Forskrift om den alminnelige ferdsel, orden og sikkerhet under beredskap og i krig.

DatoFOR-1983-11-04-1600
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1983 831
Ikrafttredelse04.11.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-07-17-9-§4 jf LOV-2010-06-25-45-§39
Kunngjort
KorttittelForskrift om ferdsel m.v., beredskap/krig

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983 i medhold av lov om sivilforsvaret av 17. juli 1953 nr. 9 § 4, 1. pkt. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

A. Generelt.

§ 1.Forskriftene gjelder på steder som er bestemt for offentlig ferdsel og steder som er tilgjengelige for almennheten.
§ 2.Kretssjef i Sivilforsvaret (Politimester) kan forby arrangementer, stevner, tilstelninger, forestillinger m.v. som medfører befolkningskonsentrasjoner og øker faren for folks sikkerhet. Han kan eventuelt kreve slike henlagt til sikrere steder.
§ 3.Kretssjef i Sivilforsvaret kan forby folk å oppholde seg eller ferdes i bestemte områder av hensyn til deres sikkerhet og Sivilforsvarets tiltak og innsatsmuligheter.
§ 4.Enhver skal følge de pålegg og ansvisninger som gis av politi og sivilforsvarsmyndighet eller personer med fullmakt fra disse myndigheter.

Forøvrig skal enhver opptre på en slik måte at han ikke utsetter seg selv eller andre for unødig fare, og slik at han ikke hindrer forberedelsene og gjennomføring av sivilforsvarsmessig arbeid.

§ 5.Politi, militært personell og sivilt beredskapspersonell er unntatt fra disse forskrifter når tjenesteoppdrag gjør det nødvendig.

B. Ved flyalarm eller angrep uten varsel forholdes slik:

§ 6.Utendørs
a.Folk skal straks oppsøke nærmeste tilfluktsrom eller utnytte andre dekningsmuligheter i nærheten.
b.Kjøretøy og sporvogn forlates ulåst og plasseres slik at de står minst 10 m fra hydranter, brannkum eller annet vannuttak, og at det ikke hindrer fri passasje i gate, vei eller kryss. Det må heller ikke hindre ut- og innkjøring til sykehus, førstehjelpsstasjon, brannstasjon, politistasjon, tilfluktsrom og sivilforsvarsanlegg.
c.Kjøretøy med ildsfarlig, eksplosiv eller giftig last kjøres om mulig ut av tettbygd strøk. Er dette ikke mulig, skal kjøretøyet plasseres slik at faren for omgivelsene blir minst mulig.
§ 7.Innendørs
a.Innehaver eller ansvarshavende for utsalgs-, ekspedisjons-, serveringssteder o.l. skal kjenne til nærmeste tilfluktsrom eller annen dekningsmulighet og sørge for at de ansatte i virksomheten er godt orientert om adkomstveiene dit.
b.Folk som oppholder seg på steder som nevnt i pkt. a skal straks oppsøke nærmeste tilfluktsrom eller utnytte andre dekningsmuligheter.
c.I tilfluktsrom og andre dekningsrom skal enhver rette seg etter de ordenregler og pålegg som gis av den ansvarshavende.

Dyr eller overflødige ting må ikke tas med i tilflukts- eller dekningsrommet. Unntatt er førerhunder for blinde, og tjenestehunder i kobbel.

C. Straffebestemmelser.

§ 8.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriftene er straffbare etter § 62 i lov om sivilforsvaret av 14. juli 1953, hvis forholdet ikke rammes av strengere straffebestemmelser. På samme måte straffes forsøk på og medvirkning til slik overtredelse.

D. Ikrafttreden.

Forskriftene trer i kraft straks. Samtidig oppheves bestemmelser om den alminnelige ferdsel, orden og sikkerhet under sivilforsvarsberedskap på offentlig sted og steder som er tilgjengelige for almenheten fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 3. mai 1957.