Forskrifter om skattefrie fondsavsetninger, avsetninger til miljøverntiltak.

DatoFOR-1981-12-11-8965
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1981 s 1094
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1962-12-14-1-§3.
Kunngjort
KorttittelForskrift om fondsavsetning, miljøvern, 1981

Fastsatt ved kgl.res. av 11. desember 1981. Fremmet av Finansdepartementet.

§ 1.I medhold av § 1 annet ledd i lov om skattefrie fondsavsetninger av 14. desember 1962 nr. 1 suspenderes adgangen til å foreta skattefrie fondsavsetninger etter kapittel I for inntektsåret 1981 eller avvikende regnskapsår som utløper i 1981.
§ 2.Suspensjon etter § 1 skal dog ikke gjelde avsetninger som etter samtykke benyttes til investering i miljøverntiltak som nevnt i lovens § 3 fjerde, femte, sjette og syvende ledd.
§ 3.Skatteyteren må stille sikkerhet for skatter etter nærmere forskrifter fastsatt ved kgl.res. av 11. desember 1981.
§ 4.Avsetning kan nyttes til investering foretatt etter 1. januar 1982 og innen utgangen av 1985. Departementet kan i særlig tilfelle forlenge denne fristen.

Blir avsetningen ikke nyttet til investering som nevnt i § 2, til den tid som er bestemt i foregående ledd, skal beløpet i sin helhet skattlegges ved etterligning for inntektsåret 1981. Av dette skattebeløpet skal det svares rente med 14 pst. pr. år, regnet fra 1. januar 1983.