Sammenslåing av Drivstofforsyningsrådet og det Rådgivende utvalg for oljeforsyningskriser i fredstid til Oljeberedskapsrådet.

DatoFOR-1982-12-10-4071
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1949-03-31-3-§3
Kunngjort
KorttittelSammenslåing av Drivstofforsyningsrådet m m

Fastsatt ved klg.res. 10. desember 1982 med hjemmel i lov av 31. mars 1949 om bygging og sikring av drivstoffanlegg. Fremmet av Olje- og energidepartementet.

I.Drivstofforsyningsrådet og Det rådgivende utvalg for oljeforsyningskriser i fredstid erstattes av et nytt råd - Oljeberedskapsrådet.
II.Oljeberedskapsrådet gis denne sammensetning

1 representant fra Olje- og energidepartementet (formann)

1 representant fra Industridepartementet

1 representant fra Samferdselsdepartementet

1 representant fra Forsvarets overkommando

1 representant fra Direktoratet for sivilt beredskap

1 representant fra Norsk petroleumsinstitutt

1 representant fra Drivstoffhovedsentralen (sjefen)

Medlemmene skal ha personlige vararepresentanter. Olje- og energidepartementene gis fullmakt til å endre/supplere rådets sammensetning etter behov.

III.Oljeberedskapsrådet legges administrativt under Olje- og energidepartementet som også skal ivareta sekretariatfunksjonen for rådet. Olje- og energidepartementets representant skal være formann i rådet.
IV.Olje- og energidepartementet gis fullmakt til å fastsette instrukser for drivstofforganisasjonen.
V.Denne resolusjonen erstatter
-Kgl.res. av 12. mai 1949 om opprettelse av Drivstofforsyningsrådet.
-Kgl.res. av 15. juni 1962 om Handelsdepartementets fullmakt til nyoppnevning av medlemmer til Drivstofforsyningsrådet.
-Kgl.res. av 14. juli 1950 om plan for organisering av drivstofforsyningen i krigstid.
-Kgl.res. av 2. september 1960 om instruks for beredskapsorganisasjonen for drivstofforsyningen.
-Kgl.res. av 9. mars 1979 om overføring av Drivstofforsyningsrådet fra Handelsdepartementet til Olje- og energidepartementet.
-Kgl.res. av 6. april 1979 om opprettelse av et rådgivende utvalg for oljeforsyningskriser i fredstid.
VI.Denne resolusjonen trer i kraft 1. januar 1983.