Forskrift om produkter framstilt av blandinger av findelte animalske råvarer eller blandinger av findelte animalske og vegetabilske råvarer.

DatoFOR-1983-02-18-151
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1983 s 130
Ikrafttredelse01.03.1983
Sist endretFOR-2005-07-08-808
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelBlandingsproduktforskriften

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 18. februar 1983 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Fremmet av Sosialdepartementet. Endret 25 sep 1986 nr. 1917, 29 april 1988 nr. 312, 4 april 1995 nr. 335, 18 feb 1996 nr. 200, 15 jan 2004 nr. 226 (bl.a hjemmel), 8 juli 2005 nr. 808.

§ 1.Omfang.

Denne forskriften omfatter produkter framstilt ved bearbeiding av blandinger av findelte animalske råvarer eller blandinger av findelte animalske og vegetabilske råvarer, og som ikke omfattes av andre bestemmelser. Slike produkter omtales heretter som blandingsprodukter.

Forskriften omfatter blandingsprodukter i fersk, konservert eller på annen måte bearbeidet tilstand.

I tvilstilfeller avgjør Mattilsynet om en vare kommer inn under denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 226.
§ 2.Merking av fettinnhold.

Ved omsetning av ferdigpakkede blandingsprodukter skal fettinnholdet angis på pakningen.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 226, 8 juli 2005 nr. 808 (tidligere § 12).
§ 3.Utfyllende bestemmelser

Mattilsynet kan gi nærmere bestemmelser til utfylling av denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 226, 8 juli 2005 nr. 808 (tidligere § 14).
§ 4.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 226, 8 juli 2005 nr. 808 (tidligere § 15).
§ 5.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 4 april 1995 nr. 335, 18 feb 1996 nr. 200, 15 jan 2004 nr. 226, 8 juli 2005 nr. 808 (tidligere § 16).
§ 6.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 226, 8 juli 2005 nr. 808 (tidligere § 17).
§ 7.Ikrafttredelse.

Denne forskriften trer i kraft 1. mars 1983.

0Endret ved forskrift 8 juli 2005 nr. 808 (tidligere § 18).

Vedlegg 1.

0Vedlegget opphevet ved forskrift 8 juli 2005 nr. 808.