Forskrift om fredning av Masimjelt (Oxytropis deflexa) og Purpurkarse (Braya purpurascens). Delegering av myndighet.

DatoFOR-1983-02-25-512
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1983 146
Ikrafttredelse25.02.1983
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§23, jf. LOV-2009-06-19-100-§77, LOV-1925-07-17-11-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning av Masimjelt m.v.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 25. februar 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. traktat 9. februar 1920 nr. 1 angående Spitsbergen ( Svalbardtraktaten) artikkel 2.
Endringer: Endret ved forskrifter 20 april 2012 nr. 334, 19 des 2013 nr. 1757.

I

I medhold av lov av naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 13, jf §§ 21 og 23, er Masimjelt (Oxytropis deflexa) og Purpurkarse (Braya purpurascens) ved kgl.res. av 25. februar 1983 fredet i hele Norge mot innsamling, skade og ødeleggelse av enhver art.

II

Den myndighet Kongen har etter § 21 om merking av fredninger m.v. og om nødvendige tiltak for å beskytte vedkommende art eller forekomst, og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).

III (Opphevet)

0(Opphevet ved forskrift 20 april 2012 nr. 334.).

IV

Formålet med fredningene er å bevare to av de mest truede planteartene i Europas flora, og som i Norge med Svalbard har isolerte populasjoner av stor naturvitenskapelig interesse.

V

Klima- og miljødepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for bestemte institusjoner eller personer når det gjelder vitenskapelige undersøkelser og arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller når formålet med fredningen krever det.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).

VI

Disse bestemmelser trer i kraft straks.