Forskrift om begrenset fart ved passering av badende og om forbud mot ferdsel m.v. innenfor oppmerkede badeområder.

DatoFOR-1983-02-24-624
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1983 s 192
Ikrafttredelse01.05.1983
Sist endretFOR-1987-06-03-481
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§370 jf LOV-1994-06-24-39-§512
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart m.v. ved badestrender

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 24. februar 1983 med hjemmel i lov av 20. juli 1893 nr. 1 om sjøfarten, § 323 nr. 1 (nå § 370), jfr. kgl.res. av 1. desember 1978. Jfr. tidligere forskrift av 25. mai 1968 om fartsgrenser for motorfartøyer m.v. ved badeområder og om oppmerking av badeplasser.
Endringer: Endret ved forskrift 3. juni 1987 nr. 481.

§ 1.Stedlig anvendelse

Denne forskrift får anvendelse i kystfarvann, innsjøer og vassdrag.

§ 2.Fartsgrense

Fartøyer, uansett størrelse eller fremdriftsmiddel, samt sjøfly, som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop (ca. 9,2 km/time), og vise særlig aktsomhet.

§ 3.Forbud mot ferdsel m.v. innenfor oppmerkede badeområder
1.Ankring av eller ferdsel med maskindrevne fartøyer eller seilfartøyer (herunder seilbrett) innenfor merkebøyer utlagt ved offentlige badeplasser1 er forbudt unntatt i forbindelse med ervervmessig låssetting av fisk i posenot.
2.Det er ikke tillatt å fortøye i de ovenfor nevnte merkebøyer.
1Jfr. IALA-merkesystem - spesialmerker.
§ 4.Avvik

Sjøfartsdirektoratet kan i særlige tilfeller tillate avvik på denne forskrift.

§ 5.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902, nr. 10 § 418, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 6.Ikrafttredelse
1.Denne forskrift trer i kraft 1. mai 1983.
2.Fra samme tid oppheves forskrift av 25. mai 1968 om fartsgrenser for motorfartøyer m.v. ved badeområder og om oppmerking av badeplasser.