Forskrift om melding av fødsler, erkjennelse av farskap og melding om valg av navn.

DatoFOR-1982-10-25-1524
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1982 564
Ikrafttredelse01.01.1983
Sist endretFOR-2007-11-09-1313 fra 01.01.2008
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-01-16-1-§14, LOV-1970-01-16-1-§15, FOR-1970-01-16-2, FOR-2007-03-02-1263, FOR-2007-10-24-1266
Kunngjort
KorttittelForskrift om melding av fødsler m.v.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statistisk Sentralbyrå 25. oktober 1982 med hjemmel i kgl.res. av 16. januar 1970 nr. 2 gitt i medhold av lov av 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering § 14 og § 15, jf. delegeringsvedtak 2. mars 2007 nr. 1263 og delegeringsvedtak 24. oktober 2007 nr. 1266.
Endringer: Endret ved forskrifter 3 des 1997 nr. 1250, 13 juli 2001 nr. 839, 25 okt 2002 nr. 1208, 14 aug 2003 nr. 1064, 21 des 2005 nr. 1764, 9 nov 2007 nr. 1313.

Kap. I. Melding om fødsel til folkeregistermyndigheten.

0Overskriften endret ved forskrift 9 nov 2007 nr. 1313 (i kraft 1 jan 2008).
§ 1.Lege eller jordmor som er tilstede ved fødsel skal senest en uke etter fødselen sende melding om fødselen til folkeregistermyndigheten.

Elektronisk fødselsmelding sendes til Skattedirektoratet. Er fødselsmeldingen gitt på papirblankett, sendes den til folkeregistermyndigheten for den kommune moren er registrert bosatt i ved barnets fødsel.

Når barnet er født uten at lege eller jordmor er tilstede, skal moren selv gi fødselsmelding til folkeregistermyndigheten for bostedskommunen innen en måned.

Melding skal gis for alle levende fødte og for dødfødte etter 28 ukers svangerskap.

0Endret ved forskrifter 13 juli 2001 nr. 839 (i kraft 1 sept 2001), 21 des 2005 nr. 1764 (i kraft 1 jan 2006), 9 nov 2007 nr. 1313 (i kraft 1 jan 2008).
§ 2.Fødselsmeldingen skal skrives på særskilt blankett fastsatt av Skattedirektoratet eller gis i den meldeform Skattedirektoratet fastsetter. Ved elektronisk fødselsmelding må fastsatt kravspesifikasjon følges.
0Endret ved forskrifter 21 des 2005 nr. 1764 (i kraft 1 jan 2006), 9 nov 2007 nr. 1313 (i kraft 1 jan 2008).
§ 3.Dersom foreldrene ikke er gift med hverandre eller moren er formelt separert fra barnets far og farskap er erkjent i forbindelse med fødselen, skal den som etter § 1 er pliktig til å sende fødselsmelding, sende farskapserkjennelsen til Skattedirektoratet.

Erkjennelsen av farskap skal skrives på fastsatt blankett som består av original og tre kopier. Om den videre ekspederingen av farskapserkjennelsen gjelder § 9 fjerde til sjette ledd.

0Endret ved forskrifter 3 des 1997 nr. 1250 (i kraft 1 jan 1998), 21 des 2005 nr. 1764 (i kraft 1 jan 2006), 9 nov 2007 nr. 1313 (i kraft 1 jan 2008).
§ 4.Skattedirektoratet avgjør i enkeltvedtak om fødselen skal registreres. Skattedirektoratet kan om nødvendig kreve at jordmor, lege eller barnets mor legger frem nærmere opplysninger som kan dokumentere fødselen.
0Endret ved forskrifter 25 okt 2002 nr. 1208 (i kraft 1 jan 2003), 21 des 2005 nr. 1764 (i kraft 1 jan 2006), 9 nov 2007 nr. 1313 (i kraft 1 jan 2008).
§ 5.Dersom en eller begge foreldre tilhører Den norske kirke, skal den som har meldeplikt etter § 1 gi opplysning om kirketilhørigheten i fødselsmeldingen. Folkeregistermyndigheten for morens bostedskommune skal sende særskilt melding om fødsel til presten i det kirkesognet moren er registrert som bosatt.

Dersom en eller begge foreldre tilhører et registrert trossamfunn og foreldrene er gift med hverandre, skal den som har meldeplikt etter § 1 sende separat papirbasert melding om trossamfunnets navn og adresse til folkeregistermyndigheten for morens bostedskommune. Tilhørighet til trossamfunn oppgis ikke i den delen av fødselsmeldingen som sendes Skattedirektoratet. Er barnets foreldre ikke gift med hverandre eller moren er formelt separert fra faren, skal bare melding om det trossamfunn moren tilhører sendes til folkeregistermyndigheten. Folkeregistermyndigheten for morens bostedskommune skal sende særskilt melding om fødsel til presten (forstanderen) for det/de trossamfunn som foreldrene tilhører.

0Endret ved forskrifter 3 des 1997 nr. 1250 (i kraft 1 jan 1998), 21 des 2005 nr. 1764 (i kraft 1 jan 2006), 9 nov 2007 nr. 1313 (i kraft 1 jan 2008).
§ 6 - § 7.(Opphevet ved forskrift 25 okt 2002 nr. 1208, i kraft 1 jan 2003.)

Kap. II. Melding om fødsel til bidragsfogden.

§ 8.I de tilfellene farskapet ennå ikke er fastslått eller foreldrene ikke bor sammen, skal den som etter § 1 er pliktig til å sende fødselsmelding til folkeregistermyndigheten, også melde fødselen til bidragsfogden på særskilt blankett.
0Endret ved forskrift 9 nov 2007 nr. 1313 (i kraft 1 jan 2008).

Kap. III. Erkjennelse av farskap.

§ 9.Når foreldrene ikke er gift med hverandre eller moren er formelt separert, kan faren erkjenne farskapet under svangerskapet, i forbindelse med fødselsmeldingen eller på et senere tidspunkt.

Med unntak av erkjennelser som skjer i forbindelse med fødselsmeldingen (§ 3), skal erkjennelsen gis ved personlig fremmøte i samsvar med reglene i barneloven § 4 annet ledd.

Erkjennelse skal skrives på fastsatt blankett (original og tre kopier).

Den som mottar farskapserkjennelsen, skal sende originalen og to kopier til Skattedirektoratet.

Dersom foreldrene ikke bor sammen, skal Skattedirektoratet sende en kopi til bidragsfogden på barnets bosted. Kopi sendes til bidragsfogden også når foreldrene bor sammen hvis erkjennelsen er gitt senere enn i forbindelse med fødselsmeldingen og er foretatt overfor andre enn bidragsfogden.

Den siste kopien beholdes av faren.

0Endret ved forskrifter 3 des 1997 nr. 1250 (i kraft 1 jan 1998), 14 aug 2003 nr. 1064, 21 des 2005 nr. 1764 (i kraft 1 jan 2006), 9 nov 2007 nr. 1313 (i kraft 1 jan 2008).
§ 10.Erkjennes ikke farskapet i samsvar med § 9, skal bidragsfogden (på morens bosted) så snart farskapet er endelig fastslått, sende melding om farskapet til Skattedirektoratet.

Meldingen skrives på fastsatt blankett og sendes i to eksemplarer (original og kopi). Bidragsfogden må før meldingen sendes, kontrollere at farens fødselsnummer og navn er riktig angitt, om nødvendig ved innhenting av fødselsattest.

0Endret ved forskrifter 21 des 2005 nr. 1764 (i kraft 1 jan 2006), 9 nov 2007 nr. 1313 (i kraft 1 jan 2008).
§ 11.Når Skattedirektoratet har mottatt de i § 9 og § 10 nevnte meldinger, registreres meldingen i Det sentrale folkeregister.
0Endret ved forskrifter 21 des 2005 nr. 1764 (i kraft 1 jan 2006), 9 nov 2007 nr. 1313 (i kraft 1 jan 2008).

Kap. IV. Melding om navn til folkeregistermyndigheten.

0Overskriften endret ved forskrift 9 nov 2007 nr. 1313 (i kraft 1 jan 2008).
§ 12.Folkeregistermyndigheten for morens bostedskommune skal straks barnet er tildelt fødselsnummer sende forespørsel om navnevalg til den/de som har foreldreansvaret for barnet.

Forespørselen skal skrives på fastsatt blankett.

Folkeregistermyndigheten for morens bostedskommune registrerer navn på grunnlag av melding om navnevalg fra den/de som har foreldreansvaret. Har barnet fylt 6 måneder uten at melding er sendt eller uten at meldingen er godtatt, gjelder bestemmelsene i denne forskrifts § 13 og § 14.

0Endret ved forskrifter 25 okt 2002 nr. 1208 (i kraft 1 jan 2003), 21 des 2005 nr. 1764 (i kraft 1 jan 2006).
§ 13.Har ikke folkeregistermyndigheten mottatt melding om hvilket etternavn barnet skal ha innen det er fylt 6 måneder, får barnet automatisk morens etternavn. Dette gjelder ikke etternavn som er nevnt i navneloven § 4 første ledd nr. 2 og har ikke moren annet etternavn, får barnet i stedet morens fornavn med ending som viser slektskapet.
0Endret ved forskrifter 25 okt 2002 nr. 1208 (i kraft 1 jan 2003), 9 nov 2007 nr. 1313 (i kraft 1 jan 2008).
§ 14.Er fornavn og eventuelt mellomnavn ikke valgt senest når barnet fyller 6 måneder, jf. navneloven § 2 første ledd, må folkeregistermyndigheten vende seg til den/de som har foreldreansvaret for å få brakt navnevalget i orden.
0Endret ved forskrifter 25 okt 2002 nr. 1208 (i kraft 1 jan 2003), 9 nov 2007 nr. 1313 (i kraft 1 jan 2008).
§ 15.Om navnevalg etter § 13 og § 14 skal folkeregistermyndigheten for morens bostedskommune gi melding videre til
a)Presten i det sognet hvor moren er registrert som bosatt ved barnets fødsel, dersom en eller begge foreldre tilhører Den norske kirke, og
b)Prest (forstander) for det/de registrerte trossamfunn som foreldrene tilhører (jf. forskriftens § 5 annet ledd). Er barnets foreldre ikke gift med hverandre eller moren er formelt separert fra faren, skal melding om navn bare sendes til det trossamfunnet moren tilhører.
0Endret ved forskrifter 3 des 1997 nr. 1250 (i kraft 1 jan 1998), 21 des 2005 nr. 1764 (i kraft 1 jan 2006).
§ 16.Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1983. Samtidig oppheves forskrifter om melding av fødsler, erkjennelse av farskap og valg av navn fastsatt 23. november 1981 av Statistisk Sentralbyrå med hjemmel i lov av 16. januar 1970 om folkeregistrering.