Forskrift om forbud mot oppankring og mot fiske med visse redskaper i Statfjord-området mellom Statfjord B plattformen og tilhørende lastebøye.

DatoFOR-1983-12-02-1706
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1983 s 928
Ikrafttredelse02.12.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-12-§3, LOV-1976-12-17-91-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiskeforbud mv ved Statfjord B

Fastsatt ved kgl.res. av 2. desember 1983 med hjemmel i lov av 21. juni 1963 nr. 12 om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster § 3 og lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Forskriftene får anvendelse i et område innenfor de eksisterende 500 meters sikkerhetssoner rundt Statfjord B plattform med tilhørende lastebøye og området mellom disse avgrenset av to parallelle linjer tangensialt på sikkerhetssonene. Unntatt er allikevel den del av området som faller utenfor norsk sektor.
UTM-koordinaterGeografiske koordinater  
Statfjord «B» Plattform6786558 N61° 12′ 24,884″ N
437165 Ø01° 49′ 50,292″ Ø  
Statfjord «B» Lastebøye6788516 N61° 13′ 28,438″ N
(Plasseres på feltet437655 Ø01° 50′ 20,783″ Ø
i august 1982)
§ 2.Innenfor det området som er nevnt i § 1 forbys all ugrunnet oppankring, samt fiske med trål, ringnot, snurrevad og annet redskap som er egnet til å skade installasjoner på eller over havbunnen.
§ 3.Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter, jfr. straffelovens § 339 nr. 2, såfremt ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse på forholdet.
§ 4.Disse forskrifter trer i kraft straks.