Forskrift om fredning for Moffen naturreservat på Svalbard.

DatoFOR-1983-06-03-1029
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1983 s 513
Ikrafttredelse03.06.1983
Sist endretFOR-2002-06-28-652 fra 01.07.2002
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, LOV-2001-06-15-79
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning for Moffen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 3. juni 1983, med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven). Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 15. mai 1992 nr. 333, 28 juni 2002 nr. 652.

I

I medhold av lov om Svalbard av 17. juli 1925 nr. 11 § 4, fra 1. juli 2002 i medhold av lov om miljøvern på Svalbard av 15. juni 2001 nr. 79 § 12, § 17, § 21, § 22 og § 99, jf. § 102, er øya Moffen på Svalbard fredet som naturreservat ved kgl.res. av 3. juni 1983 under betegnelsen «Moffen naturreservat».

0Endret ved forskrift 28 juni 2002 nr. 652 (i kraft 1 juli 2002).

II

Det fredete området omfatter selve øya og en sjøsone ut til 300 m fra land eller skjær ved laveste vannstand.

III

Formålet med fredningen er å verne om en av de viktigste hvileplasser for hvalross på Svalbard og tilhørende plantesamfunn, fugler og pattedyr.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle tekniske inngrep, herunder oppføring av bygninger og anlegg av enhver art, bergverksdrift, boring etter olje, drift av oljekilder og massetak, samt annen virksomhet som medfører terrenginngrep eller forstyrrelse av naturmiljøet, er forbudt.
2.Havbunnen er fredet mot fangst eller innhøsting ved dykking eller ved bruk av bunntrål eller skrape.
3.Tømming av avfall er forbudt. Stoffer og gjenstander som kan skade plante- eller dyrelivet eller virke skjemmende må ikke tømmes eller etterlates.
4.Pattedyr og fugler og deres bo og reir er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Jakt og fangst er forbudt. Nye dyrearter må ikke innføres.

5.Planter, fossiler og skjelettdeler (inkl. tenner) må ikke fjernes og er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
6.All ferdsel, inkludert ferdsel på sjøen og flyvning i en høyde under 500 m, er ikke tillatt i tiden 15. mai til 15. september.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.tiltak i ambulanse-, rednings-, politi- og oppsynsøyemed.
2.oppføring, tilsyn, vedlikehold og drift av navigasjonsmidler på land (båker, lykter m.v.), etter samråd med sysselmannen.

VI

Sysselmannen kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strir mot formålet med fredningen.

VII

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser fastsatt i denne forskrift eller i medhold av forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. Er det inntrådt eller voldt fare for betydelig miljøskade, eller det for øvrig foreligger særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 3 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte.

0Endret ved forskrift 28 juni 2002 nr. 652 (i kraft 1 juli 2002).

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges sysselmannen på Svalbard.

IX

Disse bestemmelser trer i kraft straks.