Forskrift om stevneveterinær ved trav- og galoppløp

DatoFOR-1982-10-01-3900
DepartementLandbruks- og matdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse15.11.1982
Sist endretFOR-2011-05-16-506
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1927-07-01-3, FOR-1977-10-28, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790, LOV-2009-06-19-97-§26, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort
KorttittelForskr. om stevneveterinær ved travløp m.m.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. oktober 1982 med hjemmel i lov 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator, jf. kgl.res. 28. oktober 1977, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 26, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
Endringer: Endret ved forskrifter 28 sep 1998 nr. 917, 9 jan 2004 nr. 70, 6 aug 2010 nr. 1147, 16 mai 2011 nr. 506.

§ 1.Stevneveterinær skal være til stede når selskap med totalisatorbevilling arrangerer løp. På storløpsdager og ellers når han finner det nødvendig skal stevneveterinæren be en av vikarene om assistanse.

Stevneveterinæren skal møte fram i god tid, senest 75 minutter før stevnet starter, og skal ikke forlate banen før løpsresultatet for siste løp foreligger.

§ 2.Stevneveterinæren skal til enhver tid holde seg orientert om forhold på baneområdet som er av betydning for hans virksomhet som stevneveterinær.

Stevneveterinæren skal ikke ha andre funksjoner under løpene enn dem som går fram av denne instruks.

Stevneveterinærens myndighet omfatter alle hester som oppholder seg innenfor baneområdet på løpsdagen. Han har rett til å ferdes på de steder og i de lokaler på baneområdet som han anser nødvendig for å utføre sine plikter.

Stevneveterinæren har rett til å utføre sitt arbeid uforstyrret og å treffe sine avgjørelser uten innblanding. Han skal vise bort uvedkommende.

Stevneveterinæren skal til enhver tid holde Mattilsynet orientert om forhold det er av betydning for Mattilsynet å kjenne til.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 70.
§ 3.Stevneveterinæren skal føre tilsyn med at bestemmelsene i matloven og dyrevelferdsloven, samt bestemmelser gitt i medhold av disse lover, blir overholdt. Han skal
1.Påse at sykmeldt hest ikke starter.
2.Nedlegge startforbud for hest
a.som ikke er i helsemessig eller konkurransemessig forsvarlig stand
b.som er dopet
3.Ta ut dopingprøve på eget initiativ eller når Mattilsynet, Den lavere voldgiftsrett eller dommerkomiteen ber om det.
4.Gi førstehjelp ved ulykkestilfeller m.m. som måtte oppstå under løpene.

Stevneveterinæren skal stoppe løpsavviklingen dersom det oppstår situasjoner som gjør det umulig for ham å utføre de øvrige plikter han er pålagt. Melding skal gis til løpslederen og statens inspektør. Når situasjonen er avklart, skal stevneveterinæren straks melde fra til løpslederen og statens inspektør om at løpsavviklingen kan fortsette.

0Endret ved forskrifter 28 sep 1998 nr. 917 (i kraft 30 okt 1998), 9 jan 2004 nr. 70, 6 aug 2010 nr. 1147, 16 mai 2011 nr. 506.
§ 4.Stevneveterinæren skal foreta identifisering av hest som deltar i løp for første gang og kan kreve identifisering når han ellers finner grunn til det. Dette gjelder også hest som starter i prøveløp.

Dersom identiteten ikke kan fastslås, skal stevneveterinæren nedlegge startforbud. Han kan likevel tillate hesten å starte under protest dersom han finner det sannsynlig at det er riktig hest som er vist og han får tatt blodprøve av den. Hest som ikke møter til identifisering skal avvises.

§ 5.Ved helt spesielle vær- og baneforhold kan stevneveterinæren i samråd med arrangøren bestemme at ett eller flere løp skal avlyses.

Dersom stevneveterinæren finner det nødvendig, kan han påby grusing, brøyting, slodding, vanning o.l. Videre kan han i samråd med løpslederen bestemme at ett eller flere av de indre spor ikke skal benyttes.

Tilrådd kuldegrense for avlysing av løp er ved kysten -15 til -20° C og i innlandet -20 til -25° C.

Dersom stevneveterinær og arrangør ikke blir enige, kan stevneveterinæren i medhold av dyrevelferdsloven § 3 nekte hestene å delta i løpene, og han skal hvis nødvendig gi skriftlig begrunnelse for dette.

0Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.
§ 6.Stevneveterinæren har ikke adgang til å friskmelde hest på løpsdagen.

Når hest fra besetning som er pålagt restriksjoner i medhold av husdyrloven møter til løp, skal stevneveterinæren kontrollere at det foreligger dispensasjon før hesten tas ut av transportmidlet. Han skal også føre tilsyn med at dispensasjonsvilkårene blir overholdt.

§ 7.Stevneveterinæren skal ha gitt klarsignal før hestene kjøres ut til defilering eller rides ut til parade.

Travhest skal mønstres for stevneveterinæren uten å være oppsjekket eller uten sidestang på hodet. Sjekkrem/sidestang tillates først satt på etter avsluttet defilering. Stevneveterinæren kan i særskilte tilfelle tillate at en hest defilerer med sjekkrem påhektet/sidestang på hodet. Stevneveterinæren kan påby bruk av lengre sjekkrem når oppsjekkingen synes unødig hard for hesten.

Stevneveterinæren skal forby bruk av unødige tvangsmidler.

§ 8.Dersom stevneveterinæren finner at en hest etter gjennomført løp er i en slik tilstand at det er uforsvarlig å starte med hesten, skal han nedlegge startforbud inntil hesten har vært framstilt for veterinær og det foreligger attest som viser at hesten kan delta i totalisatorløp. Melding om slikt startforbud gis til løpslederen.
§ 9.Stevneveterinærens avgjørelser i henhold til denne instruks er endelige.
§ 10.På sitt kontor på banen skal stevneveterinæren ha for hånden instrumenter, medisiner m.m. som er nødvendige for å gi førstehjelp, utstyr for avliving og for uttak av dopingprøver. Kontoret skal være låst når det ikke er i bruk.
§ 11.Stevneveterinæren skal føre tilsyn med at dopingboksen er i tilfredsstillende stand. Han skal melde fra om eventuelle mangler til arrangøren og kreve dem utbedret.

Stevneveterinæren skal instruere den eller de funksjonærer som selskapet stiller til hans disposisjon for å assistere ham ved uttak av dopingprøver m.m.

§ 12.I samråd med Mattilsynet skal stevneveterinæren føre tilsyn med at de vilkår som veterinærmyndighetene har fastsatt for at hester fra utlandet skal kunne delta i løp, blir overholdt.
0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 70.
§ 13.Stevneveterinæren skal føre journal over sin virksomhet for hver enkelt løpsdag.
§ 14.Stevneveterinæren skal holde løpslederen og statens inspektør orientert om sine disposisjoner i den utstrekning han finner det nødvendig.
§ 15.Innen 15. februar skal stevneveterinæren sende melding til Mattilsynet om sin virksomhet foregående kalenderår.
0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 70.
§ 16.Denne instruks trer i kraft 15. november 1982

Fra samme dato oppheves:

-Instruks for stevneveterinær ved travstevner, fastsatt av Landbruksdepartementet 11. april 1964 med senere endringer.
-Instruks for stevneveterinær ved galoppløp, fastsatt av Landbruksdepartementet 15. juli 1965 med senere endringer.