Forskrift om forbud mot svært brennbare tekstiler

DatoFOR-1984-02-13-427
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1984 90
Ikrafttredelse01.09.1984, 01.09.1985
Sist endretFOR-2003-11-06-1318
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbud mot brennbare tekstiler

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 13. februar 1984 i medhold av lov av 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll § 4, jfr. kgl.res. 5. august 1977.
Endringer: Endret ved forskrifter 25 mai 1985 nr. 1168, 18 oktober 1990 nr. 872, 6 nov 2003 nr. 1318.

§ 1.Forbud.

Det er forbudt å tilvirke for videresalg, innføre for videresalg og omsette:

1.Bekledningsprodukter for barn i størrelser opp til og med 170 cm som ved prøving av tekstilen har en brenntid på 7,0 sekunder eller mindre.
2.Andre bekledningsprodukter og metervare egnet til bekledning som ved prøving av tekstilen har en brenntid på 5,0 sekunder eller mindre.
3.Tepper, pledd o.l. som vanligvis brukes i bil, på seng, barnevogn o.l. som ved prøving av tekstilen har en brenntid på 5,0 sekunder eller mindre.

De samme krav til brenntid som er fastsatt i første ledd, gjelder også ved overflatebrann på flossede tekstiler eller tekstiler med luv, selv om denne ikke fører til antennelse eller smelting av tekstilens bunnmateriale.

Prøving av brenntid skal skje etter ASTM D 1230-61, Standard Test Method for Flammability of Clothing Textiles og retningslinjer til denne.

§ 2.Unntak fra forbudet.

Departementet kan gjøre unntak fra § 1.

0Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1318.
§ 3.Ansvar.

Produsent og importør av produkter som omfattes av disse forskrifter plikter å påse at forskriftene følges og om nødvendig foreta prøving av sine produkter.

§ 4.Tilsyn.

Departementet eller den departementet gir fullmakt, fører tilsyn med at disse forskriftene følges.

0Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1318.
§ 5.Klage.

Vedtak departementet treffer i medhold av denne forskrift kan påklages til Kongen i Statsråd.

0Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1318.
§ 6.Tvangsmulkt.

For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av forskriften blir gjennomført, kan departementet ilegge tvangsmulkt etter lov om produktkontroll § 13.

0Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1318.
§ 7.Straff.

Overtredelse av disse forskrifter eller vedtak truffet i medhold av forskriftene straffes etter lov om produktkontroll § 12, dersom ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.

§ 8.Ikrafttredelse.

Disse forskrifter trer i kraft 1. september 1984 for produkter som omfattes av § 1, første ledd nr. 1 og 3. For produkter som omfattes av § 1 første ledd nr. 2, trer forskriftene inntil videre ikke i kraft.