Forskrift om slepeflyging (BSL D 4-4)

DatoFOR-1983-03-10-4635
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse10.03.1983
Sist endretFOR-2014-09-23-1242 fra 13.11.2014
EndrerFOR-1952-01-20
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§5-1, LOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1994-03-11-202
Kunngjort
KorttittelForskrift om slepeflyging (BSL D 4-4)

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartsverket 10. mars 1983 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 5-1 annet ledd, § 9-1 og § 15-4 jf. § 4-1 jf. forskrift 11. mars 1994 nr. 202 om gjennomføringsbestemmelser til luftfartsloven.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 april 1994 nr. 303, 23 sep 2014 nr. 1242.

I

1 Gyldighetsområde

Denne forskrift gjelder for slep av seilfly, slepemålsflyging og reklameslep med fly innenfor norsk område.

Denne forskrift gjelder ikke militær luftfart.

2 Generelt
2.1 Fører av slepefly skal ha gjennomgått opplæring og inneha kompetansebevis etter Luftfartsverkets bestemmelser for angjeldende slepeflyging.
Anm.:Luftfartsverket har godkjent kompetansebevis utstedt av Norsk Aero Klubb gyldig for slep av seilfly, jf. pkt. 3.1. Det kreves for tiden ikke bevis for utførelse av annen form for slepflyging.
2.2 Under slepeflyging skal bare fartøysjef og personer nødvendig for betjening av spesialutstyr i forbindelse med slepet være om bord i slepeflyet.
2.3 Fartøysjefen skal forsikre seg om at hjelpere om bord og på bakken har nødvendig kjennskap til hvordan de skal forholde seg for utførelse av tjenesten på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
2.4 Slepekrok, krokens feste og eventuell annen montering til flyet skal være godkjent av Luftfartsverket.
2.5 Slepeflyets ytelser med hensyn til maksimum slepevekt skal være godkjent av Luftfartsverket.
Anm.:Slepeflyet må være godt manøvrerbart ved lave hastigheter, og ha gode stigeevner under slepeflyging. Minste stigeevne bør være 300 ft./min. i 1500 fots høyde i ISA forhold, og ikke mindre enn 250 ft./min. i ISA + 15 °C forhold.
2.6 Motorinstallasjonen må tillate at man bruker maksimal kontinuerlig ytelse i en lengre tid uten at tillatte temperaturer overskrides. Hvis dette ikke er mulig, må en tilsvarende lavere ytelse benyttes ved måling av stigeevnen.
2.7 Slepeflyet skal være utstyrt med sylindertemperaturmåler og andre nødvendige instrumenter til å kontrollere at motoren arbeider innenfor de fastsatte grenser.
Anm.:Flyet bør være utstyrt med propeller med liten stigning og ha variometer og fartsmåler som gir store utslag ved lave hastigheter.
2.8 Slepeflyet skal være slik utstyrt at fartøysjefen kan se slepet i normal posisjon.
2.9 Slepeflyging skal utføres slik at slepet befinner seg innenfor de minstehøyder som er fastsatt i lufttrafikkreglene.
Anm.:Slepemål henger således erfaringsmessig 25 % av linelengden lavere enn slepeflyet ved flyging rett fram og inntil 50 % lavere under sving.
2.10 Slepeflyging tillates bare når de visuelle flygeregler kan oppfylles, jf. forskrift 23. september 2014 nr. 1242 om lufttrafikkregler og operative prosedyrer og vedlegg til forordning (EU) nr. 923/2012 SERA seksjon 5, og vindforholdene er slik at flysikkerheten ikke settes i fare.
2.11 Før slepeflyging foretas innenfor kontrollert luftrom, samt innenfor trafikkinformasjoner og trafikkinformasjonsområder skal vedkommende enhet av lufttrafikktjenesten underrettes. Flygingen skal utføres i samsvar med eventuelle vilkår som måtte bli fastsatt.
2.12 Før slepeflyging påbegynnes fra landingsplasser med lufttrafikktjeneste, skal sikringstiltak som måtte være nødvendige treffes i samråd med lufttrafikktjenesten.
2.13 Slepefly skal merkes i samsvar med Luftfartsverkets bestemmelser.
Anm.:Luftfartsverket krever for tiden ikke merking av slepefly. Bruk av kraftig blinkende hvitt lys på slepeflyet anbefales.
2.14 Den type slepeflyging som utføres skal være dekket av forsikringsvilkårene i den tegnede forsikringen for tredjemannsansvaret etter § 160 i lov om luftfart.
Anm.:Det vises til Samferdselsdepartementets forskrift av 11. juli 1973 om minstestørrelsen på forsikringssummene i forbindelse med forsikringsplikten vedrørende tredjemannsansvaret (inntatt i AIC B 23/73).
3 Slep av seilfly
3.1 Fartøysjefen skal være innehaver av kompetansebevis utstedt av organisasjon godkjent av Luftfartsverket, og fylle de fastsatte minstekrav til praktisk erfaring, utdannelse og prøver for beviset. Beviset gjelder for føring av fly av den type slepeflygerens førersertifikat gjelder for under slep av seilfly.
Anm.:Luftfartsverket har godkjent Norsk Aero Klubb utdannelsesprogram, krav til praksis og kompetansebevis for slep av seilfly.
3.2 Slep av seilfly skal foregå i samsvar med regler godkjent av Luftfartsverket.
Anm.:Luftfartsverket har godkjent Norsk Aero Klubbs regler for utførelse av slep av seilfly.
3.3 Slepelinen skal tilfredsstille krav godkjent av Luftfartsverket.
Anm.:Luftfartsverket har godkjent Norsk Aero Klubbs krav til slepeline.
4 Slep av reklame
4.1 Fartøysjefen skal har praktisk erfaring på den flytypen som skal benyttes tilsvarende de krav som stilles til utstedelse av trafikkflygersertifikat kl. 3, jf. BSL C 2-2.

Hvis det skal foretas oppfisking av tunge seil eller liknende, og fartøysjefen ikke tidligere har deltatt i slikt oppdrag, skal han utføre minst to fingerte forsøk før oppfisking foretas.

4.2 Slepegjenstanden med tilbehør og dens forbindelse med flyet skal være godkjent av Luftfartsverket. Slepingen skal være slik dimensjonert at den, eventuelt ved et svakt ledd i linen, brister ved en påkjenning på høyst 230 kg.
4.3 Når slep foretas, og motoren kjøres med maksimal kontinuerlig ytelse og farten (IAS) er minst 60 kts skal flyet i ISA 15 °C forhold ha stigeevne på minst 250 fot pr. minutt i en høyde minst 1000 fot over høyeste terreng som overflys.
4.4 Oppfisking av slepet skal bare foretas fra steder hvor inn- og utflyging i nærheten av oppfiskingsplassen kan foregå slakt og rettlinjet (k:50 og høyst 30° kursavvikelse). Bakken på oppfiskingsområdet skal være så jevn at fiskekroken eller slepet ikke kan huke seg fast under oppfiskingen.
4.5 På oppfiskings- og slipplassen skal det være en medhjelper som har nødvendig kjennskap til slike oppdrag. Medhjelperen skal holde uvedkommende borte og være behjelpelig med å dirigere flygeren ved på forhånd avtalte tegn.
Anm.:Det vises til bilag 1.
4.6 Slep som skal fiskes opp, skal så vidt mulig anordnes slik at belastningen på flyet øker gradvis under løftet.
5 Slepemålsflyging
5.1 Slepemålsflyging over godkjente, militære øvingsområder kan etter avtale med vedkommende militære sjef foregå i høyder ned til 50 meter over bakken eller vannet under forutsetning av at nedstigning til, og oppstigning fra minstehøyder finner sted innenfor områdets grenser.
5.2 Slepemålet skal normalt tas opp fra og slippes over angjeldende øvelsesområde etter avtale med den militære sjef.
5.3 Er gjennomføring av pkt. 5.1 og 5.2 ikke mulig, skal melding gis vedkommende enhet av flygekontrolltjenesten i så god tid at NOTAM om nødvendig kan bli utsendt.
0Endret ved forskrift 23 sep 2014 nr. 1242 (i kraft 13 nov 2014).

Bilag I.

sf-19830310-4635-01-01.gif

II

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves Samferdselsdepartementets forskrifter om slepeflyging unntatt slep av glidere og slepemålsflyging av 20. januar 1952.