Forskrift om forbud mot oppankring og mot fiske med visse redskaper i Statfjord-området.

DatoFOR-1983-08-15-4326
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse15.08.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-12-§3, LOV-1976-12-17-91-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiskeforbud mv ved Statfjord A

Fastsatt ved kgl.res av 15. august 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdep.

§ 1.Disse forskrifter er fastsatt med hjemmel i lov av 21. juni 1963 om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster § 3 og lov 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone § 4, og får anvendelse i et område innenfor de eksisterende 500 meters soner rundt Statfjord A plattformen med tilhørende lastebøye (ALP) og området mellom disse avgrenset av to parallelle linjer tangensialt på sikkerhetssonene.
1.Statfjord «A» plattformen

61° 15′ 20.464″ N    01° 51′ 13.952 E

2.Statfjord «A» ALP

61° 15′ 48.636″ N    01° 53′ 14.026 E.

§ 2.Innenfor det området som er nevnt i § 1 forbys all ugrunnet oppankring, samt fiske med trål, ringnot, snurrevad og annet redskap som er egnet til å skade installasjoner på eller over havbunnen.
§ 3.Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter, jfr. straffelovens § 339 nr. 2, såfremt ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.
§ 4.Disse forskrifter trer i kraft straks.