Forskrift om objektavgrensning etter lov om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging.

DatoFOR-1983-12-09-1794
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1983 971
Ikrafttredelse09.12.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-19-72-§4.
Kunngjort
KorttittelForskrift om objektavgrensning etter DSKL.

Kapitteloversikt:

I

Med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 72 om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging, § 4 nr. 2 bokstav b), fastsettes følgende forskrift om objektavgrensning:

§ 1.Midler som er avsatt etter lovens § 1, kan ikke brukes til investering i:
a)campingvogn, personbil, stasjonsvogn, annet kjøretøy som i vesentlig grad skal brukes til persontransport unntatt transport mot vederlag, utstyr til kjøretøy som nevnt foran.
b)husyr,
c)kontormaskiner og kontorinventar, unntatt kostbare kontormaskiner, EDB-utstyr o.l. Finansdepartementet kan gi nærmere bestemmelser om hvilke driftsmidler som går inn under dette punkt.
§ 2.Midler som er avsatt etter lovens § 1, kan ikke brukes til investering i fly, helikopter, skip eller annet fartøy uten Finansdepartementets samtykke. Departementet kan sette vilkår for samtykket. Bestemmelsene foran gjelder ikke fartøy bestemt til bruk under fiske og fangst.

II

Forskriften trer i kraft 9. desember 1983. Fra samme tidspunkt oppheves forskrifter fastsatt ved kgl.res. av 13. mars 1970 med endringer av 7. januar 1977 og 12. desember 1979.