Forskrift om skattefrie fondsavsetninger. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1983-03-25-728
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1983 259
Ikrafttredelse25.03.1983
Sist endretFOR-1983-11-25-1700
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1962-12-14-1-§4, LOV-1962-12-14-1-§6, LOV-1962-12-14-1-§10, LOV-1962-12-14-1-§12
Kunngjort
KorttittelForskrift om rentesats, fondsavsetninger

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 1983. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Med hjemmel i lov av 14. desember 1962 om skattefrie fondsavsetninger §§ 4, 6, 10 og 12 fastsettes følgende forskrifter om rentegodtgjørelse av avsatte beløp, rente ved etterligning og delegasjon av fullmakt:

I

§ 1.Avsatte midler som er innsatt på særskilt konto i Norges Bank forrentes med 3 1/2 prosent pro anno.

Det ytes likevel ikke renter for avsetninger dersom de disponeres slik at de skal skattlegges ved etterligning.

§ 2.Når avsatte midler skal skattlegges ved etterligning, jfr. lovens §§ 6 og 10, skal skattyteren svare rente av skattebeløpet med 6 prosent pro anno, regnet fra utløpet av det kalenderår som følger etter avsetningsåret.

II

For avsetninger etter lovens kapittel II skal bestemmelsene i § 1 annet ledd og § 2 ovenfor første gang gjelde for avsetninger som etter 1. januar 1984 disponeres slik at de skal skattlegges ved etterligning.

De øvrige bestemmelser i I gjelder første gang for avsetninger for inntektsåret 1982.