.

Fra samme tid oppheves forskrifter gitt av Justisdepartementet 20. februar 1975 i medhold av lov 20. desember 1974 nr. 66 om indeksregulering av underholdsbidrag til barn.