Forskrift for godkjenning av gjeterhytter i reindriften.

DatoFOR-1982-11-01-1569
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1982 s 577
Ikrafttredelse01.11.1982
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-06-09-49-§10 jf LOV-2007-06-15-40-§82, FOR-2007-06-29-818
Kunngjort
KorttittelForskrift om gjeterhytter i reindriften

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. november 1982 i medhold av lov om reindrift av 9. juni 1978 nr. 49, § 10 nr. 1, jfr. § 12, 2. ledd og § 33, og kgl.res. av 22. juni 1979.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2013 nr. 1598, 3 sep 2014 nr. 1144.

§ 1.Oppføring av gjeterhytte i reindriften skal godkjennes av Reindriftsstyret.

Søknaden skal grunngi det reindriftsmessige behov og den omsøkte plassering, og skal være forelagt andre reinbeitedistrikt som blir berørt.

Det skal legges vekt på at hytta får en hensiktsmessig plassering såvel reindriftsmessig som ut fra andre relevante hensyn, og at grunneier og andre berørte interesser ikke blir unødig belastet.

Godkjenning er videre avhengig av at grunneier og de nødvendige instanser i henhold til øvrige lovverk er forelagt søknaden.

§ 2.Vedtak etter § 1 kan påklages til Landbruksdepartementet.
§ 3.Reindriftsstyrets myndighet etter § 1 kan delegeres til Landbruksdirektoratet.
0Endret ved forskrifter 18 des 2013 nr. 1598 (i kraft 1 jan 2014), 3 sep 2014 nr. 1144.