Midlertidig forskrift til skattelovens regler om avskrivning på driftsmidler og behandling av gevinster ved salg eller tap av driftsmidler.

DatoFOR-1982-10-12-1449
DepartementFinansdepartementet
PublisertISBN 82-504-1393-8, I 1982 532
Ikrafttredelse01.01.1982
Sist endretFOR-1984-02-10-225
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1911-08-18-8-§44a, LOV-1911-08-18-8-§45.
Kunngjort
KorttittelForskrift om avskrivning på driftsmidler

Kapitteloversikt:

Gitt av Finansdepartementet 12. oktober 1982 med hjemmel i § 44A nr. 6 og nr. 9 og § 45 ellevte ledd bokstav d og fjortende ledd i lov av 18. august 1911 nr. 8 (skatteloven), samt II i endringslov av 29. mai 1981 og kgl.res. av 20. august 1982.

Kap. 1. Generelle regler om fradragsføring

§ 1-1.Beløpsgrensen for direkte fradragsføring

Beløpsgrensen for direkte fradragsføring av avskrivbart driftsmiddel (inkludert investeringsavgift) fastsettes for næringsdrivende til kr 10.000,00 for investering som foretas etter utgangen av 1981.

§ 1-2.Ekstraordinær nedskrivning av saldo

Er beregningsgrunnlaget for årets avskrivning på en saldogruppe lik eller mindre enn beløpsgrensen i § 1-1, kan hele saldoverdien fradragsføres.

Kap. 2. Ordinær startavskrivning

§ 2-1.Det kan kreves fradrag for ordinær startavskrivning med inntil 35 pst. av kostprisen på driftsmiddel som nevnt i § 44A nr. 3, når disse antas å ha en brukstid på 5 år eller mindre. Person- og varebil er unntatt fra reglene i dette kapittel.
§ 2-2.Ordinær startavskrivning kan kreves i det år driftsmidlet blir levert.
§ 2-3.Ordinær startavskrivning reduserer saldoverdien etter § 44A nr. 2 a første punktum.
§ 2-4.Ordinær startavskrivning reduseres med:
a.tidligere avskrivning på grunnlag av forskudds- eller delbetaling i henhold til kontrakt etter § 44A nr. 2 c annet ledd,
b.ekstraordinær startavskrivning eller nedskrivning etter henholdsvis § 3 og § 7 i lov av 19. juni 1969 nr. 72 (Distriktsskatteloven) og
c.nedskrivning etter § 5 i lov av 14. desember 1962 nr. 1 om skattefrie fondsavsetninger.

Kap. 3. Avskrivning på alminnelig forretningseiendom

§ 3-1.Definisjon

Alminnelig forretningseiendom er, som definert i § 44A nr. 6, bygning som er bestemt for og benyttet til kontor, butikk, bevertningssted, losjihus, hotell og lignende.

§ 3-2.Avskrivningsgrunnlaget
1.Fast installasjon som må anses som en del av forretningseiendom, skal avskrives sammen med bygningen. Dette gjelder installasjoner som varmeanlegg, kjøle- og fryseanlegg, elektriske anlegg, sanitæranlegg, heisanlegg, o.l.
2.Avskrivning på forretningseiendom beregnes av kostprisen og senere påkostning. Gevinst som nyttes til nedskrivning på forretningseiendom, reduserer likevel avskrivningsgrunnlaget, jfr. § 45 ellevte ledd c. Det samme gjelder nedskrivning etter § 7 i distriktsskatteloven og nedskrivning etter § 5 i lov av 14. desember 1962 nr. 1, samt bidrag som nevnt i § 44A nr. 7 første punktum.
§ 3-3.Avskrivningssatser m.v.
1.Forretningseiendom av betong, mur og stein kan avskrives med inntil 3 pst. Forretningseiendom av tre kan avskrives med inntil 4 pst. Avskrivning kan foretas etter høyere sats dersom det foreligger ekstraordinære forhold.
2.Forretningseiendom som er ervervet i siste halvdel av året, kan avskrives med halvparten av satsen som ellers kan nyttes etter foregående ledd.

Kap. 4. Bygning og anlegg - unntatt alminnelig forretningseiendom - avskrivning på fast installasjon

§ 4-1.Fast installasjon som må anses som en del av bygning eller anlegg som nevnt i § 44A nr. 4, skal avskrives sammen med bygningen eller anlegget. Dette gjelder installasjoner som varmeanlegg, kjøle- og fryseanlegg, elektriske anlegg, sanitæranlegg, heisanlegg o.l.
§ 4-2.Bygningsmessig arbeid som iverksettes i forbindelse med montering av produksjonsmaskineri, kan avskrives sammen med dette.

Kap. 5. Nedskrivning med gevinst m.v.

§ 5-1.Gevinst ved salg av skip m.m.
1.Denne paragraf gjelder:
a.gevinst ved salg eller tap av skip, fiske- og fangstfartøy, borefartøy, annen flytende eller flyttbar plattform og innretning, og fly, og
b.gevinst ved salg av kontrakt om bygging eller kjøp av driftsmiddel som nevnt under a.
2.I stedet for inntektsføring kan gevinst i salgsåret føres til fradrag i saldoen for
a.skip m.v. som nevnt i § 44A nr. 5,
b.maskin m.v. som nevnt i § 44A nr. 3, jfr. § 45 åttende ledd.
3.Gevinst avsatt til investeringsfond etter § 45 niende ledd kan nyttes til:
a.reinvestering i driftsmiddel som nevnt i nr. 1 i denne paragraf,
b.reinvestering i driftsmiddel som kan avskrives etter § 44A nr. 3,
c.nedskrivning på saldoen etter § 44A nr. 5,
d.nedskrivning på saldoen etter § 44A nr. 3.
4.Fristen for reinvestering eller nedskrivning er 6 år, jfr. § 45 ellevte ledd b.
§ 5-2.Gevinst ved salg av bygning og anlegg
1.Denne paragraf gjelder gevinst ved salg eller tap av bygning og anlegg, jfr. § 44A nr. 4.
2.I stedet for inntektsføring kan gevinst i salgsåret føres til fradrag i saldoen for bygning og anlegg som nevnt i § 44A nr. 4. Gevinsten kan også føres til fradrag i saldoen for maskiner m.v. som nevnt i § 44A nr. 3 og skip m.v. som nevnt i § 44A nr. 5, jfr. § 45 åttende ledd.
3.Gevinst avsatt til investeringsfond etter § 45 tiende ledd første punktum, kan nyttes til:
a.reinvestering i avskrivbart driftsmiddel, unntatt forretningseiendom,
b.reinvestering i arbeider- og funksjonærbolig. Dette gjelder også det år salget eller tapet finner sted uavhengig av om anskaffelsen skjer før eller etter salgs- eller tapstidspunktet,
c.nedskrivning på saldoen etter § 44A nr. 4,
d.nedskrivning på saldoen etter § 44A nr. 3 og 5.
4.Fristen for reinvestering eller nedskrivning er 4 år, jfr. § 45 ellevte ledd b.

Gevinst skal nedskrives på det første driftsmiddel som inngår på saldoen etter § 44A nr. 4, jfr. § 45 ellevte ledd c. Dette gjelder ikke når gevinsten er anvendt tidligere år etter reglene ellers i denne paragraf.

§ 5-3.Gevinst ved salg av arbeider- og funksjonærbolig
1.Denne paragraf gjelder gevinst ved salg eller tap av arbeider- og funksjonærbolig.
2.Gevinst avsatt til investeringsfond etter § 45 tiende ledd første punktum kan nyttes til:
a.reinvestering i arbeider- og funksjonærbolig,
b.reinvestering i avskrivbart driftsmiddel, unntatt forretningseiendom.

Dette gjelder også det år salget eller tapet finner sted uavhengig av om anskaffelsen skjer før eller etter salgs- eller tapstidspunktet.

3.Fristen for reinvestering er 4 år, jfr. § 45 ellevte ledd b.

Gevinst skal nedskrives på den første arbeider- og funksjonærbolig som erverves, jfr. § 45 ellevte ledd c. Dette gjelder ikke når gevinsten er anvendt tidligere år etter reglene ellers i denne paragraf.

§ 5-4.Gevinst ved salg av alminnelig forretningseiendom
1.Denne paragraf gjelder gevinst ved salg eller tap av alminnelig forretningseiendom, jfr. § 3-1 i disse forskrifter.
2.Gevinst avsatt etter § 45 tiende ledd annet punktum, kan nyttes til:
a.reinvestering i avskrivbart driftsmiddel. Dette gjelder også driftsmiddel som er ervervet samme år som salget eller tapet finner sted uavhengig av om anskaffelsen skjer før eller etter salgs- eller tapstidspunktet,
b.nedskrivning på gjenværende avskrivbart driftsmiddel.
3.Fristen for reinvestering og nedskrivning er 4 år, jfr. § 45 ellevte ledd b.

Gevinst skal nedskrives på den første forretningseiendom som erverves, jfr. § 45 ellevte ledd c. Dette gjelder ikke når gevinsten er anvendt tidligere år etter reglene ellers i denne paragraf.

§ 5-5.Gevinst ved salg av næringstomt
1.Denne paragraf gjelder gevinst ved salg eller tap av tomt som er brukt som driftsmiddel i næring.
2.Er gevinst avsatt etter § 45 tiende ledd tredje punktum, kan salgssummen eller erstatningen nyttes til reinvestering i avskrivbart driftsmiddel eller på tomt som skal brukes i næring. Dette gjelder også driftsmiddel som er ervervet samme år som salget eller tapet finner sted uavhengig av om anskaffelsen skjer før eller etter salgs- eller tapstidspunktet.

Gevinsten skal nedskrives på driftsmidlet i samme forhold som salgssummen eller erstatningen er benyttet.

3.Fristen for reinvestering er 4 år, jfr. § 45 ellevte ledd b.

Gevinst skal nedskrives på den første næringstomt som erverves, jfr. § 45 tiende ledd c. Dette gjelder ikke når gevinsten er anvendt tidligere år etter reglene ellers i denne paragraf.

§ 5-6.Gevinst ved salg av driftsløsøre
1.Denne paragraf gjelder gevinst ved salg eller tap av maskin, redskap, inventar, transportmiddel o.l., jfr. § 44A nr. 3.
2.I stedet for inntektsføring kan gevinst i salgsåret føres til fradrag i saldoen for maskiner m.v. som nevnt i § 44A nr. 3. Gevinsten kan også føres til fradrag i saldoen for skip m.v. som nevnt i § 44A nr. 5.
§ 5-7.Særregler om gevinst ved salg av livdyr
1.Denne paragraf gjelder gevinst ved salg av livdyr når det antall storfe over tre år og det antall hester som skattyteren hadde ved årets begynnelse, ved salget er redusert med minst en tredjedel, jfr. § 45 trettende ledd b. Kvige som har kalvet, regnes alltid å være over tre år.

Reglene i denne paragraf gjelder ikke gevinst ved salg av dyr til slakt.

2.Er gevinst avsatt etter § 45 trettende ledd, kan salgssummen nyttes til reinvestering i driftsmiddel som skal avskrives etter § 44A nr. 3 til 5. Dette gjelder også det år salget finner sted uavhengig av om anskaffelsen skjer før eller etter salgstidspunktet. Gevinsten skal likevel inntektsbeskattes i utbetalingsåret i den utstrekning skattyteren er innrømmet inntektsfradrag for andel av kostpris ved gjenkjøp av dyr.

Gevinsten skal nedskrives på driftsmidlet i samme forhold som salgssummen er benyttet.

3.Fristen for reinvestering er 4 år, jfr. § 45 ellevte ledd b.

Gevinsten skal nedskrives på det første driftsmiddel som inngår på saldoen etter § 44A nr. 3 eller nr. 5, jfr. § 45 ellevte ledd c.

§ 5-8.Særregler om gevinst ved salg eller tap av varelager
1.Denne paragraf gjelder gevinst som oppstår ved at et varelager er gått tapt ved brann eller annen ulykke eller er blitt ekspropriert eller solgt til erverver som kunne kreve det ekspropriert. Som varelager regnes her også besetningen av hester, storfe, griser, småfe, fjærfe, pelsdyr o.l., jfr. § 45 trettende ledd a.
2.Gevinst avsatt etter § 45 trettende ledd, kan fritas fra inntektsbeskatning inntil salgssummen er nyttet til gjenanskaffelse av nye varer. Fristen for gjenanskaffelse er 2 år.

Gevinsten kan nedskrives på den nye varebeholdning i samme forhold som salgssummen eller erstatningen er benyttet. Gevinsten kan likevel bare nyttes til nedskrivning på varebeholdningen i gjenanskaffelsesåret i den utstrekning skattelovens regler tillater det.

§ 5-9.Negativ saldoverdi
1.Hvis det blir negativ saldoverdi som følge av at gevinst etter § 45 åttende ledd eller etter disse forskrifter kan føres til fradrag i saldoverdien, skal denne saldoen tas til inntekt samme år.
2.Negativ saldo som nevnt i første ledd, kan i stedet føres til fradrag i saldoverdien for driftsmidler som kan avskrives etter samme eller høyere sats, jfr. § 45 åttende ledd.
3.Negativ saldo for driftsmidler som nevnt i § 44A nr. 3 kan fremføres til året etter. Departementet kan når særlige grunner foreligger, gi ytterligere fristforlengelse for inntektsføring av negativ saldo og kan sette som vilkår at det stilles sikkerhet for skatt.

Kap. 6. Overgangsordninger ved innføringen av saldosystemet

§ 6-1.Definisjoner
a.Med tidligere avskrivningsregler menes i dette kapittel avskrivning etter § 44 første ledd c nr. 1-9, før endringslov av 29. mai 1981 nr. 29.
b.Med tidligere regler om betinget skattefritak menes reglene i § 45 syvende til tolvte ledd, før endringslov av 29. mai 1981 nr. 29.
c.Med nye avskrivningsregler menes avskrivning etter § 44A, i endringslov av 29. mai 1981 nr. 29.
d.Med saldoavskrivning menes avskrivning etter § 44A nr. 2-5, i endringslov av 29. mai 1981 nr. 29.
e.Med nye regler om avsetning til investeringsfond m.v. menes anvendelse av gevinst etter § 45 syvende til fjortende ledd, i endringslov av 29. mai 1981 nr. 29.
§ 6-2.Valg av avskrivningssregler for 1982 og 1983
1.For 1982 kan skattyter velge å foreta avskrivning etter tidligere avskrivningsregler. Tilsvarende valgadgang har skattyter for 1983, dersom han ikke har valgt nye avskrivningsregler for 1982.
2.Dersom skattyter velger nye avskrivningsregler, må dette gjøres for samtlige driftsmidler. Skattyter som er deltaker i flere ansvarlige selskaper eller kommandittselskaper, kan likevel velge forskjellige avskrivningsregler for sin andel i slike selskaper.
§ 6-3.Behandling av gevinst
1.Tidligere regler om betinget skattefritak skal fortsatt gjelde for gevinst ved salg eller tap av driftsmiddel før 1. januar 1982. Dette gjelder også gevinst som skriver seg fra salg eller tap i 1982 eller 1983, når skattyter nytter tidligere avskrivningsregler vedkommende år.

Ved avdragsvis eller utsatt betaling kan skattyter bruke nye regler om avsetning til investeringsfond m.v. for den del av gevinsten som skal skattlegges etter overgangen til nye avskrivningsregler. Dette gjelder også for gevinst ved salg av kontrakt om bygging eller kjøp av skip, fiske- og fangstfartøy, borefartøy, annen flytende eller flyttbar plattform og innretning og fly.

Når gevinst som er avsatt etter tidligere regler om betinget skattefritak, nyttes etter at skattyter har gått over til nye avskrivningsregler, er det tilstrekkelig å reinvestere gevinsten. Er en forholdsmessig del av salgssummen eller erstatningen reinvestert tidligere, er det etter overgangen tilstrekkelig å reinvestere den del av gevinsten som svarer til den ikke reinvesterte del av salgssummen eller erstatningen.

Deltar skattyteren i selskaper som nevnt i § 6-2 annet ledd, gjelder det som er bestemt i foregående ledd når reinvestering foretas i selskap der skattyter nytter nye avskrivningsregler. Tilsvarende gjelder når et annet selskap i et konsern oppfyller vilkårene for at gevinsten skal bli endelig fritatt for skatt, jfr. § 16 i lov av 19. juni 1969 nr. 71 (aksjeskatteloven).

Er gevinst avsatt i et selskap hvor skattyter nytter de nye avskrivningsregler, gjelder de nye regler om avsetning til investeringsfond m.v. så langt de passer, selv om reinvesteringen foretas i 1982 eller 1983 i et selskap hvor skattyter nytter de tidligere avskrivningsregler vedkommende år. Tilsvarende gjelder for det overtagende konsernselskap, jfr. aksjeskattelovens § 16.

Bestemmelsene i de tre foregående ledd gjelder ikke gevinst ved overdragelse av tomt som er brukt i næringsvirksomhet.

2.Har skattyteren for 1982 valgt de tidligere avskrivningsregler, kan gevinst ved salg eller tap av skip eller borefartøy også for 1982 nyttes til ekstraordinær nedskrivning på skip eller borefartøy som er ervervet etter salget eller tapet. Tilsvarende gjelder for 1983 for skattyter som nytter de tidligere avskrivningsregler dette år.

§ 45 åttende ledd i de tidligere regler om samtykke til betinget skattefritak for gevinst ved salg til innenlandsk kjøper av skip eller fly, eller kontrakt om bygging eller kjøp av slike driftsmidler gjelder ikke for 1982 og 1983.

3.Skattytere som nytter tidligere avskrivningsregler for 1982, kan også dette år avsette gevinst ved salg av arbeider- og funksjonærbolig til investeringsfond etter skattelovens § 45 tiende ledd, første punktum. Tilsvarende gjelder for 1983 for skattyter som nytter de tidligere avskrivningsregler dette år.
§ 6-4.Grunnlaget for saldoavskrivning

Driftsmidler som er ervervet før overgangen til saldoavskrivning, inngår på saldoen med den skattemessige nedskrevne verdi. Dette gjelder selv om det ett eller flere år ikke er foretatt avskrivning etter tidligere avskrivningsregler.

Gevinst avsatt etter de tidligere regler om betinget skattefritak som nyttes til reinvestering i nytt driftsmiddel, eller til nedskrivning på gjenværende driftsmiddel, reduserer grunnlaget for saldoavskrivning. Dette gjelder også for det år reinvesteringen eller nedskrivningen foretas.

Har faste installasjoner som skal avskrives sammen med bygning eller anlegg etter § 4-1 i disse forskrifter, tidligere vært avskrevet særskilt, skal den skattemessige nedskrevne verdi inngå i saldoen for bygninger og anlegg.

§ 6-5.Avskrivningsgrunnlaget for forretningseiendom

Gevinst samt avsetning etter lov av 19. juni 1969 nr. 72 og etter lov av 14. februar 1962 nr. 1, som nyttes til nedskrivning på forretningseiendom etter at skattyter har gått over til nye avskrivningsregler, reduserer avskrivningsgrunnlaget, jfr. § 3-2 i disse forskrifter. Gevinst m.v. som er nyttet til slik nedskrivning før overgangen, reduserer ikke avskrivningsgrunnlaget.

Har faste installasjoner som skal avskrives sammen med bygningen etter § 3-2, tidligere vært avskrevet særskilt, skal kostprisen på installasjonene inngå i bygningens avskrivningsgrunnlag.

§ 6-6.Åpningsavskrivning og kontraktsavskrivning

Er det foretatt åpningsavskrivning på kontrakt om kjøp av driftsmiddel etter de tidligere avskrivningsregler, kan det likevel kreves kontraktsavskrivning etter § 44A nr. 4 b eller nr. 5 b. Samlet åpnings- og kontraktsavskrivning kan ikke overstige maksimal kontraktsavskrivning etter disse bestemmelsene.

II

Disse forskrifter gjelder fra og med 1982. § 1-2 og kapitlene 2 til 5 gjelder likevel ikke for skattytere som bruker de tidligere avskrivningsregler.

§ 1-1 trer i stedet for forskrift gitt ved kgl.res. av 15. januar 1982. Fra og med 1984 oppheves regler av 29. august 1962 gitt av Riksskattestyret med hjemmel i § 44 første ledd c nr. 9.