Pensjonsordningen for sykepleiere. Pensjonsalder.

DatoFOR-1983-12-09-1805
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1983 s 978
Ikrafttredelse09.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1962-06-22-12-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om pensjon for sykepleiere

Sosialdepartementet har 9. desember 1983 i medhold av lov av 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere § 6 siste punktum fastsatt disse pensjonsaldre: 

Stilling:Pensjonsalder:
Off. godkj. sykepleier (utenfor institusjon)65 år
Distriktsjordmor65 år
Bedriftssykepleier65 år
Helsesøster65 år
Ledende helsesøster65 år