Forskrift om avsetning til reservefond for filialer m.v. av selskaper hjemmehørende i utlandet.

DatoFOR-1983-04-29-916
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1983 377
Ikrafttredelse29.04.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-19-71-§8.
Kunngjort
KorttittelForskr. om reservefond for utenl. filialer

Fastsatt ved kgl.res. av 29. april 1983 med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 71 om særregler for skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer (aksjeskatteloven) § 8, tredje ledd. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

§ 1.Selskap hjemmehørende i utlandet, som driver virksomhet skattepliktig til Norge, og som krever fradrag for utdelt utbytte i medhold av overenskomst med fremmed stat, skal følge bestemmelsene i denne forskrift og de bestemmelser om regnskap m.v. som gjelder etter regnskapsloven, skatteloven eller petroleumsskatteloven eller forskrifter gitt i medhold av disse lover.
§ 2.For beregning og bruk av reservefond etter aksjeskattelovens § 8, tredje ledd, får aksjelovens §§ 12-1 - 12-3 tilsvarende anvendelse.
§ 3.Bestemmelsen i aksjelovens § 12-2 første ledd, om bruk av reservefond til fondsemisjon, får ikke anvendelse for skattepliktig virksomhet av selskaper hjemmehørende i utlandet.
§ 4.Likt med aksjekapital for slike skattepliktige regnes den aksjekapital selskapet hjemmehørende i annen stat har, så langt denne fremkommer som egenkapital i regnskap for den norske skattepliktiges virksomhet, med unntak av den del av denne egenkapital som svarer til de beregnede årlige avsetninger til reservefond og oppskrivningsfond.
§ 5.Skattepliktige som fortsatt har dekning i regnskapet for tidligere beregnet avsetning til reservefond, kan anse denne egenkapitalen som et påbegynt reservefond. Slik egenkapital kan likevel ikke nyttes til å dekke pliktig avsetning til skatter og reservefond ved beregningen av årets fradragsberettigede utbytte.
§ 6.Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder første gang ved beregning av utbyttefradrag for inntektsåret 1982.

Forskriften gis inntil videre bare anvendelse for skattepliktige etter petroleumsskattelovens §§ 3 og 5 første ledd.