Forskrift om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging.

DatoFOR-1982-12-10-1675
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1982 678
Ikrafttredelse10.12.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-19-72-§9
Kunngjort
KorttittelForskr. om skatteregler til distriktsutbygging

Fastsatt ved kgl.res. av 10. desember 1982 med hjemmel i § 9 nr. 2 i lov av 19. juni 1969 nr. 72 om skatteregler til fremme av distriktsutbygging. Fremmet av Finansdepartementet. 

Overgangsregler i tilknytning til lovendring av 29. mai 1981 om opphevelse av § 4 bokstavene c og d i lov av 19. juni 1969 nr. 72, gitt med hjemmel i lovens § 9 nr. 2.

1.Finansdepartementet kan samtykke i at lovendringen av 29. mai 1981 i § 4 bokstavene c) og d) i lov av 19. juni 1969 nr. 72, ikke skal gjelde for skattytere som i 1983 reinvesterer betinget skattefrie gevinster i objekt som Finansdepartementet i 1980 eller senere har godkjent som reinvesteringsobjekt etter disse bestemmelsene.
2.Forskriftene trer i kraft straks.