Forskrift om kjøttråvarer og kjøttprodukter.

DatoFOR-1983-02-18-150
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1983 s 119
Ikrafttredelse01.03.1983
Sist endretFOR-2005-07-08-807
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelKjøttvareforskriften

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 18. februar 1983 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Fremmet av Sosialdepartementet. Endret 8 feb 1985 nr. 294, 25 sep 1986 nr. 1917, 29 april 1988 nr. 312, 20 aug 1990 nr. 682, 4 april 1995 nr. 334, 6 april 1995 nr. 353, 18 feb 1996 nr. 199, 29 aug 2003 nr. 1093, 15 jan 2004 nr. 215 (bl.a hjemmel), 8 juli 2005 nr. 807.

§ 1.Omfang.

Denne forskriften omfatter kjøttråvarer og kjøttprodukter i fersk, konservert eller på annen måte bearbeidet tilstand.

I tvilstilfeller avgjør Mattilsynet om en vare kommer inn under denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 215.
§ 2.Definisjoner.
1.Kjøttråvarer - omfatter alle spiselige deler av matnyttige pattedyr og fugler som råvare egnet for videre bearbeiding.
2.Kjøttprodukter - er varer som helt eller delvis er tilberedt ved bearbeiding av kjøttråvarer unntatt hele, sammenhengende kjøttprodukter som er tilberedt av kjøttråvare i ett eller flere større stykker.
3.Deiger - er kjøttråvarer som er findelt ved maskinell bearbeiding og som omsettes uten annen bearbeiding enn eventuelt tilsetting av salt og vann eller is.
4.Kjøttfarseprodukter - er findelt kjøttråvare som er spedd med vann, is og melk og/eller stivelsesrike, naturlige råvarer, og som er bearbeidet ferdig til bruk.
0Endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 215, 8 juli 2005 nr. 807.
§ 3.Merking av fettinnhold.

Ved frambud av ferdigpakkede deiger og kjøttfarseprodukter skal fettinnholdet angis på pakningen.

0Endret ved forskrift 8 juli 2005 nr. 807 (tidligere § 18).
§ 4.Utfyllende bestemmelser

Mattilsynet kan gi nærmere bestemmelser til utfylling av denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 215, 8 juli 2005 nr. 807 (tidligere § 19).
§ 5.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 215, 8 juli 2005 nr. 807 (tidligere § 20).
§ 6.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 4 april 1995 nr. 334, 18 feb 1996 nr. 199, 15 jan 2004 nr. 215, 8 juli 2005 nr. 807 (tidligere § 21).
§ 7.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 215, 8 juli 2005 nr. 807 (tidligere § 22).
§ 8.Ikrafttredelse.

Denne forskriften trer i kraft 1. mars 1983.

0Endret ved forskrift 8 juli 2005 nr. 807 (tidligere § 23).

Vedlegg 1.

0Vedlegget opphevet ved forskrift 8 juli 2005 nr. 807.

Vedlegg 2.

0Vedlegget opphevet ved forskrift 15 jan 2004 nr. 215.