Forskrift om skattefrie fondsavsetninger til miljøverntiltak.

DatoFOR-1981-11-25-1
DepartementFinansdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1962-12-14-1-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om fondsavsetning, miljøvern

Fastsatt av Finansdepartementet 25. november 1981 i medhold av lov 14. des. 1962 nr. 1 § 3.

§ 1.Finansdepartementet delegerer til fylkesmennene fullmakt til å avgjøre om følgende tiltak ligger innenfor det som kan pålegges i medhold av lov om vern mot vannforurensning av 26. juni 1970 nr. 75, ved søknad om bruk av fondsmidler:
1.Bygging av gjødsellager samt utbedring og utvidelse av eksisterende gjødsellager.
2.Bygging av permanente oppsamlingsanlegg for pressaft.
3.Anskaffelse av teknisk utstyr for tilfredsstillende spredning av pressaft og gjødsel.
4.Indre tiltak i siloer for å hindre lekkasjer fra selve siloen, evt. bygging av ny silo.
§ 2.Fylkesmannen avgjør hvor stor del av de samlede kostnader i forbindelse med tiltak som nevnt under § 1, som er nødvendig for å tilfredsstille kravene til miljøvern. Gis det tilskudd til investeringen, skal dette trekkes fra i det beløp som regnes å medgå til miljøverninvestering.
§ 3.Søknad om samtykke til miljøverninvestering sendes fylkesmannen til behandling. Når fylkesmannen har truffet sin avgjørelse etter §§ 1 og 2, sendes avgjørelsen til vedkommende ligningssjef. Søkeren skal underrettes om avgjørelsen.
§ 4.Ligningssjefen eller den han bemyndiger avgjør om investeringen tilfredsstiller fondsavsetningslovens øvrige krav.
§ 5.Disse forskrifter gjelder søknader som fremsettes etter 1. januar 1982.